Offres de stage dans de nombreux pays

Traduction anglais-néerlandais de « content »

 

« content » - traduction néerlandaise

Résultats : 1-33 sur 974

content {substantif}

content {substantif} (aussi: index, contents, volume, measurement)

inhoud {de}

There are many misunderstandings concerning its material content and consequences.

Er bestaan veel misverstanden over de materiële inhoud en de consequenties ervan.

I therefore wish to comment briefly on the content of the proposal and the report.

Ik wil daarom kort iets zeggen over de inhoud van het voorstel en het verslag.

To Mrs van den Burg, I can say that I understand her views regarding the content.

Mevrouw van den Burg kan ik zeggen dat ik haar opmerkingen over de inhoud begrijp.

We must avoid lending any support to content which goes against the said interests.

Steun aan inhoud die tegen de genoemde belangen ingaat, moet worden voorkomen.

On the other hand, I am concerned about some of the content of the agreement.

Ik ben aan de andere kant ongerust over een deel van de inhoud van de overeenkomst.

content {adjectif}

content {adj.} (aussi: satisfied, pleased, happy, contented)

tevreden {adj.}

Let us be content with the way in which these questions of principle have been settled.

Laten we tevreden zijn met de regeling, laten we gelukkig zijn met de beginselkwesties.

I hope that their absence means that they are content with the work we have done.

Ik hoop dat hun afwezigheid wil zeggen dat ze tevreden zijn met ons werk.

(Laughter) "And now we go in content to liberty and not to banishment."

(Gelach) "En nu trekken we tevreden richting vrijheid en niet richting verbanning."

Does he not look content, ready to go, like he could survive anything?

Ziet het er niet tevreden uit, klaar voor de rit, alsof hij alles kon overleven?

The EU population can be content only if the rural population is content.

Zonder een tevreden plattelandsbevolking kan er geen sprake zijn van een tevreden EU-bevolking.

content {adj.} (aussi: happy, fortunate, lucky, providential)

gelukkig {adj.}

Let us be content with the way in which these questions of principle have been settled.

Laten we tevreden zijn met de regeling, laten we gelukkig zijn met de beginselkwesties.

Everyone was so happy and content and full of Christmas spirit, it was almost too good to be true.

Het moest onze achterdocht bijna wekken dat iedereen, in volmaakte kerstsfeer, zo gelukkig en tevreden was.

Fortunately this small part of the text does not invalidate the rest of its content which I regard as positive.

Gelukkig doet dit kleine onderdeel van de tekst geen afbreuk aan de algemene strekking van de mijns inziens goede resolutie.

Does it make people happier, healthier or more contented?

Maakt groei de mensen gelukkiger, gezonder of tevredener?

to content {verbe}

to content [contented|contented] {v} (aussi: to meet with, to satisfy)

We cannot content ourselves with saying that we have a reliable system of guarantees.

Wij kunnen ons niet tevredenstellen met de constatering dat we over een stabiel garantiestelsel beschikken.

This House cannot be content with having adopted a resolution and not be concerned about the follow-up this receives.

Onze Vergadering kan zich niet tevredenstellen met het aannemen van een resolutie zonder zich te bekommeren om het gevolg dat daaraan wordt gegeven.

Can we be content with the fact that the person who has a job is protected while the job opportunities of the unemployed continue to decline?

Mogen we ons ermee tevredenstellen dat iemand die werk heeft, wordt beschermd, terwijl de kansen van de werklozen op een arbeidsplaats steeds verder afnemen?

We must therefore content ourselves with a rather sweeping assessment that probably does not give an accurate reflection of the situation in the individual States.

Nu moeten wij ons tevredenstellen met een eerder algemene beoordeling die misschien niet echt beantwoordt aan de situatie in de staten.

How can the western world be content to respond to the despicable actions of the Burmese junta with diplomatic censure, when the regime is imprisoning those who represent us?

Hoe kan het Westen zich tevredenstellen met kritische diplomatie als reactie op de laagheid van Birmaanse junta, wanneer deze de personen die ons vertegenwoordigen in de gevangenis zet?

However, I can, of course, content myself with the fact that it is ultimately only a non-binding instrument, which must serve as an incentive for the Member States.

Maar ik kan me natuurlijk wel vergenoegen met het feit dat het uiteindelijk slechts een niet-bindend middel is dat als impuls moet dienen voor de lidstaten.
 

Synonymes

Synonymes anglais de « content »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « content » en néerlandais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « content » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

I have no objections to the factual content, but I find the document unbalanced.

Ik heb geen concrete bezwaren tegen het document, maar ik vind het onevenwichtig.

The other important thing is that it costs nothing to get that content online now.

Wat ook belangrijk is is dat je gratis content op het internet kunt zetten, nu.

The nitrate content of more than 66 % of rivers and lakes in Europe has risen.

Het nitraatgehalte van ruim 66 % van de Europese rivieren en meren is gestegen.

We must retaliate swiftly and not be content with spoken or written protests.

We moeten snel tot retaliatie besluiten en het niet bij praten of schrijven laten.

Nevertheless, we cannot be content with closing the legal gaps on an ad-hoc basis.

Toch is het geen goede zaak als wij juridische kloven dichten met ad-hocmaatregelen.

The salt content goes up or down depending on how the water flows through the Sound.

Het zoutgehalte gaat op en neer, afhankelijk van de waterstromen in de Sont.

One could suppose so when reading the statements from the content industry.

Dat zou je kunnen geloven wanneer je de verklaringen leest van de inhoudsector.

Therefore, I personally am content with the line proposed by the rapporteur.

Persoonlijk ben ik dan ook content met de lijn die de rapporteur voorstelt.

The salt content of the Baltic is relatively low compared with that of other seas.

Het zoutgehalte in de Oostzee is relatief laag vergeleken met andere zeeën.

We are all acquainted with the democratic content of the regime in Beijing.

We kennen hier allemaal het democratische gehalte van het regime in Beijing.

That is the amount needed if we are genuinely to deliver on this eContent proposal.

Dat is het bedrag dat nodig is, wil het echt iets worden met dit -voorstel.

Is it true that the contents of all parts of the proposal will be approved?

Klopt het dat alle delen van het voorstel inhoudelijk zullen worden overgenomen?

Is the Council content with this situation and, if not, what action is proposed?

Vindt de Raad dat prima en zo nee, wat voor actie denkt hij te ondernemen?

But we must not be content that it now appears in this recognition directive.

Het is echter niet voldoende dat dit nu in deze erkenningsrichtlijn staat.

I think, therefore, that the content of the report ought to have been better targeted.

Ik denk dan ook dat het verslag inhoudelijk beter had moeten worden afgebakend.

Much of the content of this report is totally unnecessary in a report on human rights.

Veel passages in dit verslag zijn totaal onnodig in een verslag over mensenrechten.

This is actually a very small correction that in no way changes the content.

Maar dat is slechts een minimale wijziging die inhoudelijk gezien geen gevolgen heeft.

I have nothing against you arguing that the content of my amendments is wrong.

Ik heb er niets tegen wanneer u zegt dat mijn amendementen inhoudelijk niet goed zijn.

I moved to Dubai as the head of original content for a Western TV network.

Ik verhuisde naar Dubai, als hoofd eigen producties voor een Westers tv-netwerk.

And beauty doesn't equate to goodness, and certainly doesn't equate to contentment.

Schoonheid is niet hetzelfde als goedheid, en zeker niet als tevredenheid.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le néerlandais

Vous connaissez des mots appartenant à des dialectes anglais ou néerlandais ? ou peut-être une autre expression familière? Vous pouvez ajouter vos propres traductions au dictionnaire grâce aux cases ci-dessous.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Mots similaires