Retrouvez Joppe, la mascotte de bab.la, sur Facebook

Traduction anglais-néerlandais de « guess »

 

« guess » - traduction néerlandaise

Résultats : 1-47 sur 179

guess {substantif}

guess {substantif} (aussi: gamble, long shot)

gok {de}

JA: I don't know. ~~~ I guess people can see the gross disparity in force.

JA: Geen idee, ik gok dat mensen kunnen zien hoe buitensporig het gebruik van geweld is.

I guess in plural it's scrotal, like medium and media.

Ik gok dat het in het meervoud scrota is, zoals medium en media.

You know, it's 12 -- it's 13,:,7 billion light years, and it's not a guess.

Het is 13,7 miljard lichtjaren en dat is geen gok.

You know, let's just make an educated guess, and they simply point and they go for 10 percent, right in the middle.

Weet je wat, we doen gewoon een slimme gok, en ze wijzen simpelweg 10 procent aan, precies in het midden.

I do not know why, but I can hazard a guess.

Ik weet het niet, maar het is een gok.

guess {substantif} (aussi: theory, hypothesis, supposition)

guess {substantif} (aussi: guesswork, shot, conjecture)

gissing {de}

to guess {verbe}

to guess [guessed|guessed] {v} (aussi: to think, to reckon, to cerebrate)

I guess it's ' cause they think you're the best.

Ik schat dat het is, omdat ze denken dat je de beste bent.

I can guess what some of you are thinking.

Ik kan wel raden wat sommigen van jullie denken.

I would guess they're normal.

Ik zou denken dat ze normaal waren.

And you and I, probably, faced with the situation, would think, well, I guess I'm going to write my dissertation on The Grateful Dead.

En jij en ik zouden in zo'n situatie waarschijnlijk denken, ik denk dat ik mijn thesis maar over The Grateful Dead ga schrijven.

♫ That's a guess

♫ Dat denken we ♫

to guess [guessed|guessed] {v} (aussi: to counsel)

And we try to guess what they're doing from their behavior on the surface.

We proberen te raden wat ze doen op basis van hun gedrag aan de oppervlakte.

We can only ever guess the reasons why no proposals are presented to us.

Wij kunnen altijd alleen maar raden waarom wij bepaalde voorstellen niet krijgen.

If they have tons of salt, you might guess they're using too much salt, or something like that.

Als er tonnen zout op de lijst staan, kan je wel raden dat ze te veel zout gebruiken.

I'm, as you can guess, not a materialist, I'm an immaterialist.

Ik ben, zoals jullie kunnen raden, geen materialist, ik ben een immaterialist.

You can guess which 'applicant ' was invited for interview.

U kunt wel raden welke kandidaat voor een gesprek mocht komen.

to guess [guessed|guessed] {v} (aussi: to lay down, to put right, to put down, to presume)

It is, I guess, a sort of discourtesy on my part to reply to people who ask serious questions but who are not able to stay to hear the response, so I will not do that.

Ik neem aan dat het onbeleefd zou zijn als ik mensen antwoord die serieuze vragen stellen maar niet konden blijven om het antwoord te horen, dus dat zal ik niet doen.

to guess [guessed|guessed] {v} (aussi: to suspect, to surmise, to presume, to suppose)

I am unaware of the reasons behind this situation you describe though I can make an educated guess at them.

Ik weet niet waar uw uitspraken op gebaseerd zijn, maar ik heb wel een vermoeden.

So as you can guess, my mother tongue is French.

Zoals je kunt vermoeden is mijn moedertaal Frans.

to guess [guessed|guessed] {v} (aussi: to take in, to take, to presume, to affiliate)

It is not hard to guess what the position of these Governments would be if they were the ones taking the decision.

Er is niet veel scherpzinnigheid voor nodig om te raden welke houding die regeringen zullen aannemen als zij zelf de beslissing mogen nemen.

Commissioners - those of you who are involved in this - I guess you will just have to get used to the fact that this Parliament will endorse my recommendation.

Daarom zult u, heren commissarissen, die zich hiermee bezig moet houden, ervan moeten uitgaan dat dit Parlement, voor zover ik dat kan overzien, mijn voorstel zal aannemen.

to guess [guessed|guessed] {v} (aussi: to surmise, to divine)

gissen {v}

As to the extent of this problem, we can only guess at the moment.

Naar de omvang van deze problematiek kunnen we vooralsnog alleen maar gissen.

The Green Paper and the rapporteur can but guess at the speed of change.

Naar de snelheid van de veranderingen kunnen het Groenboek en de rapporteur alleen maar gissen.

We can only try to guess at these.

Wij kunnen nu echter alleen maar gissen.

Now in fact, you had objectively more information the first time around than the second time around, but I would venture to guess that you felt that it was more real the second time around.

In feite had je objectief gezien meer informatie de eerste keer dan de tweede keer, maar ik durf te gissen dat jullie het de tweede keer realistischer vonden.

to guess [guessed|guessed] {v} (aussi: to presume, to hypothesize, to surmise, to suppose)

Now the trick with this is that I'm guessing most people here don't speak Malagasy.

Ik veronderstel nu even dat dat de meeste mensen hier geen Malagasi spreken.

to guess [guessed|guessed] {v} (aussi: to account, to mean, to believe, to presume)

to guess [guessed|guessed] {v} (aussi: to collar, to rumble)

 

Synonymes

Synonymes anglais de « guess »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « guess » en néerlandais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « guess » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

And he said, "Well, I guess with everything in life, there's a place of balance."

En hij zei, nou ik geloof net als alles in het leven, dat er een evenwichtspunt is.

So I guess you could say that I'll probably be doing this for the rest of my life.

Dus lijkt het erop dat ik dit voor de rest van mijn leven zal blijven doen.

Where we have not guessed correctly, we have been able to put things right.

Op de punten waar we ernaast zaten, hebben we onze ideeën kunnen bijstellen.

In response to your question, I am afraid I cannot make an educated guess.

Reagerend op uw vraag ben ik bang dat ik geen gefundeerde inschatting kan maken.

I won't take questions and no second guesses, not from the likes of you, Master Twigg?

Ik accepteer geen vragen en bijgedachten, Wie moet hier de schuld gegeven worden?

So when I was born, I guess you could say expectations were kind of high for me.

Dus toen ik werd geboren, zou je kunnen zeggen dat er al vrij hoge verwachtingen waren.

We should have kept both sides guessing in order to keep up the pressure.

We hadden beide partijen in het ongewisse moeten laten om druk op de ketel te houden.

And I'm afraid of many, many more things besides that people can't even guess at.

Maar ik ben ook voor heel veel andere dingen bang, je wilt niet weten waarvoor allemaal.

I guess it also looks a little bit like human skin, which intrigues me.

Ik vind dat het er ook een beetje als menselijke huid uitziet. ~~~ Dat intrigeert me.

So if I were emperor of the Internet, I guess I'd still be mortal, huh?

Daarom, zou ik de Keizer van 't internet zijn, dan zou ik toch nog sterfelijk zijn, hé?

It's also available here or in any part, I guess, in Europe and most cities in the world.

Ze is hier ook beschikbaar, en in Europa en de meeste steden van de wereld.

. – Anyone may guess the consequences of a European Chemicals Agency.

-- Wat een Europees Chemicaliënagentschap vermag teweeg te brengen is maar de vraag.

Am I going to use a two-page spread like a comic book for more grandiose effect, I guess?

Zal ik het over twee pagina's uitspreiden, net zoals in een strip voor een grootser effect?

I had to wear a gas mask because of the toxic fumes -- I guess, except for in this picture.

Ik moest een gasmasker dragen vanwege de giftige dampen, behalve op deze foto dan.

And ... Well, I guess I could tell you a little of the history of the theremin.

Ik kan je wel iets vertellen over de geschiedenis van de theremin.

So I guess when I shot you in the belly, I aimed a little too high

Zo dus wanneer ik je in de buik schiet, richt ik een beetje te hoog

Well guess what, they're known to freeze their upper bodies when they're lying.

Maar in feite verstijven ze in hun bovenlichaam wanneer ze liegen.

Well guess what, they look you in the eyes a little too much just to compensate for that myth.

Maar in feite kijken ze je iets teveel in de ogen om die mythe te compenseren.

But you can't tell me, no, I can't be Mowgli, because guess what?

Maar je kunt me niet voorhouden dat ik geen Mowgli kan zijn, want, weet je?

I would guess that there is not one country which comes close to 45 weeks of meetings a year.

Een aantal vergaderweken van 45 per jaar wordt wellicht in geen enkel land zelfs maar benaderd.
 

Résultats du forum

« guess » en néerlandais - résultats forum

 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le néerlandais

Vous connaissez des mots appartenant à des dialectes anglais ou néerlandais ? ou peut-être une autre expression familière? Vous pouvez ajouter vos propres traductions au dictionnaire grâce aux cases ci-dessous.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Mots similaires