Traduction anglais-polonais de « communication »

EN communication traduction polonaise

EN communication
volume_up
{substantif}

communication (aussi: alert, announcement, dispatch, information)
In other words, the communication has to be equivalent to that on floods.
Innymi słowy komunikat ten musi przypominać komunikat w sprawie powodzi.
The Commission will be submitting a communication based on that this autumn.
Jesienią Komisja przedstawi komunikat w oparciu o to sprawozdanie.
This communication will then be the basis of the discussion in Córdoba.
Komunikat ten stanowić będzie podstawę do dyskusji w Kordobie.
communication (aussi: transport)
Aimée Torre Brons Project-related communication “Illusion of Nearness?”
Aimée Torre Brons Komunikacja związana z projektem „Iluzja bliskości?“ tel
Whichever method is chosen, there will have to be communication with citizens.
Bez względu na to, jak metoda zostanie wybrana, konieczna jest komunikacja z obywatelami.
I have always said that communication is a tool for democracy.
Zawsze mówiłam, że komunikacja jest narzędziem demokracji.

Synonymes anglais de « communication »

communication

Exemples d'usage pour « communication » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englishmeans of communication
Englisha means of communication
EnglishYour communication last week contained absolutely no mention at all of this issue.
W waszym zeszłotygodniowym komunikacie nie wspominacie o tej kwestii ani słowem.
EnglishWe, as members of the GUE/NGL Group, are highly critical of this communication.
Jako członkowie grupy GUE/NGL krytycznie odnosimy się do przedmiotowego komunikatu.
EnglishThis agreement follows the concepts proposed in our communication to the letter.
Umowa ta zgodna jest w całej rozciągłości z koncepcjami proponowanymi w komunikacie.
EnglishAs regards communication by the European Union, the Commission is also taking steps.
W odniesieniu do komunikatu Unii Europejskiej, Komisja też podejmuje działania.
EnglishThe Commission will emphasise these in its communication on the budget review.
Komisja położy na nie nacisk w swoim komunikacie w sprawie przeglądu budżetu.
EnglishWe aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.
Dokładamy starań, aby komunikować się skutecznie z obywatelami Europy i z mediami.
EnglishGN Store Nord has been creating innovative communication solutions since 1869.
Korporacja GN Store Nord tworzy innowacyjne rozwiązania komunikacyjne od 1869 roku.
EnglishSubject: Information and Communication Technologies (ICT) and Information Society
Przedmiot: Technologie teleinformatyczne (ICT) i społeczeństwo informacyjne
EnglishI think it is one of the most important challenges, as mentioned in the communication.
Myślę, że jest to jedno z najważniejszych wyzwań, jak wspomniano w komunikacie.
EnglishAs we indicated in our communication, these are not new tools or instruments.
Jak wykazaliśmy w naszym komunikacie, nie są to nowe środki czy instrumenty.
EnglishPlease do not attempt to improve communication about what you are not doing!
Proszę nie próbować poprawić jakości komunikowania tego, czego pan nie robi.
EnglishIt is my belief that through continued communication and resolve, we will be successful.
Jestem przekonany, że dzięki częstym kontaktom i determinacji, odniesiemy sukces.
EnglishThe draft communication makes clear that pilot projects are exempt from the tests.
W projekcie komunikatu wyraźnie określono, że projekty pilotażowe są zwolnione z badań.
English If, within three months of such communication, the European Parliament:
    Jeżeli w terminie trzech miesięcy od tego przekazania Parlament Europejski:
EnglishI have asked all my colleagues to integrate the elections in their communication plans.
Poprosiłam wszystkich kolegów, by uwzględnili wybory w ich planach komunikacyjnych.
EnglishBefore drafting the communication, the Commission conducted a consultation process.
Przed sporządzeniem komunikatu Komisja przeprowadziła proces konsultacji.
EnglishIn its communication on 12 May, it proposed the coordination of economic policies.
W swoim komunikacie z 12 maja Komisja zaproponowała koordynowanie polityk gospodarczych.
EnglishIt is very important and the content of the communication is very convincing.
Jest to bardzo ważna sprawa, a treść komunikatu jest bardzo przekonująca.