Search for the most beautiful word
ambiances
amp

VOTE NOW

Traduction anglais-polonais de « in case »

 

« in case » - traduction polonaise

Résultats : 1-22 sur 4547

in case {conjonction}

in case {conj.} (aussi: if)

jeśli {conj.}

* End stage renal disease ** In case use of the oral solution is not possible

* Schyłkowa niewydolność nerek ** Jeśli zastosowanie roztworu doustnego nie jest możliwe

Well in case you've ever wondered, this is what the Sun sounds like.

W przypadku, jeśli kiedyś się nad tym zastanawialiście, tak właśnie brzmi słońce.

In case the powder adheres to the vial over the liquid surface, the vial can be tilted slightly.

Jeśli proszek przywiera do ścianki fiolki na powierzchni płynu, można nieco przechylić fiolkę.

In case re-treatment with Raptiva is needed you should follow the guidance of your doctor.

Jeśli konieczna jest powtórna kuracja lekiem Raptiva, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

In case it is necessary to repeat the test procedure, this should not be done until the following day.

Jeśli konieczne jest powtórzenie procedury, można to zrobić dopiero następnego dnia.

in case {conj.} (aussi: if, provided that)

jeżeli {conj.}

If the large states can do it in case of domestic need, it is easier for the others to follow suit.

Jeżeli duże państwa mogą tak czynić w przypadku potrzeb wewnętrznych, innym łatwiej jest podążać ich śladem.

Never let us say, though, that such documents should remain secret in case they cause problems.

Jednak nigdy nie mówmy, że dokumenty takie powinny pozostać poufne, jeżeli za ich sprawą pojawiają się problemy.

In case your child spits out or regurgitates most of the vaccine dose, a single replacement dose may be given at the same vaccination visit.

W przypadku, jeżeli dziecko wypluje lub zwróci większą część dawki szczepionki, podczas tej samej wizyty można powtórzyć dawkę.

The President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) must be informed about an intention of concentration in case where:

Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jeżeli:

In case Diacomit therapy is continued during breast-feeding, the breast-fed infant should be carefully observed for potential adverse effects.

Jeżeli leczenie produktem Diacomit jest kontynuowane w okresie karmienia piersią, należy prowadzić ścisłą obserwację niemowlęcia karmionego piersią pod kątem działań niepożądanych.
 

Synonymes

Synonymes anglais de « in case »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « in case » en polonais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « in case » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

It stands for stability and security, in this case in the Mediterranean region.

Broni stabilności i bezpieczeństwa, w tym przypadku w regionie śródziemnomorskim.

In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.

W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.

In this case, the 5-mg daily dose should be used following a 60-mg starting dose.

W takim przypadku po wstępnej dawce 60 mg należy stosować dawkę 5 mg raz na dobę.

However, unless I am mistaken, this is not the case in the European Parliament.

Jednakże, o ile się nie mylę, nie jest tak w przypadku Parlamentu Europejskiego.

In such cases no dosage adjustment of abacavir or zidovudine can be recommended.

W takich przypadkach nie zaleca się modyfikowania dawki abakawiru czy zydowudyny.

Extraordinary and exceptional help should be considered, strictly in these cases.

W takich szczególnych przypadkach należy rozważyć nadzwyczajną i wyjątkową pomoc.

In case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.

W przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.

Overdose In the case of overdosage, symptomatic treatment should be initiated.

Przedawkowanie W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

In this case, we have chosen to make a judgment based on the overall situation.

Jednak w tym przypadku postanowiliśmy dokonać oceny na podstawie ogólnej sytuacji.

Moreover, in this case the problems should not be tackled from the wrong angle.

Ponadto w tym przypadku do problemów nie należy podchodzić od niewłaściwej strony.

However, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.

Jednakże ten system nie funkcjonuje w przypadku działań i planów przestępczych.

In some cases, hepatic injury has progressed despite discontinuation of treatment.

W niektórych przypadkach, uszkodzenie wątroby postępuje mimo przerwania leczenia.

In some cases the Council has simply undermined the overseeing of human rights.

W niektórych przypadkach Rada zwyczajnie sabotowała przestrzeganie praw człowieka.

Overdose In the case of overdosage symptomatic treatment should be initiated.

Przedawkowanie W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe

In the case of severe renal insufficiency, Azomyr should be used with caution.

Preparat Azomyr należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.

In the case of severe renal insufficiency, Aerius should be used with caution.

Preparat Aerius należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.

In that case, the procedure referred to in Article III-396 shall be suspended.

W takim przypadku, procedura, o której mowa w artykule III-396, zostaje zawieszona.

Second, in the case of damage, which institution or company will have to pay?

Po drugie, w przypadku szkód, która instytucja lub firma będzie ponosiła koszty?

Reporting and documentation requirements in the case of merger and divisions (

Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (

This has, in that case, been created by the European Union itself, of course.

W tym przypadku problem został oczywiście stworzony przez samą Unię Europejską.
 

Résultats du forum

« in case » en polonais - résultats forum

 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le polonais

Vous pouvez ajouter votre propre traduction de l'anglais au polonais dans le dictionnaire en utilisant les champs ci-dessous. Vous pouvez aussi ajouter les informations correspondantes comme le langage, la région, la grammaire et le domaine.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Mots similaires

imputability · imputable · imputation · imputed · IMR · imzad · in · in-amp · in-between · in-born · in-case · in-company · in-crowd · in-depth · in-ear · in-house · in-law · in-laws · in-patient · in-sessional · in-tray