EN sphinx
volume_up
{substantif}

sphinx
volume_up
(古埃及)狮身人面像 [( ɡǔ āi jí ) shī shēn rén miàn xiànɡ] {substantif}
sphinx
volume_up
(希神)斯芬克司(有翼的狮身女怪) [( xī shén ) sī fēn kè sī ( yǒu yì de shī shēn nǚ ɡuài )] {substantif}
sphinx
volume_up
(希神)斯芬克斯(有翼的狮身女怪,传说她常叫过路行人猜谜,猜不出者即遭杀害) [( xī shén ) sī fēn kè sī ( yǒu yì de shī shēn nǚ ɡuài, chuán shuō tā chánɡ jiào ɡuò lù xínɡ rén cāi mí, cāi bù chū zhě jí zāo sh] {substantif}
sphinx
volume_up
(昆)天蛾 [( kūn ) tiān é] {substantif}