Offres de stage à l'étranger pour locuteurs natifs français

Traduction allemand-polonais de « fragen »

 

« fragen » - traduction polonaise

Résultats : 1-38 sur 3461

fragen {verbe}

zapytać {v. per.}

Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie nicht mehr benötigte Medikamente entsorgen können.

Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

Noch wichtiger, welche Fragen sollen wir in den nächsten 10 Jahren stellen?

Jeszcze ważniejsze, o co powinniśmy zapytać w ciągu najbliższych 10 lat?

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Arzt, der Ihnen VASOVIST

W razie dodatkowych wątpliwości należy zapytać lekarza podającego VASOVIST (radiologa) lub

Fragen Sie Ihren Apotheker wie der Impfstoff zu entsorgen ist, wenn Sie ihn nicht benötigen.

Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

Wir müssten einige dieser CEOs fragen, ob sie an diesem Meskalin-Experiment beteiligt waren.

Musielibyśmy zapytać kilku prezesów, czyli wzięli udział w eksperymencie z meskaliną.

Und ich liebe es Unternehmen zu fragen: "Wie ist Ihre Beteiligung am neuen Geschäft?

Uwielbiam pytać przedsiębiorców: "Jaki jest współczynnik konwersji w twoim nowym interesie?

Barack Obama sagte, vor seiner Amtseinführung, Wir müssen nicht nur fragen 'Ist es profitabel?

Barack Obama powiedział, przed inauguracją, "Musimy pytać nie tylko 'Czy to się opłaca?

Man kann fragen: Was sind die psychologischen Gründe dafür?

Można pytać o biochemiczne źródła szczęścia, o neurobiologię, serotoninę – tego typu rzeczy.

Die meisten fragen sie, "Was zum Teufel, ist da gerade passiert?"

Większość będzie pytać, co do licha stało się na scenie?

Wir haben auch begonnen die Hersteller zu fragen, was denn in ihren Materialien drin ist.

Zaczęliśmy pytać producentów, co było w ich materiałach.
spytać {v. per.}

Ich wollte fragen für welche Sie sich entschieden hatten, aber egal.

Chciałem spytać, którą opcję wybieracie, ale nieważne.

Und ich sagte, "OK, ich werde zu dem alten Mann im Dorf gehen und fragen, was ich an dieser Stelle anbauen soll."

Postanowiłem spytać o to samo starszego człowieka z wioski.

Jetzt könnte man fragen: was ist mit diesen Avidian?

Możecie teraz spytać a co z tymi Avidianami?

Wenn sie das Glück habe und Sanghamitra treffen und sie nach dem warum und wie fragen, wie haben sie soviel erreicht?

Jeśli będziesz miał szczęście poznać Sanghamitrę i spytać ją dlaczego i jak, jak udało ci się osiągnąć tak wiele?

" Wenn sie das Glück habe und Sanghamitra treffen und sie nach dem warum und wie fragen, wie haben sie soviel erreicht?

” Jeśli będziesz miał szczęście poznać Sanghamitrę i spytać ją dlaczego i jak, jak udało ci się osiągnąć tak wiele?

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie Plavix einnehmen und stillen möchten.

Podczas stosowania leku Plavix pacjentka powinna zapytać się lekarza prowadzącego, czy może karmić dziecko piersią.

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie Iscover einnehmen und stillen möchten.

Podczas stosowania leku Iscover pacjentka powinna zapytać się lekarza prowadzącego, czy może karmić dziecko piersią.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Należy zapytać się lekarza lub farmaceuty.

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie Clopidogrel BMS einnehmen und stillen möchten.

Podczas stosowania leku Clopidogrel BMS pacjentka powinna zapytać się lekarza prowadzącego, czy może karmić dziecko piersią.

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie Clopidogrel Winthrop einnehmen und stillen möchten.

Podczas stosowania leku Clopidogrel Winthrop pacjentka powinna zapytać się lekarza prowadzącego, czy może karmić dziecko piersią.

fragen [fragte|gefragt] {v} (aussi: zusätzlich abfragen)

dopytać {v. per.}

Sie können mir einfach schreiben und mich danach fragen.

Jakby co możecie się mnie dopytać przez mejla.
zapytywać {v. imper.}

fragen [fragte|gefragt] {v} (aussi: nachfassen, erfragen)

fragen [fragte|gefragt] {v} (aussi: zusätzlich abfragen)

dopytywać {v. imper.}
 

Synonymes

Synonymes allemands de « fragen »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « fragen » en polonais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « fragen » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Das sind also die Fragen, mit denen sich die nächsten Projekte auseinandersetzen.

Odpowiedzi na te pytania próbowałem znaleźć w projektach które teraz przedstawię.

Hier erhalten Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zu Schriftarten.

Poniżej podano odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące czcionek.

Hier erhalten Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zu Zertifikaten.

Poniżej wymieniono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące certyfikatów.

Die Frage ist also, ist die unterste Milliarde über oder unter dieser Schwelle?

Zatem pytanie brzmi, czy ten dolny biliard jest powyżej, czy poniżej tego progu?

Weitere Informationen finden Sie unter Filmeinstellungen: Häufig gestellte Fragen.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Ustawienia filmu: często zadawane pytania.

Wenn Sie irgendeines dieser Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Należy powiadomić lekarza w przypadku przyjmowania jednego z powyższych leków.

Falls sie dem Protokoll folgen, werden sie anrufen und nach dem Original fragen.

Jeśli będą przestrzegać protokołu, wezmą telefon i zapytają: "Czy macie oryginał?"

Und es ist dasselbe, wenn man sich die Fragen stellt, wie die Dinge passieren.

I jest tak samo z patrzeniem na te wszystkie pytania o to jak rzeczy się zdarzają.

Auf diesen Seiten werden einige der am häufigsten gestellten Fragen beantwortet.

Na tych stronach odpowiadamy na niektóre spośród najczęściej zadawanych pytań.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Nale y zwróci si do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

Und ich höre Sie fragen: "Wäre es nicht toll, wenn wir das auch sehen können?"

"Czy nie byłoby cudownie, jeśli moglibyśmy zobaczyć, jak to jest?" ~~~ Pytacie.

Das ist eine Frage, die Chester Southam faszinierte, ein Krebsarzt in den 1950ern.

To pytanie fascynowało Chestera Southama, lekarza onkologa w latach 50. XX wieku.

Die Frage, die Sie nun jedoch stellen mögen lautet: Wieso lernen Kinder soviel?

Pytanie, które moglibyście jednak zadać brzmi: Dlaczego dzieci tak wiele się uczą?

Weitere Informationen finden Sie unter Grafikkarten: häufig gestellte Fragen

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Karty wideo: często zadawane pytania.

Das betreffende Gericht ist auch in Fragen der elterlichen Verantwortung zuständig.

Właściwy sąd podejmie także decyzje dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej.

Beim Auftreten dieser Nebenwirkung sollten Sie sofort Ihren Arzt um Rat fragen.

Jeśli to nastąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden wollen.

W przypadku podejrzenia ciąży lub ciąży należy zwrócić się do lekarza po poradę.

Wenn Sie meinen, dass Sie allergisch sein könnten, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Jeśli pacjent uważa, że może być uczulony, powinien zasięgnąć porady lekarza.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'allemand vers le polonais

Vous ne trouvez pas un mot dans le dictionnaire allemand-polonais? Vous connaissez peut-être une autre expression familière? Vous pouvez maintenant ajouter vos propres traductions au dictionnaire.

allemandallemand

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : verhohnepipeln, gutes Leben führen, Bimmelbahn, Verjüngung, Ruhrpott

Mots similaires