Offres de stage à l'étranger pour locuteurs natifs français

Traduction anglais-néerlandais de « no »

 

« no » - traduction néerlandaise

Résultats : 1-39 sur 19078

no {adverbe}

no {adv.}

geen {adv.}

There is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.

Van inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.

There would be no right or wrong and no hope beyond your brief years on Earth."

Er zou geen goed of verkeerd zijn en geen hoop voorbij je korte jaren op aarde."

So it's not too surprising that there were no good treatments for hearing loss.

Het is dus geen verrassing dat er geen goede behandeling was voor gehoorverlies.

However, no appropriations are available under the internal assistance heading.

Er is echter geen geld beschikbaar in de rubriek voor interne steunmaatregelen.

There is no conflict between these two areas of regional cooperation in Europe.

Er zijn geen tegenstellingen tussen deze regionale samenwerkingsvormen in Europa.

no {adv.} (aussi: not)

géén (benadrukt) {adv.}

There is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.

Van inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.

There would be no right or wrong and no hope beyond your brief years on Earth."

Er zou geen goed of verkeerd zijn en geen hoop voorbij je korte jaren op aarde."

So it's not too surprising that there were no good treatments for hearing loss.

Het is dus geen verrassing dat er geen goede behandeling was voor gehoorverlies.

However, no appropriations are available under the internal assistance heading.

Er is echter geen geld beschikbaar in de rubriek voor interne steunmaatregelen.

There is no conflict between these two areas of regional cooperation in Europe.

Er zijn geen tegenstellingen tussen deze regionale samenwerkingsvormen in Europa.

no {adv.}

verboden {adv.}

As Konrad Adenauer once said, there is no law against becoming cleverer.

Zoals Konrad Adenauer eens zei, is het niet verboden om slimmer te worden.

There is no question here of banning an extraordinary instrument of culture and openness.

Het gaat er hier niet om dat een extra instrument van cultuur en openheid verboden wordt.

Tobacco, in itself, is not a banned product and no one here would want it banned.

Roken op zich is niet verboden en niemand van de hier aanwezigen wil dat het verboden wordt.

We can say no advertising in young people's magazines, or wherever.

Wij kunnen zeggen dat reclame in jeugdtijdschriften altijd verboden is.

I hope that no one is now going to ask for a recording to be made.

Ik hoop dat niemand eist dat ook een bandopname verboden wordt.

no {adv.}

verboden te {adv.}

No camping, hiking is allowed.

Verboden te kamperen, fietsen is toegestaan.

no {numéral}

no {num.}

geen {num.}

no {interjection}

no {interj.}

nee {interj.}

(Laughter) No, they were really big geeks, and they didn't know much about art.

(Gelach) Nee, maar het waren echt grote geeks, en ze wisten niets van kunst af.

So, now they don't stop here, or even down here. ~~~ No, they turn across here.

Dus, nu stoppen ze niet hier, of zelfs maar hier, nee, ze gaan helemaal hierheen.

They have said " no " to removing democratic control from the hands of the people.

Ze hebben " nee " gezegd omdat het volk de democratische controle is ontnomen.

No. ~~~ It was retreating through the winter because it's an unhealthy glacier.

Nee, ook tijdens de winter trekt hij terug want het is een ongezonde gletsjer.

My colleagues have often said to me, 'no, it is not a question you can ask '.

Vaak hebben mijn medewerkers mij gezegd: " Nee, deze vraag kunt u niet stellen ".

no {substantif}

no {substantif}

neen {het}

No, it considers the appropriate measures and in doing so meets its commitments.

Neen, de Raad onderzoekt passende maatregelen en daarmee is zijn plicht vervuld.

No, this is part and parcel of the normal activities of the automotive industry.

Neen, dit is een onderdeel van de normale activiteiten van de auto-industrie.

Not to give our assent to the association agreement would have made no sense at all.

Nu " neen " zeggen tegen de associatieovereenkomst had geen enkele zin gehad.

Some Member States may have been relieved when France and the Netherlands voted ‘ no’.

Enkele lidstaten waren misschien ook opgelucht na het Franse en Nederlandse " neen ".

No, ladies and gentlemen, this fight is a matter for every one of us as individuals.

Neen, dames en heren, het is een strijd die eenieder van ons moet leveren.

no {substantif}

tegenstem {de}

We realise that voting ‘ no ’ at this stage will not yield any further improvements.

Wij beseffen dat een tegenstem nu geen verdere verbeteringen meer kan opleveren.

Otherwise, I have no choice but to vote against this motion.

Anders zie ik geen andere mogelijkheid dan een tegenstem.

There was not a single vote against and there was therefore no distinction of a party political nature.

Er werd geen enkele tegenstem opgetekend; alle fracties waren het met elkaar eens.

Finally, I recognise that my no vote may well be one of only a small number of dissenting voices.

Tenslotte ben ik me ervan bewust dat ik met mijn tegenstem waarschijnlijk tot een kleine afvallige minderheid behoor.

This is not good for democracy, in my view, and is another reason why I am voting no so as to be a small bit of grit in the works.

Dit is mijns inziens niet goed voor de democratie; met mijn tegenstem zal ik dus proberen ook hier wat roet in het eten te gooien.

no {substantif}

neestem {de}

Never mind about the ‘ no’ vote in France; never mind about the ‘ no ’ vote in Holland.

Slaat u geen acht op de ` nee'-stem in Frankrijk; slaat u geen acht op de ` nee'-stem in Nederland.

A " yes " vote should be for keeping the text and a " no " vote should be against the text surely?

Een ' ja?-stem moet toch zeker voor de oorspronkelijke tekst zijn, en een ' nee?-stem tegen die tekst?

I doubt that was the basis of the majority ‘ no’.

Ik betwijfel dat dat de reden is geweest van de nee-stem van de meerderheid.

There were many reasons for the no-vote.

Er waren veel redenen voor een nee-stem.

Despite the fact that I share the criticism that has been advanced, I believe that a no vote would have been much worse than a yes.

Hoewel ik de geuite kritiek onderschrijf, denk ik dat een nee-stem veel erger is dan een ja-stem.

no.

no. [abr.]

nr. [abr.]

Question No 12 has been withdrawn by its author and will therefore not be taken.

- Vraag nr. 12 is ingetrokken door de auteur en wordt daarom niet behandeld.

There is a Regulation No 45/ 2001 relating to the protection of personal data.

Er is een verordening, nr. 45/2001, betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

This is particularly true of what is termed the Immunity Act, No. 115 of 8 May 1946.

Dit geldt met name voor de zogenaamde strafvrijstellingswet nr. 115 van 8 mei 1946.

I do not know if there is still time for you to allow me to put Question No 13.

Ik weet niet of ik nu nog op tijd ben om alsnog mijn vraag nr. 13 te kunnen stellen.

As the author is not present, Question No 54, by Mr Obiols i Germà, lapses.

Daar de vraagsteller afwezig is, vervalt vraag nr. 54 van Raimon Obiols i Germà.
 

Synonymes

Synonymes anglais de « no »

Synonymes anglais de « no. »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « no » en néerlandais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « no » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Also, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.

Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.

The Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.

De Commissie keurt ook amendement 26 op enkele redactionele wijzigingen na goed.

Amendment No 6 would interfere with the proper implementation of the programme.

Amendement 6 zou de juiste tenuitvoerlegging van het programma in de weg staan.

It therefore comes as no surprise that governments clashed on essential issues.

Niet verwonderlijk natuurlijk dat de regeringen botsten op essentiële onderdelen.

Madam President, I have no more information than you on this series of arrests.

Mevrouw de Voorzitter, ik bezit niet meer informatie dan u over deze arrestaties.

Commissioner, I have absolutely no idea why you should be pillorying Parliament.

Mijnheer Bangemann, ik weet echt niet waarom u zo tegen het Parlement tekeergaat.

With regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.

Met betrekking tot amendement 1, zegt u dat het er niet duidelijker door wordt.

To this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.

De tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.

The Commission can accept in principle Amendments Nos 35, 37, 41, 45, 47 and 51.

De Commissie kan de amendenten 35, 37, 41, 45, 47 en 51 principieel aanvaarden.

The concepts behind Amendments Nos 8 and 11 are unacceptable to the Commission.

De amendementen 8 en 11 zijn voor de Commissie inhoudelijk gezien onaanvaardbaar.

Two amendments are unacceptable because of budgetary limitations: Nos 14 and 19.

Twee amendementen zijn onaanvaardbaar wegens budgettaire beperkingen: 14 en 19.

As they deal with the same subject, Question Nos 4 and 5 will be taken together.

Omdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:

No one has any confidence in the euro, which is no longer a floating currency.

Ook het vertrouwen in de Europese monetaire autoriteiten is aanzienlijk geslonken.

We shall proceed to the vote on Amendment No 15, including the oral amendment.

We gaan nu over tot de stemming over het aldus mondeling gewijzigde amendement 15.

Amendment No 23, in our opinion, contravenes the Commission's right of initiative.

amendement 23 maakt volgens ons inbreuk op het initiatiefrecht van de Commissie.

The Commission would also like to demonstrate its interest in Amendment No 12.

De Commissie wil eveneens blijk geven van haar belangstelling voor amendement 12.

At present, the prosecuting authorities have no independence from the executive.

Vandaag de dag zijn de openbare aanklagers niet onafhankelijk van de politiek.

I have no problem at all, Commissioner, with the agreement on managing area 2J3KL.

Ik heb niet het minste probleem met het akkoord inzake het beheer van zone 2J3KL.

There is no indication whatsoever that such a policy is in fact being pursued.

Niets wijst er echter op dat een dergelijk beleid daadwerkelijk wordt nagestreefd.

As President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.

Als voorzitter van de Raad ben ik geenszins bevoegd om te antwoorden op de vraag.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le néerlandais

Vous connaissez des mots appartenant à des dialectes anglais ou néerlandais ? ou peut-être une autre expression familière? Vous pouvez ajouter vos propres traductions au dictionnaire grâce aux cases ci-dessous.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : sans, golden age, brush, canvas, huge

Mots similaires

nitrate · nitrates · nitrilosiden · nitrogen · nitroglycerin · nitrous · nitwit · Niue · Nix · Njord · no · no-brainer · no-frills · Noah · nobelium · nobility · noble · nobleman · nobleness · noblesse · noblewoman