Offres de stage dans de nombreux pays

Traduction anglais-polonais de « resistance »

 

« resistance » - traduction polonaise

Résultats : 1-25 sur 371

resistance {substantif}

resistance {substantif} (aussi: toughness, stamina, resilience, robustness)

your child has any disease which reduces his/her resistance to infection.

jeśli dziecko jest chore i z tego powodu ma zmniejszoną odporność na zakażenia.

Our farmers need certain plant protection products if they are to combat resistance.

Nasi rolnicy potrzebują pewnych środków ochrony roślin, jeżeli mają zwalczyć odporność.

It has worn down the resistance of Greek society and the economic strength of the Greeks.

Nadwyrężono odporność greckiego społeczeństwa i siłę gospodarczą Greków.

MabCampath treatment may reduce your natural resistance to infections

Leczenie lekiem MabCampath może zmniejszyć naturalną odporność organizmu na zakażenia:

Hycamtin may reduce the number of white blood cells and lower your resistance to infection.

Hycamtin może zmniejszać ilość białych krwinek i zmniejszać odporność na zakażenia.

resistance {substantif} (aussi: contumacy, contumaciousness, defiance, pushback)

opór {m}

Barriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.

Bariery nadal istnieją, a opór przed ich usunięciem jest nadal bardzo duży.

You will feel a slight resistance as the needle passes through the stopper.

Przy przechodzeniu igły przez korek wyczuwalny będzie niewielki opór.

Inject air into the vial by pushing the plunger until you feel a clear resistance.

Wstrzyknąć powietrze do fiolki, wciskając tłok do momentu, aż będzie wyczuwalny wyraźny opór.

So the wire heated up slightly, and its 13,000 amps suddenly encountered electrical resistance.

Przewód się trochę zagrzał, i 13 tysięcy amperów nagle napotkało na opór.

He is silent, however, about Commissioner McCreevy's continued resistance to re-regulation.

Przemilczał natomiast wciąż okazywany przez komisarza Creevy'ego opór przed powtórną regulacją.

resistance {substantif}

Cross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.

Oporność krzyżowa pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami nie może zostać wykluczona.

Cross-resistance within the macrolide group of antibiotics cannot be excluded.

Oporność krzyżowa pomiędzy antybiotykami z grupy makrolidów nie może zostać wykluczona.

Cross-resistance between tylvalosin and other macrolide antibiotics cannot be excluded.

Oporność krzyżowa pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami nie może zostać wykluczona.

Species resistant to other carbapenems do generally express co-resistance to doripenem.

Gatunki oporne na inne karbapenemy wykazują zwykle równocześnie oporność na dorypenem.

Cross-resistance in vitro in viruses resistant to other protease inhibitors:

Oporność krzyżowa in vitro wirusów opornych na inne inhibitory proteazy:

resistance {substantif} (aussi: objection, dissent, defiance, pushback)

Resistance is growing now that everyone realises how inefficient and disastrous his policy is.

Obecnie rośnie sprzeciw, bowiem wszyscy zdają sobie sprawę, jak niewydajna i tragiczna jest jego polityka.

My second point is that significant fundamental resistance to the intermediate category still exists within the political groupings.

Moja druga uwaga jest taka, że w grupach politycznych wciąż obecny jest istotny i zasadniczy sprzeciw wobec kategorii pośredniej.

There was also opposition from the Commission - which had been offering resistance on hedge funds and other sectors for a long time - and from within this House.

Sprzeciwiała się także Komisja - która przez długi czas wyrażała sprzeciw w sprawie funduszy hedgingowych i innych sektorów - a także wysoka Izba.

Due to the fact that the panel needs to take unanimous decisions, and due to heavy resistance from Japan, this was not the panel's final suggestion.

W związku z tym, że grupa musi podejmować jednomyślne decyzje, a strona japońska wyrażała zdecydowany sprzeciw, grupa ostatecznie nie wystąpiła z taką propozycją.

Now, the resistance and arguments of workers and unions in various Member States has had repercussions for the European Parliament, demonstrating that the struggle has been worthwhile.

Obecnie sprzeciw i argumenty pracowników oraz związków zawodowych w poszczególnych państwach członkowskich znalazły oddźwięk w Parlamencie Europejskim, co pokazuje że warto było walczyć.

resistance {substantif} (aussi: underground, the underground, basement, cellar)

 

Synonymes

Synonymes anglais de « resistance »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « resistance » en polonais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « resistance » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

There is no target-based cross-resistance between ertapenem and these substances.

Nie stwierdzono występowania oporności krzyżowej na ertapenem i te substancje.

Cross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.

Nie można wykluczyć porności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.

Cross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.

Nie można wykluczyć oporności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.

Over the entire period of observation, one case of didanosine resistance was seen.

Podczas całego okresu obserwacji zanotowano jeden przypadek oporności na didanozynę.

No other pathways of resistance to emtricitabine or tenofovir have been identified.

Nie zidentyfikowano innych dróg powstawania oporności na emtrycytabinę lub tenofowir.

We are absorbing antibiotics in our food, which is resulting in increased resistance.

Przyjmujemy antybiotyki w naszym jedzeniu, co skutkuje podwyższoną opornością.

The YMDD mutation confers resistance to both emtricitabine and lamivudine.

Mutacja YMDD jest przyczyną oporności zarówno na emtrycytabinę jak i lamiwudynę.

Pioglitazone effects may be mediated by a reduction of insulin resistance.

Działanie pioglitazonu może zachodzić dzięki zmniejszeniu insulinooporności.

These isolates developed higher levels of resistance to the other protease inhibitors.

Izolaty te rozwijały wyższe poziomy oporności wobec innych inhibitorów proteaz.

All in-vitro mechanisms of resistance are commonly observed in clinical isolates.

Wszystkie mechanizmy oporności in vitro występują powszechnie w izolatach klinicznych.

As Mr Cohn-Bendit rightly said, there are indeed many last-minute resistance fighters.

Jak słusznie powiedział pan poseł Cohn-Bendit, mamy wielu bojowników ostatniej chwili.

The resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.

Manifestanci nadal skandują to hasło na placu Tahrir i czynię to wraz z nimi.

This is somewhat against resistance and caginess on the part of the interviewee.

Robi się je jak gdyby wbrew oporowi i nieufności po stronie osoby udzielającej wywiadu.

The development of resistance to tipranavir in vitro is slow and complex.

Rozwój oporności na typranawir in vitro jest procesem powolnym i złożonym.

Today, Parliament adopted an important decision on antibiotic resistance.

Parlament przyjął dziś ważną decyzję w sprawie oporności na antybiotyki.

Methicillin-resistant S. aureus very commonly express co-resistance to fluoroquinolones.

Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony.

Somatropin may induce a state of insulin resistance and in some patients hyperglycaemia.

Somatropina może wywoływać insulinooporność, a u niektórych pacjentów hiperglikemię.

recent data on susceptibility and resistance of equine target pathogens are missing;

brakuje nowych danych na temat wrażliwości i oporności docelowych patogenów występujących

The excessive use of antibiotics leads to resistance and adaptation among pathogens.

Nadmierne stosowanie antybiotyków prowadzi do powstawania oporności i adaptacji patogenów.

Natural intermediate susceptibility in the absence of acquired mechanism of resistance (1):

Naturalna średnia wrażliwość bakterii bez nabytych mechanizmów oporności (1):
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le polonais

Vous pouvez ajouter votre propre traduction de l'anglais au polonais dans le dictionnaire en utilisant les champs ci-dessous. Vous pouvez aussi ajouter les informations correspondantes comme le langage, la région, la grammaire et le domaine.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Mots similaires