Retrouvez Joppe, la mascotte de bab.la, sur Facebook

Traduction anglais-polonais de « to bring about »

 

« to bring about » - traduction polonaise

Résultats : 1-22 sur 479

to bring about {verbe}

The time has come to pick up the pieces and bring about intra-Somali peace.

Nadszedł czas, by ratować sytuację i doprowadzić do pokoju wewnętrznego w Somalii.

Therefore, whatever the cost, we will all have to work in order to bring about peace.

Dlatego też musimy wszyscy współpracować, niezależnie od kosztów, by doprowadzić do pokoju.

We should take a break from that, because what we must do is to bring about a cease-fire.

Musimy zrobić sobie od tego przerwę, ponieważ teraz należy doprowadzić do przerwania ognia.

After all, we know only too well what a lack of cooperation and supervision can bring about.

Wiemy przecież zbyt dobrze, do czego może doprowadzić brak współpracy i nadzoru.

As parliamentarians, we should do our utmost to bring about the required change.

My, parlamentarzyści, powinniśmy zrobić, co w naszej mocy, by doprowadzić do niezbędnych zmian.

to bring about {v} (aussi: to activate, to give rise to, to cause, to make)

For that to be possible, the proposals made need to bring about unity.

Aby to było możliwe, wysuwane wnioski muszą właśnie powodować jedność.

The reform proposals presented call for an even heavier investment in measures and policies that can put innocent people in the dock and bring about their conviction.

Przedstawione propozycje reform wymagają jeszcze większych inwestycji w środki i politykę mogące powodować to, że niewinne osoby trafią na ławę oskarżonych, a potem do więziennej celi.

Viracept brought about similar reductions in viral load whether it was taken twice or three times a day.

Niezależnie od tego, czy preparat Viracept był przyjmowany dwa, czy trzy razy na dobę, powodował on podobną redukcję miana wirusa.

Climate change is bringing about broader democratic participation by society, a society which lives with different cultural values.

Zmiany klimatu powodują zwiększony udział demokratyczny społeczeństwa, które kieruje się różnymi wartościami kulturowymi.

After 24 weeks, Viracept brought about greater reductions in viral loads and increases in CD4 cell counts than the comparator medicines.

Po 24 tygodniach preparat Viracept powodował większą redukcję miana wirusa i wzrost liczby limfocytów CD4 niż leki porównawcze.
 

Synonymes

Synonymes anglais de « bring about »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « to bring about » en polonais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « to bring about » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Moreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.

Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.

I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.

Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.

But here, here is the biggest force for bringing about a world of abundance.

To tu znajduje się największa siła, dzięki której stworzymy świat dostatku.

Gaddafi must go and Europe must play an active role in bringing that about.

Kaddafi musi odejść i Europa musi czynić aktywne starania, by tak się stało.

Realistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.

Mówiąc realistycznie, nie możemy po prostu z dnia na dzień wprowadzić zakazu odrzutów.

This is a humanitarian disaster brought about by the genocidal policy of Mr al-Bashir.

To prawdziwa klęska humanitarna spowodowana ludobójczą polityką prezydenta Al-Baszira.

I ask you to be fair and to do your part in bringing about reconciliation in Europe!

Apeluję, aby wykazał się pan sprawiedliwością i wniósł swój wkład w pojednanie Europy!

Since then, however, it has proved tremendously difficult to bring about a reform.

Jednakże od tego czasu okazało się, jak niesamowicie trudno jest przeprowadzić reformę.

The Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.

Holenderska Partia Wolności (PVV) będzie teraz pracować do upadłego, aby tak się stało.

This represented a significant step forward towards bringing about equal opportunities.

Stanowiło to istotny postęp we wprowadzaniu równych szans dla kobiet i mężczyzn.

The state of Greece must utilise the crisis to bring about real reforms.

Greckie państwo musi wykorzystać ten kryzys do tego, by przeprowadzić prawdziwe reformy.

That would be the only way to exert real pressure and bring about the necessary changes.

Byłby to jedyny sposób rzeczywistego wywarcia nacisku i wywołania koniecznych zmian.

All of this is brought about by policy choices, and this directive will not change that.

To wszystko wynika z wyborów politycznych i ta dyrektywa tego nie zmieni.

In our community, we have attempted to bring about the growth of trust.

Podjęliśmy próbę zwiększenia wzajemnego zaufania w ramach naszej wspólnoty.

Meanwhile, you have spoken about bringing the guilty parties to justice.

W międzyczasie mówiła Pani o pociągnięciu winnych do odpowiedzialności.

I would ask my fellow Members to support this and to work to bring about a reform.

Chciałbym prosić moje koleżanki i moich kolegów posłów o wprowadzenie tej reformy w życie.

A directive alone will not suffice to bring this about, but it is a precondition.

Sama dyrektywa nie wystarczy, aby to wszystko osiągnąć, ale jest ona warunkiem koniecznym.

And we bring together every summer about 100 very talented students from around the world.

I gromadzimy każdego lata około 100 bardzo utalentowanych studentów z całego świata.

President Ma Ying-jeou is to be congratulated for bringing this about.

Należy tego pogratulować prezydentowi Ma Ying-jeou doprowadzenia do tej poprawy.

As a result, stability in our finances has been brought about in Latvia.

Dzięki temu przywróciliśmy na Łotwie stabilność finansów publicznych.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le polonais

Vous pouvez ajouter votre propre traduction de l'anglais au polonais dans le dictionnaire en utilisant les champs ci-dessous. Vous pouvez aussi ajouter les informations correspondantes comme le langage, la région, la grammaire et le domaine.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : prudishness, bounteous, bounteous, to unchain, to redo

Mots similaires

brill · brilliance · brilliancy · brilliant · brilliantine · brilliantly · brimstone · brindle · brindled · brine · bring-about · brink · brinkmanship · brinksmanship · briny · brio · brioche · briquette · brisk · brisket · briskly