Offres de stage dans de nombreux pays

Traduction anglais-polonais de « communication »

 

« communication » - traduction polonaise

Résultats : 1-24 sur 758

communication {substantif}

communication {substantif} (aussi: dispatch, message, alert, information)

The Commission launched the review process with its communication of November 2007.

Komisji zapoczątkowała proces przeglądu poprzez komunikat z listopada 2007 roku.

As I said in my introduction, I am going to present a communication on sport.

Jak już mówiłam na wstępie, zamierzam przedstawić komunikat w sprawie sportu.

The Commission has already announced a Communication on adapting to climate change.

Komisja ogłosiła już komunikat w sprawie dostosowania się do zmian klimatycznych.

In my view, the European Commission Communication of 11 November is welcome.

Moim zdaniem komunikat Komisji Europejskiej z 11 listopada to dokument potrzebny.

We are also drawing up a communication on the financing of low-carbon energy sources.

Opracowujemy również komunikat w sprawie finansowania niskoemisyjnych źródeł energii.

communication {substantif} (aussi: transport)

Aimée Torre Brons Project-related communication “Illusion of Nearness?”

Aimée Torre Brons Komunikacja związana z projektem „Iluzja bliskości?“ tel.:

Whichever method is chosen, there will have to be communication with citizens.

Bez względu na to, jak metoda zostanie wybrana, konieczna jest komunikacja z obywatelami.

Better transparency and better communication go hand in hand.

Większa przejrzystość i lepsza komunikacja idą ze sobą w parze.

First, make it congruent, pointing in the same direction as your visual communication.

Po pierwsze, uczyńcie go adekwatnym, wskazującym w tym samym kierunku co Wasza komunikacja wizualna.

I have always said that communication is a tool for democracy.

Zawsze mówiłam, że komunikacja jest narzędziem demokracji.
 

Synonymes

Synonymes anglais de « communication »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « communication » en polonais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « communication » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Your communication last week contained absolutely no mention at all of this issue.

W waszym zeszłotygodniowym komunikacie nie wspominacie o tej kwestii ani słowem.

For this reason, it would be a mistake to reduce the resources for communications.

Z tego względu błędem byłoby zmniejszanie zasobów na działalność informacyjną.

GN Store Nord has been creating innovative communication solutions since 1869.

Korporacja GN Store Nord tworzy innowacyjne rozwiązania komunikacyjne od 1869 roku.

The Commission will emphasise these in its communication on the budget review.

Komisja położy na nie nacisk w swoim komunikacie w sprawie przeglądu budżetu.

We aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.

Dokładamy starań, aby komunikować się skutecznie z obywatelami Europy i z mediami.

We, as members of the GUE/NGL Group, are highly critical of this communication.

Jako członkowie grupy GUE/NGL krytycznie odnosimy się do przedmiotowego komunikatu.

Please do not attempt to improve communication about what you are not doing!

Proszę nie próbować poprawić jakości komunikowania tego, czego pan nie robi.

This agreement follows the concepts proposed in our communication to the letter.

Umowa ta zgodna jest w całej rozciągłości z koncepcjami proponowanymi w komunikacie.

As we indicated in our communication, these are not new tools or instruments.

Jak wykazaliśmy w naszym komunikacie, nie są to nowe środki czy instrumenty.

As regards communication by the European Union, the Commission is also taking steps.

W odniesieniu do komunikatu Unii Europejskiej, Komisja też podejmuje działania.

Information and communications technologies are a key instrument in this respect.

Pod tym względem kluczowymi instrumentami są technologie informacyjno-komunikacyjne.

Subject: Information and Communication Technologies (ICT) and Information Society

Przedmiot: Technologie teleinformatyczne (ICT) i społeczeństwo informacyjne

Another exciting thing we did last year was with communications technology.

Naprawdę nowatorska technologia, nowatorskie podejście, ale działało idealnie.

This arose independently at sites everywhere that had no communication to one another.

I rozwinęła się niezależnie, wszędzie, w miejscach, które nie miały ze sobą kontaktu.

I think it is one of the most important challenges, as mentioned in the communication.

Myślę, że jest to jedno z najważniejszych wyzwań, jak wspomniano w komunikacie.

The Commission adopts a Green Paper on commercial communications in the single market.

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie informacji handlowych na jednolitym rynku.

Mr van Nistelrooij said we are writing communications history here this evening.

Pan poseł van Nistelrooij powiedział, że dzisiaj wieczorem piszemy historię łączności.

Before drafting the communication, the Commission conducted a consultation process.

Przed sporządzeniem komunikatu Komisja przeprowadziła proces konsultacji.

Protecting children using the Internet and other communication technologies (debate)

Ochrona dzieci korzystających z Internetu i innych technologii komunikacyjnych (debata)

It is very important and the content of the communication is very convincing.

Jest to bardzo ważna sprawa, a treść komunikatu jest bardzo przekonująca.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le polonais

Vous pouvez ajouter votre propre traduction de l'anglais au polonais dans le dictionnaire en utilisant les champs ci-dessous. Vous pouvez aussi ajouter les informations correspondantes comme le langage, la région, la grammaire et le domaine.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Mots similaires