Traduction anglais-tchèque de « to know »

EN to know traduction tchèque

EN to know
volume_up
[knew|known] {verbe}

to know
European citizens also need to know that we in Parliament have a responsibility.
Evropští občané rovněž musí vědět, že v Parlamentu neseme odpovědnost.
We want to know whether this agreement is aiding development in this archipelago.
Chceme vědět, zda tato dohoda napomáhá rozvoji dotčených ostrovů.
Farmers need to know that they will get a fair return for their efforts.
Zemědělci musí vědět, že za své úsilí získají odpovídající odměnu.
to know (aussi: to wist)
When we want and need to evaluate something, we naturally also need to know the results.
Když chceme a potřebujeme něco zhodnotit, potřebujeme samozřejmě znát výsledky.
You must know the name of the computer where you want to copy the files.
Musíte znát název počítače, do kterého chcete soubory zkopírovat.
People want to know the political background, and we should therefore be involved.
Lidé chtějí znát politické pozadí, a my se proto do informování musíme zapojit.
to know (aussi: to get to know, to identify, to learn, to recognise)
We will have the opportunity to get to know them even better in the hearings.
Při slyšeních budeme mít příležitost je poznat ještě lépe.
It's very hard to know, by the way, what it is you take for granted.
Mimochodem, je vlastně velmi obtížné poznat, co bereme jako dané.
We realized that we had a system that allowed technology to know something about you.
Uvědomili jsem si, že máme systém, který umožnil technologii poznat něco o vás.
to know (aussi: to descry, to discern, to make out, to tell apart)
After all, the EU should know how to recognise such a problem.
EU by ostatně měla vědět, jak tento problém rozeznat.
You know, research shows repeatedly that we can't actually tell the difference between Coke and Pepsi.
Jak víte, výzkumy opakovaně ukázaly, že ve skutečnosti nedokážeme rozeznat Colu od Pepsi.
(Music) And for the rest of your life, every time you hear classical music, you'll always be able to know if you hear those impulses.
(Hudba) Od teď pokaždé, když uslyšíte vážnou hudbu, vždy budete umět tyto důrazy rozeznat.
to know (aussi: can, to be able, to know how to)
Does the language matter, because he's not supposed to know English?
Those Member States in this Assembly who have lived through occupations will know what a word like this means.
Ty členské státy v tomto shromáždění, které zažily okupaci, budou umět posoudit, co to slovo znamená.
(Music) And for the rest of your life, every time you hear classical music, you'll always be able to know if you hear those impulses.
(Hudba) Od teď pokaždé, když uslyšíte vážnou hudbu, vždy budete umět tyto důrazy rozeznat.
to know (aussi: to differ, to differentiate, to make a difference, to part)
It knew things like the difference between an exclamation point and a question mark.
Uměl například rozlišovat mezi vykřičníkem a otazníkem.
to know

Exemples d'usage pour « to know » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
Vím, že původní pozměňovací návrh 138 neměl z hlediska soudnictví řádnou podobu.
Englishas far as I know
EnglishIt is important to know that this was a unanimous decision by the Member States.
Je důležité, aby se vědělo, že se jedná o jednomyslné rozhodnutí členských států.
EnglishBut in the end, you know, the Member States decide on the funding for research.
Jak ale víte, o financování výzkumu v konečném důsledku rozhodují členské státy.
EnglishAs we all know, complex financial instruments and leverage bring their own risk.
Jak všichni víme, složité finanční nástroje a investice přináší vlastní riziko.
EnglishAs we know, the EU's dependence on countries supplying oil and gas is increasing.
Dobře víme, že závislost EU na zemích dodávajících ropu a zemní plyn se zvyšuje.
EnglishIf you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Znáte-li adresu URL stránky, můžete ji zadat přímo do aplikace Internet Explorer:
EnglishYou get hints, the actual steps for that problem, if you don't know how to do it.
Dostáváte rady s kroky pro vyřešení daného příkladu, pokud si s ním nevíte rady.
EnglishWe also know what they are good for during a financial crisis: ruining savers.
Víme rovněž, k čemu jsou v době finanční krize vhodné: k poškozování střadatelů.
EnglishAs you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
Jak víte, v Evropě vzrůstá podíl přistěhovalců, kteří přicházejí o zaměstnání.
EnglishIt is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.
To není otázka neustálého předefinovávání našich cílů, protože ty známe dobře.
EnglishWe all know the address book fraud that is a widespread problem throughout Europe.
Všichni známe podvody s adresáři, což je problém velmi rozšířený po celé Evropě.
EnglishWe know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.
Víme, jaké lodě mohou být postaveny a jaká plavidla mohou být stavěna kromě nich.
EnglishWe all know - and we know full well - that the Greek issue is a European issue.
Všichni víme - a víme to velmi dobře - že řecký problém je problémem evropským.
EnglishWe all know the importance and the dramatic consequences of this type of injury.
Všichni víme, jak rozšířený tento typ zranění je a jak dramatické má následky.
EnglishOf course, you can also abstain from voting - that is the '0' button, as you know.
Hlasování se samozřejmě můžete i zdržet - k tomu je tam, jak víte, tlačítko "0".
EnglishAs you know, regarding health, there are still considerable challenges to be met.
Jak víte, v oblasti zdraví se musíme vypořádat ještě s mnoha závažnými výzvami.
EnglishWe know that if Member States have to sanction each other, nothing will happen.
Víme, že pokud si sankce budou udělovat členské státy navzájem, nic se nestane.
EnglishThe purpose was to know what the cohesion policy priorities should be after 2013.
Účelem bylo zjistit, jaké by měly být priority politiky soudržnosti po roce 2013.