« 2007 » traduction en polonais

DE

« 2007 » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « 2007 » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « 2007 » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

German., Journal of Swine Health and Production, 2007; 15(3), 146-151.
Paterson AR i in., Journal of Swine Health and Production, 2007; 15(3): 146- 151
GermanSeptember 2007 wurde ein Verfahren nach Artikel 6 Absatz 12 der Verordnung (EG) Nr.
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1084/ 2003 rozpoczęła się dnia 20 września 2007 r.
GermanIm Jahr 2001 kam Griechenland hinzu, Slowenien schloss sich dem Eurogebiet 2007 an.
Dwa lata później do strefy euro dołączyła Grecja, w 2007 r. Słowenia, w 2008 r.
GermanStellungnahme zur Reform der Finanzmarktaufsicht (CON/2007/33)Österreich, 5.11.2007,
Opinia w sprawie reformy nadzoru finansowego (CON/2007/33)Austria, 5.11.2007,
GermanNovember 2007 seine Empfehlung, die Genehmigung für das Inverkehrbringen zu versagen.
CHMP ponownie rozpatrzył wstępną opinię i potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko.
GermanUnverbindlicher Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden (MEP) im Jahr 2007
Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2007 r.
GermanDezember 2007 in Lissabon unterzeichneten Vertrags.
To właśnie ma na celu traktat podpisany 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie.
GermanDeshalb wurde im Jahr 2007 eine öffentliche Konsultation durchgeführt.
Dlatego też, by reaktywować projekt, w 2007 r. rozpoczęto konsultacje społeczne.
GermanDie ECHA wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz in Helsinki, Finnland.
ECHA powstała w 2007 r., a siedziba Agencji znajduje się w Helsinkach (Finlandia).
GermanNavigation Path: Home > Der Euro > Euro-Bargeldumstellungen > Slowenien (2007)
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana pieniądza > Słowenia (2007)
GermanSie bewahrten ihn 15 Jahre lang in ihrer Vitrine auf, bis er im Januar 2007 gestohlen wurde.
Trzymali go w gablocie przez 15 lat, aż został skradziony w styczniu 2007 roku.
GermanJuli 2007 wurde mehrheitlich ein befürwortendes Gutachten verabschiedet.
Dnia 19 lipca 2007 r. większością głosów przyjęta została pozytywna opinia.
GermanDezember 2007.
10 grudnia 2007 r.: klientka jednego z maltańskich banków odbiera zestaw startowy monet euro.
GermanIm Jahr 2007 fing ich an, mit der Gefängnisbehörde des Staates Washington zu kooperieren.
W roku 2007 zaczęłam współpracę z wydziałem więziennictwa stanu Waszyngton.
GermanFür 2007 wird eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 1,4 % bis 2,6 % projiziert.
Średnia stopa inflacji przewidywana na rok 2007 wynosi między 1,4% a 2,6%.
GermanApril 2007 von der Europäischen Kommission in eine Entscheidung umgewandelt.
Opinia CHMP została przekształcona w Decyzję Komisji Europejskiej w dniu 13 kwietnia 2007 r.
GermanJanuar 2007 folgten zwei weitere.
1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiło dziesięć nowych krajów, a 1 stycznia 2007 r.
GermanIm Januar 2007 wurde Slowenien zum 13. Mitgliedstaat des Euroraums.
Następnie 1 stycznia 2007 r. do strefy euro przystąpiła Słowenia, 1 stycznia 2008 r.
German., 2007, Journal of Veterinary Pharmacology & Therapeutics, 30, 4, 305-319.
Coetzee i. in., 2007, Journal of Veterinary Pharmacology & Therapeutics, 30, 4, 305- 319.
GermanDie Mehrzahl der EU-Telematiksysteme wird Anfang 2007 in Betrieb sein.
Większość systemów telematycznych UE będzie w użyciu na początku 2007 r.

Autres mots

German
  • 2007