« no » traduction en néerlandais

EN

« no » en néerlandais

volume_up
no {substantif}
volume_up
no {adv.}
volume_up
no {interj.}
NL
volume_up
no {num.}
NL
volume_up
no. [abréviation]
NL

EN no
volume_up
{substantif}

no
volume_up
neen {het}
The answer to these three questions must be no, no and no.
Het antwoord op deze drie vragen moet luiden: neen, neen, neen.
We should say NO to the Amsterdam Treaty and NO to drugs.
Wij moeten NEEN zeggen tegen het Verdrag van Amsterdam en NEEN tegen drugs.
No - this is a question of consumer policy and consumer protection.
Neen, het is een kwestie van consumentenbeleid en consumentenbescherming.
Despite this one vote against, we nevertheless approved the overall report.
Ondanks deze tegenstem hebben wij het volledig verslag toch goedgekeurd.
Since these observations are not included in the report, I have voted against it.
Deze opmerkingen ontbreken in het verslag, vandaar mijn tegenstem.
We realise that voting ‘ no ’ at this stage will not yield any further improvements.
Wij beseffen dat een tegenstem nu geen verdere verbeteringen meer kan opleveren.
no
Never mind about the ‘ no’ vote in France; never mind about the ‘ no ’ vote in Holland.
Slaat u geen acht op de ` nee'-stem in Frankrijk; slaat u geen acht op de ` nee'-stem in Nederland.
I doubt that was the basis of the majority ‘ no’.
Ik betwijfel dat dat de reden is geweest van de nee-stem van de meerderheid.
A " yes " vote should be for keeping the text and a " no " vote should be against the text surely?
-stem moet toch zeker voor de oorspronkelijke tekst zijn, en een ' nee?-stem

Synonymes anglais de « no »

no
English
no.

Exemples d'usage pour « no » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEurope, as a major donor, has so far remained too passive with regard to Angola.
Europa is als grote donor tot nu toe te passief gebleven ten aanzien van Angola.
EnglishAnd, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
De Commissie schaart zich uiteraard volledig achter deze verklaring van de Unie.
EnglishWe are also pleased that the Union has allocated funds for humanitarian support.
We zijn ook blij dat de Unie gelden heeft vrijgemaakt voor de humanitaire steun.
EnglishAllow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishMr President, there is an old saying that if you do not fight, you do not count.
- Mijnheer de Voorzitter, er is een oud gezegde: als je niet vecht, tel je niet.
EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishYou know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?
Je weet toch dat ik blaasontsteking heb waardoor ik om de 2 uur naar de WC moet?
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishIt is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.
EnglishThere are two significant points on which we disagree with the Council, however.
Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
EnglishMany transactions in banking and stockbrokerage are already taking place online.
In het bankwezen en de effectenhandel vinden al veel transacties on line plaats.
EnglishThe next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
EnglishI do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
Ik denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
EnglishWhere modifications to legislation are taking place, they are being implemented.
Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.
EnglishCriticism of that position will not weaken the Commission but your actions will.
Kritiek op dat standpunt zal de Commissie niet verzwakken, maar uw optreden wel.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishWe do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
Wij hebben daarvoor echter meer personeel en meer gespecialiseerde mensen nodig.
EnglishThe interpretation I heard suggested that you were suggesting that he was lying.
In de vertaling die ik te horen kreeg leek het alsof u suggereerde dat hij loog.