Comment écrire un CV en anglais

Traduction polonais-anglais de « nowatorski »

 

« nowatorski » - traduction anglaise

Résultats : 1-16 sur 16

nowatorski {adjectif}

nowatorski {adj. m.} (aussi: innowacyjny)

innovative {adj.}

Doceniam także nowatorski sposób, w jaki inicjatywą tą zajął się Parlament Europejski.

I appreciate also the innovative way in which the European Parliament dealt with this initiative.

Ale problemem jest, że nie patrzymy na to w nowatorski sposób.

Now the problem is that we're not thinking about it in very innovative ways.

Uważam, że Europejski Fundusz Społeczny można wykorzystać w sposób nowatorski, jest na to wiele bardzo dobrych przykładów.

I think that the European Social Fund can be used in an innovative way; there are many very good examples.

Jest to projekt nowatorski i doskonale uzupełniający luki w systemach bezpieczeństwa państw Unii, szczególnie na poziomie sieci internetowej.

It is an innovative project, which does an excellent job of filling the gaps in the EU Member States' security systems, particularly as regards the Internet.

Najważniejsze jest to, że przemysł radzi sobie z ograniczaniem emisji w sposób nowatorski, nie obciążając całkowicie konsumenta korzystającego z usług linii lotniczych.

What is most important is that industry carries its share of emission cutting in an innovative way without laying the entire burden on the flying consumer.

nowatorski {adj. m.} (aussi: nowy, osobliwy, tasiemcowy)

novel {adj.}

Nowe akty prawne nie są już wdrażane, ale raczej interpretowane w nowatorski sposób.

We are no longer dealing with a situation where a law is being implemented, but rather it is being interpreted in a novel way.

Następnie szybko rozwinęłam nowatorski model matematyczny, który ilościowo określa wpływ tych zanieczyszczeń środowiskowych na stan płuc u astmatyków.

But soon after, I developed a novel mathematical model that essentially quantifies the effect of these environmental pollutants on the lung health of asthmatic patients.

Ze względu na nowatorski charakter przedmiotowej struktury należy ustanowić ambitne postanowienia dotyczące przejrzystości oraz odpowiedzialności budżetowej i finansowej.

In view of the novel nature of this structure, ambitious provisions with regard to transparency and budgetary and financial accountability need to be applied.

nowatorski {adj. m.} (aussi: doniosły)

seminal {adj. m.}

nowatorski {adj. m.} (aussi: przełomowy, postępowy, prekursorski)

nowatorski {adj. m.} (aussi: odkrywczy, innowacyjny, najnowocześniejszy)

cutting-edge {adj.} [fig.]

nowatorski {adj. m.} (aussi: odkrywczy, wiele wnoszący)

revelatory {adj.}
 

Synonymes

Synonymes polonais de « nowatorski »

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « nowatorski » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Naprawdę nowatorska technologia, nowatorskie podejście, ale działało idealnie.

Another exciting thing we did last year was with communications technology.

Bardzo dobre, nowatorskie ujęcie czegoś zwyczajnego, i to chyba o to chodzi.

But a really nice way of re-framing the ordinary, and I think that's one of the things.

Chociaż 4Shbab i "99" wydają się nowatorskie, istnieje długa tradycja krzyżowania kultur.

Now, while 4Shbab and "The 99" may look new and shiny, there is actually a very long tradition of this.

W sprawozdaniu wymieniono nowatorskie rozwiązania wprowadzone w ramach zmian systemów kontroli i sprawozdawczości.

The report lists the innovations introduced in the changes to control and reporting systems.

Kino duńskie rozsławił przede wszystkim nowatorski reżyser Lars von Trier.

Danish cinema has gained international recognition thanks largely to the experimental film director Lars von Trier.

Teraz potrzebne jest nowatorskie podejście do tej kwestii.

Now a new approach to this matter is needed.

Innowacja to nie tylko nowe rozwiązania w produkcji, czy nowatorskie wykorzystanie, przykładowo lokalnych produktów.

Innovation is not just new production methods or new uses, for example, of local products.

Budujemy alternatywny, pod wieloma względami nowatorski system oparty o prawnie wiążącą kartę praw.

We are creating an alternative system based on a legally binding charter of rights. In many respects this is a first.

Poczyniłem postępy i dzisiaj rozpoczynam nowatorską analogową technologię nauczania którą zdobyłem w Ikei: to pudełko.

Instead, I have progressed, and I am, today, launching a brand new analog teaching technology that I picked up from IKEA: this box.

Panie komisarzu, panie pośle Lyon, panie i panowie! W obecnej sytuacji gospodarstwa rolne potrzebują silnego wsparcia, by wprowadzać rozwiązania nowatorskie i postęp.

(IT) Mr President, Commissioner, Mr Lyon, ladies and gentlemen, in a context such as this, farms need strong support in order to innovate and make progress.
 

Suggérez une nouvelle traduction du polonais à l'anglais

Vous ne trouvez pas un mot dans le dictionnaire polonais-anglais? Vous connaissez peut-être une autre expression familière? Vous pouvez maintenant ajouter vos propres traductions au dictionnaire.

polonaispolonais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Mots similaires

notoryczny · notować · notowania · notowanie · notowany · notyfikacja · nów · nowa · nowacja · nowalijka · nowatorski · nowe · nowela · nowelizacja · nowelizować · nowicjat · nowicjusz · nowicjusze · nowicjuszka · nowina · nowinka