Offres de stage dans de nombreux pays

Traduction anglais-néerlandais de « rest of »

 

« rest of » - traduction néerlandaise

Résultats : 1-22 sur 962

rest of {adverbe}

rest of {adv.} (aussi: moreover, past, what's more, farther)

verder {adv.}

There has to be a way to take a census of the rest of the bacteria in the population.

Er moet een manier zijn om erachter te komen wat er verder aan bacteriën is in de gemeenschap.

Those involved in hands-on work see further ahead than the rest of us.

Men is bezig met dit soort werk en men kijkt ook verder.

Could you tell us what the rest of the timetable is?

Kunt u ons ook vertellen hoe het tijdschema er verder uitziet?

We do not like the wording, but because the rest of the report is constructive, we chose to vote in favour of it.

Wij keuren deze formulering af, maar omdat het verslag verder goed is, hebben we besloten om ervoor te stemmen.

Then we have the link between Belfast and Larne which links us to the rest of the United Kingdom.

Verder hebben we ook nog de lijn tussen Belfast en Larne die ons verbindt met de rest van het Verenigd Koninkrijk.

rest of {adv.}

overig {adv.}
 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « rest of » en néerlandais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « rest of » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

The tune is the same around the rest of Europe even if the numbers are different.

In de rest van Europa is het hetzelfde liedje, ook al verschillen de aantallen.

That leads to the issue to which I wish to devote the rest of my speaking time.

Dat brengt mij op de kwestie waaraan ik de rest van mijn spreektijd wil wijden.

Austria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.

Oostenrijk wil dit systeem niet tot in alle eeuwigheid onwrikbaar in stand houden.

For them today comes too late, but for the rest of us it is hopefully a beginning.

Voor hen komt deze dag te laat, maar voor de rest is dit hopelijk een nieuw begin.

I think he knew what the scars on his face would say to the rest of the world.

Ik denk dat hij wist wat de littekens op zijn gezicht de wereld zouden vertellen.

Madam President, Sweden has a different alcohol policy from the rest of Europe.

Mevrouw de Voorzitter, Zweden heeft een ander alcoholbeleid dan de rest van Europa.

So we won't give the rest of the code, but we will give the three quotations.

Dus geven we de rest van de code niet, maar we zullen wel de drie citaten geven.

'Once you have stayed here,' he said, 'you can stay for the rest of your life.'"

'Eens je hier woont,' zei hij, kan je er voor de rest van je leven blijven.'"

Your job will be to tell the rest of them that death is coming for them... tonight.

Jouw taak zal zijn om de rest te vertellen dat de dood hen komt halen... vannacht

And then, the rest of their life, they will do that three or four hours a day.

En gedurende de rest van hun leven mediteren ze zo'n drie à vier uur per dag.

Mr President, I seek clarification on the proceedings for the rest of today.

Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag weten hoe de rest van de dag zal verlopen.

We also have a responsibility for how the rest of the world imitates our practices.

Wij zijn er ook verantwoordelijk voor hoe de rest van de wereld ons gedrag kopieert.

It's a standard template by which we're going to hang the rest of this data.

Het is een standaardsjabloon waar we de rest van deze gegevens gaan aan ophangen.

So Bishop baby-sat the doctor, and the rest of us tried not to watch the water boil.

Bishop zorgde voor de dokter... en de rest van ons probeerde geduldig te blijven.

With Katsumoto dead, we should get little trouble handling the rest of the rebellion.

Als Katsumoto dood is hoeven we ons ook geen zorgen te maken over de andere rebellen.

And you know about that, just essentially in a stupor the rest of his life."

Jullie weten wat dat betekent... ~~~ verdoofd voor de rest van zijn leven.'

She based this on our trade flows with the United Kingdom and the rest of Europe.

Ze zegt dit op grond van de handel met het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.

Now you're going to tell me where to find... the rest of Tin Tin's little party pals.

Nu ga je mij vertellen waar kan ik... de rest van Tin Tin's fuifvriendjes vinden?

So I guess you could say that I'll probably be doing this for the rest of my life.

Dus lijkt het erop dat ik dit voor de rest van mijn leven zal blijven doen.

Mr President, after Sunday as a day of rest we come to the ongoing unrest in Belarus.

Mijnheer de Voorzitter, na de rust op zondag de constante onrust in Wit-Rusland.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le néerlandais

Vous connaissez des mots appartenant à des dialectes anglais ou néerlandais ? ou peut-être une autre expression familière? Vous pouvez ajouter vos propres traductions au dictionnaire grâce aux cases ci-dessous.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Mots similaires