« to entitle » traduction en danois

EN

« to entitle » en danois

EN to entitle
volume_up
[entitled|entitled] {verbe}

to entitle (aussi: to justify)
to entitle
to entitle

Exemples d'usage pour « to entitle » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat would entitle 5-6 ha holdings to the full compensation payment.
Dermed ville landbrug på 5-6 ha være fuldt omfattet af kompensationsbetalingen.
EnglishA person's ethnic origin can never entitle them to use cruel trapping methods.
Et menneskes etniske afstamning retfærdiggør på ingen måde anvendelsen af grusomme fangstmetoder.
EnglishThe declaration would entitle the passenger to a level of compensation that was above the normal limit.
Ved indskrivningen sikres passagererne en erstatning på højere niveau.
EnglishWhy, for example, are people prepared to do illicit work when it does not entitle them to social protection?
Hvorfor arbejder mennesker sort, når de dermed f.eks. ikke har ret til social sikring?
EnglishIn fact, there is nothing that has not been taken on board which the amendments would entitle us to do.
Faktisk vil ændringsforslagene ikke gøre det muligt for os at gøre noget, som ikke allerede er medtaget.
EnglishThis will entitle these regions to the maximum amount of European Regional, Social, Agricultural and Fisheries funds.
Dette vil give disse regioner ret til de maksimale beløb fra de europæiske regional, social-, landbrugs- og fiskerifonde.
EnglishThe Commission's proposal removes those rules which entitle local and national authorities to local derogations.
I Kommissionens forslag fjernes de bestemmelser, der giver lokale, nationale myndigheder ret til at indføre lokale undtagelser.
EnglishCitizenship confers rights which entitle one to various essential needs such as water, which is essential to human life.
Indfødsret giver ret til at få opfyldt forskellige grundlæggende behov såsom vand, der er nødvendigt for opretholdelsen af livet.
EnglishBecause her symptoms varied so much it was thought she did not meet the requirements which would entitle her to medical services.
Da hendes symptomer varierede så meget, blev det vurderet, at hun ikke opfyldte kravene, der berettigede hende til lægebehandling.
EnglishThis Amendment would entitle producers to provide information on the label in addition to the name of the nation where the goods concerned originate.
Dette forslag giver ret til at komme med supplerende oplysninger i mærkningen ud over angivelsen af oprindelsesland.
EnglishThis will entitle such regions to the maximum amount of European regional, agricultural, fisheries, social and cohesion funds post-1999.
Det vil gøre sådanne regioner berettigede til maksimumbeløb fra de europæiske regionale, landsbrugs-, fiskeri-, sociale og samhørighedsfonde efter 1999.
EnglishNor does anything today entitle anybody to prejudge the results of discussions which are only beginning between the new government and its neighbours.
Der er heller intet, der i dag giver grund til at foregribe resultaterne af de drøftelser mellem den nye regering og dens naboer, der kun lige er kommet i gang.
EnglishParliament now proposes that the Staff Regulations should also be amended so as to entitle unmarried couples to the same social and financial benefits as married couples.
Nu foreslår Parlamentet, at vedtægten for tjenestemænd skal ændres således, at alle papirløse par har er berettiget til at få de samme sociale ydelser som ægtepar.
EnglishConsequently, some regions ' levels will increase, with major risks of losing structural funds because they exceed the minimum levels that would entitle them to Community aid.
Som konsekvens heraf vil visse regioners niveau blive hævet, med stor risiko for at de vil miste strukturstøtte, fordi de overskrider det minimumsniveau, der berettiger til Fællesskabets støtte.
EnglishIt is not just Parliament's right, but also its duty, to know the truth and to take the political action which its powers entitle it to take, namely the passing of a motion of censure.
Europa-Parlamentet har ikke blot ret, men også pligt til at kende sandheden og drage de politiske konsekvenser, som den har beføjelse til, herunder stemme om forslag til mistillidsvotum.