Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Traduction polonais-anglais de « stan wyjątkowy »

 

« stan wyjątkowy » - traduction anglaise

Résultats : 1-21 sur 27

stan wyjątkowy {substantif}

Prezydent Musharaff zareagował na tę sytuację, ogłaszając stan wyjątkowy.

President Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.

Niestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.

Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.

Dzisiejsze wieści, zgodnie z którymi stan wyjątkowy będzie zawieszony, są również pozytywnym znakiem.

Today's news that the state of emergency will be lifted is also a positive sign.

Demokracja jest zagrożona, a rząd ogłosił stan wyjątkowy.

Democracy is threatened and the country finds itself in a government-declared state of emergency.

Całą sytuację można opisać jako ciągły stan wyjątkowy.

The whole situation could be described as a permanent state of emergency.
 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « stan wyjątkowy » en anglais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « stan wyjątkowy » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Pamiętają państwo, że 3 listopada w Pakistanie wprowadzono stan wyjątkowy.

You will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.

Obecny stan wyjątkowy nie jest jedynie drobnym problemem z ropą naftową.

The current emergency is not a minor political difficulty over oil.

Strategia UE 2020 stanowi wyjątkową okazję do ponownego określenia naszego stosunku do środowiska.

The EU 2020 strategy is a unique opportunity to redefine our relationship with the environment.

Ogłoszenie stanu wyjątkowego jest szczególnie niepokojącym sposobem radzenia sobie z kryzysem i zamieszaniem.

The declaration is an especially worrying way of addressing the crisis and confusion.

Indira Gandhi ogłosiła stan wyjątkowy w 1975 roku.

Indira Gandhi declared emergency rule in 1975.

Nie będziemy jednak pouczani przez kogokolwiek, kto rok po roku nie robił nic, aby rozwiązać poważny społeczny stan wyjątkowy.

However, we will not be lectured by anyone who year after year has failed to lift a finger to resolve a serious social emergency.

Chcemy zaprzestania jakichkolwiek prześladowań demonstrujących pokojowo ludzi i zniesienia od lat obowiązujących stanów wyjątkowych.

We want an end to every form of harassment of peacefully demonstrating people and the abolition of years-old states of emergency.

Co więcej, w filmie występuje obsceniczny język i sceny przedstawiające seks i przemoc, co stanowi wyjątkowy przypadek na festiwalu.

Moreover, the film is pigmented with obscene language, and scenes of explicit sex and violence, a unique case in the festival.

Uczestniczyliśmy w debacie, ale nie wzięliśmy udziału w głosowaniu, ponieważ dotyczy ono fałszywego stanu wyjątkowego, jak już wyjaśniliśmy.

We participated in the debate, but we will not participate in the vote, as it concerns a false state of urgency, as we have already explained.

Wprowadzenie stanu wojennego pod płaszczykiem stanu wyjątkowego jest pokrętną próbą destabilizacji Pakistanu dla zaspokojenia ambicji jednego człowieka.

The imposition of martial law in the guise of emergency rule is an underhand attempt to destabilise Pakistan for the personal ambition of one man.

Panie przewodniczący! To godna pożałowania debata nad fałszywym stanem wyjątkowym, której wyłącznym celem jest zdyskredytowanie Parlamentu Europejskiego.

Mr President, this is a regrettable debate about a false state of urgency that does nothing but discredit the European Parliament.

Niemniej jednak gdyby stan wyjątkowy został w miarę szybko zniesiony a warunki znacznie by się poprawiły, mogłabym jeszcze dokonać przeglądu tej sytuacji.

However, if the emergency rule was lifted rather quickly and conditions were significantly improved soon, I might yet be able to review the situation.

Dlatego, jak wspomnieli już moi koledzy, nie przyłożymy ręki do tego fałszywego stanu wyjątkowego, który jest hańbą dla Parlamentu Europejskiego.

Therefore, as my colleagues have already stated, we refuse to collaborate with this false state of urgency, which is a disgrace to the European Parliament.

Stan wyjątkowy zniesiono 15 grudnia, ale dopiero po wprowadzeniu nowych ograniczeń dotyczących mediów i wymianie większości wyższych urzędników sądownictwa.

Emergency rule was then lifted on 15 December, but only after new media restrictions had been imposed and most of the senior judiciary replaced.

Poza tym wkład Wspólnoty nie może przekroczyć 50% funduszy publicznych wykorzystywanych w projekcie, co stanowi wyjątkowo niską sumę, jak na tak ważne przedsięwzięcie.

Furthermore, the Community contribution cannot exceed 50% of the public funds used in the project, an atypically low percentage for such an important project.

Pokazaliśmy, że nasze systemy ochrony społecznej były w stanie zareagować na wyjątkowe okoliczności, ponadto zareagowaliśmy też przez tworzenie nowych sieci bezpieczeństwa.

We have demonstrated that our social protection systems have been able to respond to exceptional circumstances and by providing new safety nets.

Wydaje mi się, że w rzeczywistości rząd Prodiego, z pomocą środków przygotowanych przez ministra Amato, ogłosił stan wyjątkowy i konieczność podjęcia działań związanych z Romami.

It seems to me in fact that the Prodi Government, by means of measures prepared by Minister Amato, had declared an emergency and the need to take measures relating to the Roma.

Ze względu na różnorodność wiedzy fachowej swoich członków, komitet jest w stanie w wyjątkowy sposób wesprzeć Agencję w realizacji zadań powierzonych jej na mocy traktatu Euratom.

On account of its diverse expertise it is able to lend the Agency unique support for the tasks entrusted to it by the Euratom Treaty.

Uważamy, że część poświęcona finansowaniu migracji stwarza możliwość dalszych działań w związku z wyjątkowym stanem rzeczy, z którego każdy z nas teraz w pełni zdaje sobie sprawę.

We believe that the section on funding for migration allows for the possibility of further action due to the exceptional state of affairs of which everyone is now well aware.

Powrót uchodźców nie stanowi części mandatu tej siły UE, a ta misja jest - szczerze mówiąc - wyjątkowo niebezpieczna.

Refugee return is not part of the mandate of this EU force and this mission is - to be frank - extremely dangerous.
 

Suggérez une nouvelle traduction du polonais à l'anglais

Vous ne trouvez pas un mot dans le dictionnaire polonais-anglais? Vous connaissez peut-être une autre expression familière? Vous pouvez maintenant ajouter vos propres traductions au dictionnaire.

polonaispolonais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Mots similaires

stalking · stalle · stalowa · stalowe · stalówka · stalownia · stalowy · Stambuł · stamtąd · stan · stan-wyjątkowy · stanąć · stancja · standard · standardbred · standardowy · standardy · standaryzacja · standaryzować · Stanford · stangret