Offres de stage dans de nombreux pays

Traduction anglais-suédois de « secondary market »

 

« secondary market » - traduction suédoise

Résultats : 1-21 sur 21

secondary market {substantif}

secondary market {substantif} [fin.] (aussi: after-market)

eftermarknad {gen. comm.} [fin.]

secondary market {substantif} [fin.]

sekundärmarknad {gen. comm.} [fin.]
 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « secondary market » en suédois

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « secondary market » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Madam President, our Rules of Procedure do not allow for a secondary market in amendments.

Fru talman! I vår arbetsordning sägs inget om en andra marknad för ändringsförslag.

The aim of this directive is to achieve complete liberalisation of the secondary market in spare parts.

Direktivets syfte är att åstadkomma en fullständig liberalisering av andrahandsmarknaden för reservdelar.

(CS) Madam President, I voted against the report on the liberalisation of the secondary market in spare parts.

(CS) Fru talman! Jag röstade mot betänkandet om en avreglering av eftermarknaden för reservdelar.

That is a task for the democratically elected government, but WTO agreements render this task secondary to blind market forces.

Det är en uppgift för de demokratiskt valda myndigheterna men WTO-avtal gör att de måste lyda den blinda marknaden.

They can buy the rights at auctions and on the secondary market at emission rights exchanges, and still speculate in them on the power exchanges.

De kan köpa rätterna på auktioner och på utsläppsrättsbörsers andrahandsmarknad och fortfarande spekulera i dem på elbörserna.

Only the secondary market (repair and maintenance services and supply of spare parts) would remain subject to a specific exemption regime.

Bara andrahandsmarknaden (reparationer och underhållstjänster och leverans av reservdelar) skulle fortfarande lyda under ett särskilt undantagssystem.

He said that this mechanism has to be able to go to the secondary market and, most importantly, he said that this can be done by discounted swaps with its own AAA rated bonds.

Han sade att mekanismen måste kunna vända sig till sekundärmarknaden, och framför allt sade han att detta kan ske i form av diskonterade swappkontrakt och egna AAA-klassade obligationer.

The situation of the world coffee market, therefore, is not a secondary, minor issue.

Situationen på världsmarknaden för kaffe är därför ingen underordnad eller marginell fråga.

Therefore, issues concerning the market are of secondary importance.

Marknadsfrågorna får därför komma i andra hand.

The needs of the market should be taken into account as a secondary factor.

Marknadens behov bör komma i andra hand.

Sadly, however, I have to note that the secondary industries related to agriculture are not always equally interested in the transparency of markets.

Tyvärr måste jag dock fastställa att de lagringsled som följer på jordbruket inte alltid på samma sätt är intresserade av öppenhet på marknaden.

The key for proceeding in this direction is integrating the systems of secondary and tertiary education with the labour market.

Det som är avgörande för att man ska komma vidare i denna riktning är att man integrerar systemen för gymnasie- och högskoleutbildning med arbetsmarknaden.

Selective collections are needed and these need to be adapted to the market in such a way that both households and potential users of secondary materials can benefit.

Avfallet måste sorteras och sorteringen måsta anpassas till marknaden på ett sätt som gör att både hushållen och potentiella användare av det återvunna materialet gynnas.

I see the harmonization of a framework of prerequisites more as a secondary aim that affects competitive markets, but am willing to accept that addition.

Jag uppfattar harmoniseringen av en ram för förutsättningarna mera som en andrahandsmålsättning som tillhör de konkurrerande marknaderna, men jag är redo att godkänna detta tillägg.

The ideal would be a sound piece of secondary legislation that guaranteed the right of companies to exercise in practice the freedom that the single market offers them in theory.

Det idealiska vore en sund sekundär lagstiftning för att garantera företagens rätt att utöva den rätt till fri rörlighet på den inre marknaden i praktiken som de ges i fördraget i teorin.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le suédois

Y a-t-il des mots puvant être traduits différemment selon que le mot suédois soit utilisé dans un contexte générique ou technique? Si vous connaissez des traductions suédoises correspondant à cette catégorie, vous pouvez les ajouter dans le dictionnaire.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Mots similaires