Synonymes

avskilja: avdela · dela · separera

plus (5)

Définition

avskilja
(äv. lös förb.) lösgöra från sitt sammanhang särsk. m...

Offres de stage dans de nombreux pays

Traduction suédois-anglais de « avskilja »

 

« avskilja » - traduction anglaise

Résultats : 1-30 sur 33

avskilja {verbe}

avskilja {v} (aussi: dela sig, dela upp, skilja åt, skilja)

Dessa terroriserade befolkningsgrupper har ändå aldrig fått stöd från omvärlden i fråga om att avskilja sig från Irak.

Nevertheless, these terrorised population groups never win the support of the outside world to enable then to separate from Iraq.

Den andra frågan är huruvida vi borde avskilja debatten om oljepriser från debatten om fiske eller ha en enda debatt om båda frågorna.

The second question is whether we should separate the debate on oil prices from the fisheries debate or hold a single debate on both.

Vi kan till exempel inte avskilja del I från del III eftersom EU:s och medlemsstaternas befogenheter måste vara tydligt avgränsade.

For example, we cannot separate Part I from Part III: the competences of the Union and of the Member States need to be clearly demarcated.

Europeiska rådet bör därför fatta ett oberoende beslut om att avskilja den konstitutionella ramen i kapitlen 1 och 2 och om att lägga fram denna för ratificering.

However, neither the Convention nor the subsequent Intergovernmental Conference had the political will to separate these two problems from each other.

Kanske kommissionen kan ge oss uppgifterna - framför allt vad beträffar Lloyd ' s gamla åtaganden som de försökte avskilja i det nya systemet kallat Equitas.

Perhaps the Commissioner can give us the figures - in particular with reference to the old liabilities at Lloyd's that they sought to separate in the scheme known as Equitas.

avskilja {v} (aussi: fördela, dela sig, dela upp, skifta)

I sekler har man försökt att sammanföra de av ukrainare bebodda områdena och avskilja dem från Österrike-Ungern, Ryssland, Polen och Turkiet.

For centuries, there have been attempts to join areas inhabited by Ukrainians and to divide them off from Austria-Hungary, Russia, Poland and Turkey.

. (NL) I sekler har man försökt att sammanföra de av ukrainare bebodda områdena och avskilja dem från Österrike-Ungern, Ryssland, Polen och Turkiet.

For centuries, there have been attempts to join areas inhabited by Ukrainians and to divide them off from Austria-Hungary, Russia, Poland and Turkey.

avskilja {v} (aussi: avbryta, brista, hugga av, klippa av)

avskilja {v} (aussi: avdela, ta loss, avsöndra, lösgöra)

Maastrichtfördragets författare ville avskilja Italien från kontinenten och därmed splittra unionen.

The authors of the Maastricht Treaty wanted to detach Italy from the continent, thereby splitting the Union.

avskilja {v} (aussi: avstänga, isolera, skilja av)

avskilja {v} (aussi: splittra)

avskilja {v} (aussi: separera)

avskilja (med en vägg) {v} (aussi: separera)

to wall off (separate by a wall) {v}

avskilja {v} [aff.]

to hive off {v} [aff.]

avskilja {v} (aussi: separera)

 

Synonymes

Synonymes suédois de « avskilja »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « avskilja » en anglais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « avskilja » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Som redan har diskuterats är jag inte intresserad av att avskilja EU.

As already discussed, I am not interested in partitioning off Europe.

För det tredje måste vi tydligt avskilja fett till födoämnen och fett för tekniska ändamål.

Thirdly, we need the clear segregation of food fat and fat produced for technical purposes.

Jag skulle vilja avskilja fyra punkter som är av särskild vikt.

I would like to isolate four points which are of particular significance.

Vi kommer att begära en delad omröstning för att avskilja dessa ord i syfte att förhindra en sådan slutledning.

We will be asking for a split vote in order to isolate these words, to prevent such an inference.

I det här sammanhanget stöder jag Cunhas beslut att avskilja och ta bort risodlingen från frikopplingen.

I agree with Mr Cunha's decision in that rice should be a special case, and that it should not be affected by decoupling.

Den andra frågan är huruvida vi borde avskilja debatten om oljepriser från debatten om fiske eller ha en enda debatt om båda frågorna.

The second question is whether we should separate the debate on oil prices from the fisheries debate or hold a single debate on both.

Vi kan till exempel inte avskilja del I från del III eftersom EU:s och medlemsstaternas befogenheter måste vara tydligt avgränsade.

For example, we cannot separate Part I from Part III: the competences of the Union and of the Member States need to be clearly demarcated.

Det måste vara ett misstag att avskilja ekonomisk tillväxt från social och miljörelaterad utveckling, eftersom dessa tre områden hänger samman.

Separating economic growth from social and environmental development must be a mistake since these three areas are linked.

Jag är glad över att du nämnde kravet på att avskilja tillverkningen av olja för industriellt bruk och olja för livsmedelsändamål från varandra.

You spoke just now - and I am pleased about this - of a requirement to segregate the production of industrial oils and oils intended for food.

Vissa länder har störst intresse av att finna metoder att avskilja och lagra koldioxid vid förbränning av kol och olja.

Certain countries have the greatest possible interest in finding methods of separating and storing carbon dioxide from the combustion of coal and oil.

Detta konkretiseras i socialhygienen, där man strävar efter att avskilja de defekta livsformerna från de fördelaktiga och rensa bort det odugliga.

This takes concrete form in the shape of social hygiene, in which the aim is to isolate 'wrong' forms of life from the more favoured, and to destroy the unfit.

Detta konkretiseras i socialhygienen, där man strävar efter att avskilja de defekta livsformerna från de fördelaktiga och rensa bort det odugliga.

This takes concrete form in the shape of social hygiene, in which the aim is to isolate 'wrong ' forms of life from the more favoured, and to destroy the unfit.

Om de inte kan göra detta, bör vi skapa en politisk grund genom att avskilja konstitutionsfördragets första och andra del från de enskilda gemensamma politikområdena.

We all realise that a wrecked Constitution would leave Europe as it was before the start of the ratification process.

Om de inte kan göra detta, bör vi skapa en politisk grund genom att avskilja konstitutionsfördragets första och andra del från de enskilda gemensamma politikområdena.

If they are unable to do so, we shall create a political basis by separating the first and second parts of the Constitution from individual common policies.

Vi kan inte helt överge kol heller, men vi måste se till att vi använder bästa möjliga teknik, däribland teknik som gör det möjligt att avskilja och lagra koldioxid.

We cannot totally turn our backs on coal, either, but we have to ensure that we use the best possible technologies, such as those enabling carbon capture and storage.

Mer forskning och ökade investeringar krävs för att till fullo utnyttja jordbruket och jordbruksmarken för att avskilja koldioxid och bidra till att nå målen för 2020.

Further research and investment is required in order to fully utilise agriculture and agricultural land to capture carbon and assist in reaching 2020 targets.

Europeiska rådet bör därför fatta ett oberoende beslut om att avskilja den konstitutionella ramen i kapitlen 1 och 2 och om att lägga fram denna för ratificering.

The European Council should therefore take independent decisions on the separation of the constitutional framework in Chapters 1 and 2 and its submission for ratification.

Jag är särskilt oroad över den starka utvecklingen av kolkraftverk under förevändningen att vi att på lång sikt kommer att veta hur vi ska avskilja och lagra koldioxid.

I am particularly concerned about the significant development of coal-fired electric plants on the pretext that, in the long term, we will know how to capture and store CO2.

Vi har inget emot de idéer som här framförs, t.ex. om utvärdering av hälsoeffekter, men som jag ser det bör man inte avskilja arbetet på detta område från de andra åtgärderna i programmet.

The ideas it contains, for example on health impact assessment, are welcome, but for me this work should not be approached separately from the other actions in the programme.

Om vi vill avskilja koldioxid måste vi stoppa avskogningen och återställa regnskogarna med betydligt större engagemang än vi nu visar i denna EU-centrerade CCS-debatt.

If we want to capture CO2, then stopping deforestation and logging in the rainforests should be pursued with far more commitment than we are currently showing in this euro-centric CCS debate.
 

Définition de avskilja en suédois

a`vskilja {verb}[avskilde avskilt, pres. avskiljer]
Orled: av--skilj-er
Subst.: avskiljande, avskiljning
(äv. lös förb.) lösgöra från sitt sammanhang särsk. med avs. på ngn del ingående i ngn helhet : saltet avskiljs från vattnet; gravt störda elever kan avskiljas från klasserna
Konstr.: avskilja ngn el. ngt (från ngn el. ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. afskilia, ofta afskilias 'skiljas från denna värld, dö'
 

Suggérez une nouvelle traduction du suédois à l'anglais

Il manque une traduction dans le dictionnaire anglais-suédois? Vous connaissez certainement d’autres traductions locales en anglais ou suédois? Ajoutez maintenant votre nouvelle suggestion.

suédoissuédois

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Mots similaires