Traduction anglais-polonais de « resistance »

EN resistance traduction polonaise

resistance {substantif}

EN resistance
play_circle_outline
{substantif}

resistance (aussi: contumacy, defiance, drag, pushback)
Electrical resistance, or Ohm's resistance, which is important in the transmission of electrical energy.
Opór elektryczny, tzw. opór Ohma, istotny przy przesyle energii elektrycznej.
You will feel a slight resistance as the needle passes through the stopper.
Przy przechodzeniu igły przez korek wyczuwalny będzie niewielki opór.
It reduces peripheral vascular resistance and systemic blood pressure.
Zmniejsza opór obwodowy i ciśnienie tętnicze krwi.
resistance (aussi: defiance, dissent, objection, pushback)
Resistance is growing now that everyone realises how inefficient and disastrous his policy is.
Obecnie rośnie sprzeciw, bowiem wszyscy zdają sobie sprawę, jak niewydajna i tragiczna jest jego polityka.
My second point is that significant fundamental resistance to the intermediate category still exists within the political groupings.
Moja druga uwaga jest taka, że w grupach politycznych wciąż obecny jest istotny i zasadniczy sprzeciw wobec kategorii pośredniej.
Due to the fact that the panel needs to take unanimous decisions, and due to heavy resistance from Japan, this was not the panel's final suggestion.
W związku z tym, że grupa musi podejmować jednomyślne decyzje, a strona japońska wyrażała zdecydowany sprzeciw, grupa ostatecznie nie wystąpiła z taką propozycją.
resistance (aussi: endurance, resilience, robustness, stamina)
to such a region as Xolair may weaken your resistance to such infections.
Lek Xolair może zmniejszać odporność pacjenta na takie zakażenia.
It has worn down the resistance of Greek society and the economic strength of the Greeks.
Nadwyrężono odporność greckiego społeczeństwa i siłę gospodarczą Greków.
Our farmers need certain plant protection products if they are to combat resistance.
Nasi rolnicy potrzebują pewnych środków ochrony roślin, jeżeli mają zwalczyć odporność.
Cross-resistance among the currently registered NNRTIs is broad.
Pomiędzy aktualnie zarejestrowanymi NNRTI występuje często oporność krzyżowa.
Phenotypic resistance and cross-resistance:
Cross-resistance Cross-resistance has been observed among HBV nucleoside analogues (see section 4.4).
Oporność krzyżowa Wśród analogów nukleozydów HBV obserwowano oporność krzyżową (patrz punkt 4. 4).
resistance (aussi: basement, cellar, subway, underground)

Exemples d'usage pour « resistance » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere is no target-based cross-resistance between ertapenem and these substances.
Nie stwierdzono występowania oporności krzyżowej na ertapenem i te substancje.
EnglishCross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.
Nie można wykluczyć porności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.
EnglishCross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.
Nie można wykluczyć oporności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.
EnglishOver the entire period of observation, one case of didanosine resistance was seen.
Podczas całego okresu obserwacji zanotowano jeden przypadek oporności na didanozynę.
EnglishThe YMDD mutation confers resistance to both emtricitabine and lamivudine.
Mutacja YMDD jest przyczyną oporności zarówno na emtrycytabinę jak i lamiwudynę.
EnglishWe are absorbing antibiotics in our food, which is resulting in increased resistance.
Przyjmujemy antybiotyki w naszym jedzeniu, co skutkuje podwyższoną opornością.
EnglishThis is somewhat against resistance and caginess on the part of the interviewee.
Robi się je jak gdyby wbrew oporowi i nieufności po stronie osoby udzielającej wywiadu.
EnglishAll in-vitro mechanisms of resistance are commonly observed in clinical isolates.
Wszystkie mechanizmy oporności in vitro występują powszechnie w izolatach klinicznych.
EnglishThese isolates developed higher levels of resistance to the other protease inhibitors.
Izolaty te rozwijały wyższe poziomy oporności wobec innych inhibitorów proteaz.
EnglishNo other pathways of resistance to emtricitabine or tenofovir have been identified.
Nie zidentyfikowano innych dróg powstawania oporności na emtrycytabinę lub tenofowir.
EnglishThe resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.
Manifestanci nadal skandują to hasło na placu Tahrir i czynię to wraz z nimi.
EnglishMethicillin-resistant S. aureus very commonly express co-resistance to fluoroquinolones.
Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony.
EnglishPioglitazone effects may be mediated by a reduction of insulin resistance.
Działanie pioglitazonu może zachodzić dzięki zmniejszeniu insulinooporności.
EnglishAs Mr Cohn-Bendit rightly said, there are indeed many last-minute resistance fighters.
Jak słusznie powiedział pan poseł Cohn-Bendit, mamy wielu bojowników ostatniej chwili.
EnglishSomatropin may induce a state of insulin resistance and in some patients hyperglycaemia.
Somatropina może wywoływać insulinooporność, a u niektórych pacjentów hiperglikemię.
EnglishNone of these substitutions was either necessary or sufficient for resistance.
Żadna z tych zamian nie była ani konieczna, ani nawet wystarczająca do wywołania oporności.
Englishrecent data on susceptibility and resistance of equine target pathogens are missing;
brakuje nowych danych na temat wrażliwości i oporności docelowych patogenów występujących
EnglishThe development of resistance to tipranavir in vitro is slow and complex.
Rozwój oporności na typranawir in vitro jest procesem powolnym i złożonym.
EnglishThe excessive use of antibiotics leads to resistance and adaptation among pathogens.
Nadmierne stosowanie antybiotyków prowadzi do powstawania oporności i adaptacji patogenów.
EnglishNatural intermediate susceptibility in the absence of acquired mechanism of resistance (1):
Naturalna średnia wrażliwość bakterii bez nabytych mechanizmów oporności (1):