Traduction anglais-néerlandais de « content »

EN content traduction néerlandaise

content {substantif}
NL
content {adj.}

EN content
play_circle_outline
{substantif}

content (aussi: contents, directory, gauge, index)
Being close to the content -- that's the content really is close to my heart.
Dicht bij de inhoud blijven -- de inhoud ligt me echt na aan het hart.
The programme draws a clear distinction between illegal content and unwanted content.
In het programma wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen illegale inhoud en ongewenste inhoud.
Consumer organisations will be consulted on the content of the mandates.
Consumentenorganisaties zullen worden geraadpleegd over de inhoud van de mandaten.

Exemples d'usage pour « content » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have no objections to the factual content, but I find the document unbalanced.
Ik heb geen concrete bezwaren tegen het document, maar ik vind het onevenwichtig.
EnglishThe nitrate content of more than 66 % of rivers and lakes in Europe has risen.
Het nitraatgehalte van ruim 66 % van de Europese rivieren en meren is gestegen.
EnglishThe other important thing is that it costs nothing to get that content online now.
Wat ook belangrijk is is dat je gratis content op het internet kunt zetten, nu.
EnglishWe must retaliate swiftly and not be content with spoken or written protests.
We moeten snel tot retaliatie besluiten en het niet bij praten of schrijven laten.
EnglishNevertheless, we cannot be content with closing the legal gaps on an ad-hoc basis.
Toch is het geen goede zaak als wij juridische kloven dichten met ad-hocmaatregelen.
EnglishIs the Council content with this situation and, if not, what action is proposed?
Vindt de Raad dat prima en zo nee, wat voor actie denkt hij te ondernemen?
EnglishOne could suppose so when reading the statements from the content industry.
Dat zou je kunnen geloven wanneer je de verklaringen leest van de inhoudsector.
EnglishI moved to Dubai as the head of original content for a Western TV network.
Ik verhuisde naar Dubai, als hoofd eigen producties voor een Westers tv-netwerk.
EnglishThe salt content of the Baltic is relatively low compared with that of other seas.
Het zoutgehalte in de Oostzee is relatief laag vergeleken met andere zeeën.
EnglishI think, therefore, that the content of the report ought to have been better targeted.
Ik denk dan ook dat het verslag inhoudelijk beter had moeten worden afgebakend.
EnglishThe proposal for a directive proposes upper limits for pesticide content.
In de ontwerprichtlijn worden maximale grenswaarden voor pesticiden vastgesteld.
EnglishThe salt content goes up or down depending on how the water flows through the Sound.
Het zoutgehalte gaat op en neer, afhankelijk van de waterstromen in de Sont.
EnglishI have nothing against you arguing that the content of my amendments is wrong.
Ik heb er niets tegen wanneer u zegt dat mijn amendementen inhoudelijk niet goed zijn.
EnglishThat is the amount needed if we are genuinely to deliver on this eContent proposal.
Dat is het bedrag dat nodig is, wil het echt iets worden met dit -voorstel.
EnglishI was pleasantly surprised by the content of the questions concerning this latter point.
Ik was positief verrast door de formulering van de vragen bij dit laatste punt.
EnglishBut we must not be content that it now appears in this recognition directive.
Het is echter niet voldoende dat dit nu in deze erkenningsrichtlijn staat.
EnglishMuch of the content of this report is totally unnecessary in a report on human rights.
Veel passages in dit verslag zijn totaal onnodig in een verslag over mensenrechten.
EnglishWe are all acquainted with the democratic content of the regime in Beijing.
We kennen hier allemaal het democratische gehalte van het regime in Beijing.
EnglishTherefore, I personally am content with the line proposed by the rapporteur.
Persoonlijk ben ik dan ook content met de lijn die de rapporteur voorstelt.
EnglishThis is actually what's called, in the digital world, "user-generated content."
Dit staat in de de digitale wereld te boek als "user-generated content".