Search for the most beautiful word
besom
vittate

VOTE NOW

Traduction anglais-polonais de « selection »

 

« selection » - traduction polonaise

Résultats : 1-31 sur 118

selection {substantif}

selection {substantif} (aussi: alternative, assortment, choice, election)

wybór {m}

For a successful installation, the selection of the correct camera is essential.

Wybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.

The European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.

Parlament Europejski musi zatwierdzić ten wybór, aby zyskał on ważność.

Selection of such centres will be based on a criterion of excellence.

Wybór takich centrów dokonywany będzie w oparciu o kryterium doskonałej jakości.

(Video): Bride #1: You said you had a large selection of invitations.

(Video):Panna młoda # 1: Mówiliście, że macie duży wybór zaproszeń.

A selection of the latest legislative documents available on EUR-Lex

Wybór najnowszych dokumentów prawnych dostępnych w serwisie EUR-Lex

selection {substantif} [inform.]

wybór {m} [inform.]

selection {substantif}

It starts to select out for those bad, aggressive cells, what we call clonal selection.

Zaczyna się selekcja złych, agresywnych komórek, co nazywamy selekcją klonalną.

There was natural selection for the evolution of lightly pigmented skin.

Następiła selekcja naturalna mająca na celu wyewoluowanie jasnoskórego człowieka.

We should speak out clearly in favour of an election and not selection by a parliament.

Powinniśmy opowiedzieć się jasno za wyborami, a nie selekcją dokonywaną przez Parlament.

The other great principle of evolution is sexual selection, and it operates very differently.

Drugą zasadą ewolucji jest selekcja seksualna, która działa inaczej.

the prohibition of eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons;

zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób,

selection {substantif} [inform.]

zaznaczenie {n} [inform.]

to select {verbe}

to select [selected|selected] {v} (aussi: to name, to choose, to elect, to pick out)

wybrać {v. per.}

AdSense lets you select the ad colors, types, and sizes that best fit your site.

AdSense pozwala wybrać kolory, typy i rozmiary reklam najlepiej dostosowane do witryny.

Select the correct number of sachets according to the amount of product required.

Wybrać odpowiednią liczbę saszetek, zawierającą wymaganą ilość produktu.

Just select the text you want to use from the menu to insert it directly into the field.

Wystarczy wybrać odpowiedni tekst z menu, aby wstawić go bezpośrednio do pola.

You can also select the file and go to the More drop-down menu to find this option.

Możesz także wybrać plik i przejść do menu rozwijanego Więcej, aby tam odnaleźć tę opcję.

To choose a name other than Untitled, click the File menu, and select Rename.

Aby wybrać nazwę inną niż Bez tytułu, kliknij menu Plik w dokumencie i wybierz Zmień nazwę.

to select [selected|selected] {v} (aussi: to pick out, to cherry-pick)

dobrać {v. per.}

Geriatric patients should receive a dose selected according to the severity of the infection and the patient's creatinine clearance.

Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać dawkę dobraną do ciężkości zakażenia i klirensu kreatyniny.

Geriatric patients should receive a dose selected according to the severity of the infection and the patient`s creatinine clearance.

Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać dawkę dobraną do ciężkości zakażenia i klirensu kreatyniny.

Start by selecting the right printer and material combination for your inventory labelling needs from Zebra's unsurpassed options.

Najpierw z bezkonkurencyjnej oferty Zebry dobierz drukarkę i materiały odpowiednie do drukowania etykiet na potrzeby kontroli zapasów w swojej firmie.

The campaign was kicked off by publishing carefully selected and manipulated wire-tap recordings disseminated on flash drives by persons unknown.

Kampania ta rozpoczęła się od opublikowania precyzyjnie dobranych i zmanipulowanych nagrań z podsłuchów, które rozpowszechniono na dyskach flash przez nieznane osoby.

I know from my own country's experience 20 or 30 years ago what economic sanctions meant for the Communist government in Warsaw - well selected sanctions, so as not to cause harm to citizens.

Wiem z doświadczenia mojego własnego kraju 20, 30 lat temu, co oznaczały sankcje gospodarcze wobec komunistycznego rządu w Warszawie - dobrze dobrane tak, aby nie szkodzić obywatelom.

to select [selected|selected] {v} (aussi: to pick, to weed out)

przebrać {v. per.}

to select [selected|selected] {v} [inform.]

zaznaczać [zaznaczam|zaznaczał] {v. imper.} [inform.]

You can select entire shapes on a single slide, and if the shape is a text shape, then the text will be copied to the server clipboard. ~~~ Charts

Można natomiast zaznaczać całe kształty na pojedynczym slajdzie – w przypadku kształtu tekstu tekst zostanie skopiowany do schowka serwera.

You can use the editing tools available on your mobile device for selecting, copying and pasting text when editing your Google documents.

Podczas edytowania dokumentów Google możesz korzystać z dostępnych w Twoim telefonie komórkowym narzędzi do edycji umożliwiających zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu.

to select [selected|selected] {v} (aussi: to make a selection, to choose, to cherry-pick)

selekcjonować {v. imper.}

to select [selected|selected] {v} (aussi: to determine)

Those designs had been pre-selected by a professional jury at the close of a design competition that was open to citizens from all euro area countries.

Zwycięski projekt uznano za najlepszy z pięciu wzorów, które zostały wyłonione wcześniej przez profesjonalne jury w konkursie otwartym dla obywateli wszystkich państw strefy euro.

to select [selected|selected] {v} (aussi: to appoint, to determine)

 

Synonymes

Synonymes anglais de « selection »

Synonymes anglais de « select »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « selection » en polonais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « selection » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Portrait: Roberto Ciulli Productions - A selection Portrait: Roberto Ciulli

W 2005 roku rozpoczęto trzyletnią kooperację z Teatrem Państwowym w Stambule.

It's a powerful way of solving intractable problems using natural selection.

To bardzo efektywny sposób rozwiązywania trudnych problemów za pomocą doboru naturalnego.

There is still virtually no selection of political programmes and content to choose from.

Jeżeli chodzi o programy i treści polityczne, nadal nie ma właściwie z czego wybierać.

The latter should play an active role in the selection and appointment of trustees.

Te ostatnie powinny odgrywać aktywną rolę w doborze i mianowaniu instytucji powierniczych.

When you're done applying formatting to these selections, click the paintbrush icon again.

Po zastosowaniu formatowania względem tych fragmentów ponownie kliknij ikonę pędzla.

To copy a selection using the web clipboard menu, follow these steps:

Ponadto można skopiować zawartość na jednym komputerze, a następnie wkleić ją na innym.

Often selection processes for professors do not have the same criteria.

Często w procesach rekrutacji profesorów stosowane są różne kryteria.

It is essential to make the selection and promotion processes open and transparent.

Kwestią kluczową jest uczynienie procedur rekrutacji i awansowania otwartymi i przejrzystymi.

The principle is you just need those three things -- variation, selection and heredity.

Podstawowa zasada mówi, że potrzebujemy tych trzech rzeczy, zmienności, doboru i dziedziczenia.

The financial penalties are enough of an incentive to be careful in the selection of employees.

Kary finansowe stanowią dostateczną zachętę do tego, aby starannie dobierać pracowników.

And when evolutionary biologists talk about design, they really mean design by natural selection.

A kiedy biolog ewolucyjny mówi o planowaniu, ma na myśli selekcję naturalną.

Irregularities were also found in staff selection procedures.

Wykryto również niedociągnięcia w procedurach naboru personelu.

They can only cover a selection of what is on offer but perhaps you'll find an offer that suits you.

Nie dowiesz się tu wszystkiego, ale być może znajdziesz interesującą cię ofertę.

The selection of country-based quotas would not, in fact, have been a suitable or desirable solution.

Nabór personelu ze względu na kraj nie byłby rozwiązaniem ani wskazanym ani pożądanym.

Have a look at the selection of websites below and get useful information for the planning of your stay.

Zajrzyj do katalogu stron poniżej i zdobądź informacje przydatne przy planowaniu pobytu.

It happened through a principle known as kin selection.

A stało się to przez zasadę zwaną doborem krewniaczym.

In addition, one of the most commonly occurring problems is the selection of foreign partners for projects.

Ponadto jednym z najczęściej pojawiających się problemów jest dobór partnerów zagranicznych do projektów.

The second question concerns the selection of external experts.

Druga sprawa dotyczy doboru ekspertów zewnętrznych.

So Gary Bauer is not too far behind -- has slightly different theories about evolution and natural selection.

Jest tu więc Gary Bauer - nieco w tyle. ~~~ Ma trochę inny pogląd na ewolucję i dobór naturalny.

Each dot corresponds to an islet from a different person -- a lot of variation on which natural selection can act.

Kiedy spojrzeć na szczepy po lewej stronie wykresu widać duże zróżnicowanie w produkcji toksyn.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le polonais

Vous pouvez ajouter votre propre traduction de l'anglais au polonais dans le dictionnaire en utilisant les champs ci-dessous. Vous pouvez aussi ajouter les informations correspondantes comme le langage, la région, la grammaire et le domaine.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Mots similaires