Offres de stage dans de nombreux pays

Traduction anglais-tchèque de « to know »

 

« to know » - traduction tchèque

Résultats : 1-41 sur 10148

to know {verbe}

If you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education.

Jestli chcete vědět, proč tady dnes vlastně stojím, tak je to kvůli vzdělávání.

I would like to know where the Commission stands on this very important issue.

Chtěla bych vědět, jaké stanovisko Komise k tomuto důležitému problému zaujímá.

We also need to know how to prevent the values we defend from being hijacked.

Také musíme vědět, jak zabránit tomu, aby hodnoty, které chráníme, byly zneužity.

My group has always supported the right of the consumer to know what foods contain.

Má skupina vždy podporovala právo spotřebitele vědět, co potraviny obsahují.

And what you should know about African penguins is that they have razor-sharp beaks.

O tučňácích brýlových byste měli vědět toto: disponují zobáky ostrými jako břitva.

to know [knew|known] {v} (aussi: to wist)

znát {v}

People want to know the political background, and we should therefore be involved.

Lidé chtějí znát politické pozadí, a my se proto do informování musíme zapojit.

Before you can access another network computer, you need to know its name.

Chcete-li získat přístup k jinému síťovému počítači, musíte znát jeho název.

If the Stockholm Programme is to be successful, EU citizens have to know their rights.

Má-li být Stockholmský program úspěšný, musí evropští občané znát svá práva.

We must always know the answer to the question: what brings more European added value?

Vždy musíme znát odpověď na otázku: co přináší větší evropskou přidanou hodnotu?

When you want to connect to a remote PC, you'll need to know the full name of that PC.

Když se chcete připojit ke vzdálenému počítači, musíte znát jeho úplný název.

to know [knew|known] {v} (aussi: to identify, to learn, to recognise, to get to know)

poznat {v}

We realized that we had a system that allowed technology to know something about you.

Uvědomili jsem si, že máme systém, který umožnil technologii poznat něco o vás.

So, if we want to act more effectively in the world, we have to get to know ourselves better.

Takže pokud chceme jednat v rámci světa efektivněji, musíme lépe poznat sami sebe.

It's very hard to know, by the way, what it is you take for granted.

Mimochodem, je vlastně velmi obtížné poznat, co bereme jako dané.

To know our history is the antidote to falling into the same trap twice.

Poznat naši historii se stává protilátkou proti tomu, abychom vstoupili podruhé do stejné řeky.

(Laughter) (Translator) AW: I wanted to say that we have to try to know other people, the other.

(Smích) (Překladatelka) Chtěla jsem říct, že se musíme pokusit poznat ostatní lidi.

to know [knew|known] {v} (aussi: can, to be able, to know how to)

umět {v}

Does the language matter, because he's not supposed to know English?

Záleží na jazyku? Protože ten chlapec by neměl umět anglicky.

Those Member States in this Assembly who have lived through occupations will know what a word like this means.

Ty členské státy v tomto shromáždění, které zažily okupaci, budou umět posoudit, co to slovo znamená.

(Music) And for the rest of your life, every time you hear classical music, you'll always be able to know if you hear those impulses.

(Hudba) Od teď pokaždé, když uslyšíte vážnou hudbu, vždy budete umět tyto důrazy rozeznat.

The success of our future actions depends on the manner in which we will know to explain to the public opinion the direct impact and long-term advantages of enlargement.

Úspěch našich budoucích kroků závisí na tom, jak budeme umět vysvětlit veřejnému mínění přímý dopad a dlouhodobé výhody rozšíření.

The issue is that we should know in how many years, five years or ten years, every European will know how to use a computer, whatever their age, and will have Internet access.

Jde o to, abychom dosáhli toho, že za několik let, pět nebo deset, bude každý Evropan bez ohledu na věk umět používat počítač a bude mít přístup k internetu.

to know [knew|known] {v} (aussi: to make out, to descry, to discern, to tell apart)

You know, research shows repeatedly that we can't actually tell the difference between Coke and Pepsi.

Jak víte, výzkumy opakovaně ukázaly, že ve skutečnosti nedokážeme rozeznat Colu od Pepsi.

After all, the EU should know how to recognise such a problem.

EU by ostatně měla vědět, jak tento problém rozeznat.

(Music) And for the rest of your life, every time you hear classical music, you'll always be able to know if you hear those impulses.

(Hudba) Od teď pokaždé, když uslyšíte vážnou hudbu, vždy budete umět tyto důrazy rozeznat.

to know [knew|known] {v} (aussi: to tell, to differentiate, to differ, to resolve)

 

Synonymes

Synonymes anglais de « know »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « to know » en tchèque

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « to know » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

I know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.

Vím, že původní pozměňovací návrh 138 neměl z hlediska soudnictví řádnou podobu.

We all know - and we know full well - that the Greek issue is a European issue.

Všichni víme - a víme to velmi dobře - že řecký problém je problémem evropským.

And x-ray crystallography is now a subject in, you know, chemistry departments.

A rentgenová krystalografie je dnes, jak víte, předmětem pro chemická oddělení.

I want you to know that there are farmers' markets in every community popping up.

Chci, abyste věděli, že farmářské trhy se začínají objevovat ve všech komunitách.

We do not know for certain where the raw materials which it contains originate.

Nemáme naprostou jistotu, odkud pocházejí suroviny, které jsou v nich obsažené.

We know that if Member States have to sanction each other, nothing will happen.

Víme, že pokud si sankce budou udělovat členské státy navzájem, nic se nestane.

The purpose was to know what the cohesion policy priorities should be after 2013.

Účelem bylo zjistit, jaké by měly být priority politiky soudržnosti po roce 2013.

But in the end, you know, the Member States decide on the funding for research.

Jak ale víte, o financování výzkumu v konečném důsledku rozhodují členské státy.

As we all know, complex financial instruments and leverage bring their own risk.

Jak všichni víme, složité finanční nástroje a investice přináší vlastní riziko.

As you may know, the citizens' initiative was a major priority for our S&D Group.

Jak možná víte, občanská iniciativa byla pro naši skupinu S&D hlavní prioritou.

If you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:

Znáte-li adresu URL stránky, můžete ji zadat přímo do aplikace Internet Explorer:

We know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.

Víme, jaké lodě mohou být postaveny a jaká plavidla mohou být stavěna kromě nich.

As we know, the EU's dependence on countries supplying oil and gas is increasing.

Dobře víme, že závislost EU na zemích dodávajících ropu a zemní plyn se zvyšuje.

As you know, regarding health, there are still considerable challenges to be met.

Jak víte, v oblasti zdraví se musíme vypořádat ještě s mnoha závažnými výzvami.

It is important to know that this was a unanimous decision by the Member States.

Je důležité, aby se vědělo, že se jedná o jednomyslné rozhodnutí členských států.

You get hints, the actual steps for that problem, if you don't know how to do it.

Dostáváte rady s kroky pro vyřešení daného příkladu, pokud si s ním nevíte rady.

Someone could use this information to access your router without you knowing it.

Někdo by mohl tyto informace použít pro přístup ke směrovači bez vašeho vědomí.

On the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.

Na druhé straně stojí teroristická organizace, jejíž pravá totožnost není známa.

(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.

(PT) Jak je dobře známo, k této reformě odvětví cukru se stavíme velmi kriticky.

Today, young Europeans are coming to adulthood who never knew a divided Europe.

Dnes dosahují dospělosti mladí Evropané, kteří nikdy nezažili rozdělenou Evropu.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le tchèque

Vous connaissez des expressions tchèques ? Vous avez la traduction tchèque parfaite pour un proverbe anglais ? Alors partagez-les avec le monde en ajoutant ces traductions au dictionnaire anglais-tchèque ici.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Mots similaires

knoll · knolls · knot · knothole · knots · Knott · knotted · knottier · knotting · knotty · know · know-how · know-it-all · knowable · knower · knowhow · knowing · knowingly · knowledge · knowledgeable · knowledgeably