Du temps à tuer ?

Essayez notre jeu du pendu

Traduction anglais-suédois de « after-market »

 

« after-market » - traduction suédoise

Résultats : 1-22 sur 58

after-market {substantif}

after-market {substantif} (aussi: aftermarket)

reservdelsmarknad {gen. comm.}

after-market {substantif} [fin.] (aussi: secondary market)

eftermarknad {gen. comm.} [fin.]
 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « after-market » en suédois

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « after-market » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

After all, market demand does not mean that production must be subsidised.

Marknadens efterfrågan betyder nämligen inte att produktionen måste subventioneras.

Hopefully, we shall in future see an equally positive development on the after-sales market.

Förhoppningsvis kan vi framöver se en lika positiv utveckling på eftermarknaden.

After all, users - the market - must choose which modes they use in the end.

Användare - marknaden - bör ju välja vilka transportsätt de vill använda sig av i slutändan.

After all, in free-market consumer societies, the consumer is king.

På en fri marknad är det trots allt konsumenten som bestämmer.

I believe that here there will be an after-market solution which will speed up the take-up of eCall.

Jag tror att det kan uppstå en eftermarknadslösning här som kommer att påskynda införandet av eCall.

These provisions will only apply to new machines put onto the market after the deadlines specified.

Dessa bestämmelser gäller endast för nya maskiner som släpps ut på marknaden efter ovannämnda datum.

At the same time, these students are better prepared to enter the labour market after their courses.

Samtidigt blir dessa studenter bättre rustade för arbetsmarknaden efter sin utbildning.

Six years after completing the single market, we have to agree that the results are disappointing.

Sex år efter att den inre marknaden har genomförts kan vi konstatera att resultaten är en besvikelse.

The first risk is from mass imports of sugar on to the European market after 2009.

Den första risken är att det uppstår en massimport av socker till den europeiska marknaden efter 2009.

The reason it went bankrupt was the opening up of the sugar market after the fall of Communism in my country.

Nu är det dags för sockersektorn i de gamla EU-länderna att genomgå samma marknadsanpassning.

The reason it went bankrupt was the opening up of the sugar market after the fall of Communism in my country.

Skälet till att det gick i konkurs var sockermarknadens öppnande efter kommunismens fall i mitt hemland.

The finance markets, after all, are entirely globalised and are independent of any political control.

När allt kommer omkring är ju finansmarknaden helt globaliserad och oberoende av varje form av politisk kontroll.

Opening workplace nurseries will make it easier for parents to return to the labour market after a longer break.

Arbetsplatsdaghem kommer att göra det lättare för föräldrar att återvända till arbetsmarknaden efter ett längre avbrott.

The first risk is from mass imports of sugar on to the European market after 2009.

Sedan sin tillkomst 1971 har Allmänna preferenssystemet kommit att bli ett särskilt instrument i EU: s utvecklingspolitik.

What are you going to do to complete the internal market; which, after all, is a major source of growth for our employment?

Vad tänker ni göra för att slutföra den inre marknaden, som trots allt är en viktig tillväxtkälla för vår sysselsättning?

After the internal market, social policy is the next on the list, followed by economic, social and territorial cohesion.

Efter den inre marknaden är socialpolitiken nästa punkt på listan, följt av ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Each year approximately 2 million people enter the labour market after having received assistance from the European Social Fund.

Varje år går ungefär 2 miljoner människor ut på arbetsmarknaden efter att ha fått stöd från Europeiska socialfonden.

Whichever direction you choose, you will be sought after in the labor market from the first day you begin your training.

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden redan från första dagen du påbörjar din utbildning.

Our main priority is to increase competition in the after-sales market - in repairs and servicing - where it is most lacking.

Vår huvudprioritet är att öka konkurrensen på eftermarknaden, för reparationer och service, där det knappt förekommer någon konkurrens.

I think that that is necessary in order to optimise the internal market, which is, after all, one of the European Union's cornerstones.

Detta saknas fortfarande eftersom det ännu finns virtuella gränser som hindrar rörligheten.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le suédois

Y a-t-il des mots puvant être traduits différemment selon que le mot suédois soit utilisé dans un contexte générique ou technique? Si vous connaissez des traductions suédoises correspondant à cette catégorie, vous pouvez les ajouter dans le dictionnaire.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Mots similaires