Retrouvez Joppe, la mascotte de bab.la, sur Facebook

Traduction néerlandais-anglais de « bewustwording »

 

« bewustwording » - traduction anglaise

Résultats : 1-18 sur 18

bewustwording {substantif}

bewustwording {de} (aussi: besef, bewustzijn, bezinning, gewaarzijn)

awareness {substantif}

Er is op dit punt zowel publieke bewustwording nodig als financiële ondersteuning.

This is where there is a need for public awareness and also for financial support.

Bewustwording in deze moet toenemen en de wetgeving verdient aanpassing.

Awareness in this area must increase and legislation should be adapted accordingly.

Helaas komt deze bewustwording nogal laat, en misschien wel te laat.

Unfortunately, this onset of awareness has come very late in the day, perhaps even too late.

Veranderingen zijn echter alleen maar mogelijk wanneer een bewustwording heeft plaatsgevonden.

Whenever change is initiated, however, intensive awareness-raising is required.

Problemen zijn vaak te vermijden door te werken aan de bewustwording van de samenleving als geheel.

Increasing awareness within society as a whole often prevents problems from arising in the future.

bewustwording {de} (aussi: bewustwordingsproces, ontwaking)

awakening {substantif}
 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « bewustwording » en anglais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « bewustwording » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Ik ben zo vrij nog een stapje verder te gaan om die bewustwording in de hand te werken.

I would like to go further in encouraging this realization.

Wij zijn erin geslaagd om op het gebied van de politieke participatie de bewustwording te bevorderen.

Where political participation is concerned, we have been successful in raising consciousness.

De crises van de afgelopen jaren hebben ook de bewustwording in het Parlement vergroot.

The crises of recent years have made everyone, including ourselves, more keenly aware of the situation.

Eerst was er de bewustwording, toen kwamen de waarschuwingen.

We have progressed from realisation to warnings.

Mijn fractie zal voor dit verslag stemmen, in de hoop dat het een bijdrage zal leveren aan deze zo belangrijke bewustwording.

My group will vote in favour of this report, hoping that it will contribute towards this salutary realisation.

Europa kan niet meer vooruitgaan zonder een echte sociale en collectieve bewustwording van de regeringen waaruit het is samengesteld.

Europe cannot progress unless the governments that make it up demonstrate a genuine social and collective conscience.

Meer in het algemeen gaat het om de bewustwording van het feit dat de humanitaire hulp veelal in complexe crisissituaties plaatsvindt.

In a much more general area, it is a question of being aware of the fact that humanitarian aid often takes place in complex, crisis situations.

Deze bewustwording zal hen er eindelijk toe kunnen aanzetten om de verantwoordelijkheden en de financiële lasten voor het grensbeheer billijk te verdelen.

This realisation may at last persuade them to take an equal share in the responsibility and financial burden of managing our borders.

Dat is ook geen garantie dat er verbeteringen zullen komen, maar elke verbetering start met de bewustwording aan Turkse kant dat er iets moet gebeuren.

That is obviously no guarantee of improvement but any hope of an improvement starts with the realization on the Turkish side that something needs to be done.

De activisten voor vrouwenrechten die wij hebben ontmoet, doen hun uiterste best om bij de Saoedische vrouwen de nodige bewustwording te kweken inzake hun rechten.

Persons we met who are active in promoting women’ s interests are trying energetically and tenaciously to make women more aware of their rights.

Ik denk dat met name de toespraak van de heer Karim de toename van de activiteiten, alsmede de groeiende opinievorming en bewustwording onder het publiek heeft geïllustreerd.

I thought Mr Karim’ s speech in particular illustrated the growth of activity, public opinion and consciousness.

Integendeel, ik sta enerzijds fiscale stimuli voor, die altijd een positiever effect hebben, en anderzijds de bewustwording van de actoren die verontreinigende activiteiten uitoefenen.

On the contrary, I advocate firstly the use of tax incentives, whose effect is always more positive, and secondly, the need to make polluting companies responsible for their actions.

Ook de uitvoerende macht is er niet in geslaagd de weg te effenen voor een duidelijke ommekeer, voor een echte bewustwording op het vlak van milieubescherming en de gezondheid van de burger.

Not even the Commission has been able to reverse this trend and secure a real understanding of the need to protect the environment and the health of citizens.

Ik ben stellig van mening dat de bestudering van onze beschaving en cultuur en van onze instellingen bijdraagt tot een grotere bewustwording en betere benutting van datgene wat ons verenigt.

I believe and advocate that if we study the history of our civilisation and culture or of our institutions we will be able to rebuild foundations which existed, which exist and which unite us.

Maar het voornaamste punt in deze mededeling is de oproep tot algemene bewustwording, zodat geen enkele verantwoordelijke politicus zich hier boven kan voelen staan.

However, the most important part of the entire communication is the general warning that nobody in a position of political responsibility can consider themselves exempt from this general concern.
 

Suggérez une nouvelle traduction en néerlandais

Vous pouvez ajouter votre propre traduction dans le dictionnaire en utilisant les champs ci-dessous pour l'anglais et le néerlandais. Vous pouvez aussi ajouter les informations correspondantes comme le langage, la région, la grammaire et le domaine.

néerlandaisnéerlandais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Mots similaires