« identifiable » traduction en danois

EN

« identifiable » en danois

EN identifiable
volume_up
{adjectif}

identifiable (aussi: recognisable)
identifiable
That is the time when ideas, thoughts and vague hopes are crystallised into a completely identifiable formal opinion.
Det er i det øjeblik, man går fra drømmerierne, legen med tankerne og de løse idéer til en klart identificerbar, formel udtalelse.
But those three areas have to be linked, and the only way they can be linked is in an identifiable procedure.
Men det er nødvendigt, at disse tre områder bliver forbundet, og den eneste måde, det kan ske på, er ved en identificerbar procedure.
identifiable (aussi: appreciable)
identifiable
It said that there was no identifiable risk that could lead to a justified ban, that they were safe if they were used according to existing rules.
De siger, at der ikke er nogen påviselig risiko, der kan retfærdiggøre et forbud, og at stofferne er sikre, hvis de bruges i overensstemmelse med de eksisterende regler.
As I see it, at least, these are issues and questions which do not and cannot have any immediate, easily identifiable, clear-cut political or legal value.
Der er tale om emner og spørgsmål, som ikke har, og som ikke kan have nogen umiddelbar påviselig politisk eller juridisk værdi, i det mindste sådan som jeg oplever det.
identifiable

Exemples d'usage pour « identifiable » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/ Muslim.
Desuden er samtlige navne på listen let identificerbare som arabisk-muslimske.
EnglishI would like to refer to one area of identifiable need, my own country, Wales.
Jeg vil gerne henvise til et område med identificerbare behov, mit eget land, Wales.
EnglishParliament's priorities in relation to the Cohesion Fund were easily identifiable.
Parlamentets prioriteter i relation til Samhørighedsfonden var lette at identificere.
EnglishBenzene is difficult since there is no identifiable threshold for effects.
Benzen er vanskelig, da der ikke findes nogen tærskelværdi for virkningerne.
EnglishAccording to Directive 97/ 36/ EC, advertising must be clearly identifiable as such.
I henhold til direktiv 97 / 36 / EF skal reklamer være tydeligt identificerbare som reklamer.
EnglishWe need to work much more closely together on identifiable objectives.
Vi har behov for et langt tættere samarbejde om identificerbare mål.
EnglishThe form of terrorism that now threatens the world has no boundaries, no identifiable location.
Den form for terrorisme, der nu truer verden, har ingen grænser, intet fast tilhørssted.
EnglishWe don't use personally identifiable information to show interest-based ads.
Vi bruger ikke personligt identificerbare oplysninger som grundlag for at vise interessebaserede annoncer.
EnglishWe have an ersatz currency whose volatility is enhanced by its non-identifiable character.
Hvad vi i virkeligheden har fået er en ubestandig valuta, til dels begrundet i dens ubestemmelige karakter.
EnglishThe licence-holder must be identifiable beyond any shadow of doubt.
Jeg mener derfor, at teksten er meget velafbalanceret.
EnglishEvery link in the chain must be responsible for what it produces and for its precisely identifiable role.
Hvert enkelt led bør være ansvarligt for sin produktion og sin rolle, der kan afgrænses præcist.
EnglishIf this proves not to be the case, at least the responsibilities will be clear and easily identifiable.
Hvis det ikke bliver sådan, vil det i det mindste fremgå klart og tydeligt, hvem der har ansvaret for dette.
EnglishWe do not have a single homogenous set of European producers with one set of clearly identifiable and quantifiable interests.
Hun må ikke tage det for givet, at der lægges antidumpingtold på producenter af den type sportsartikler.
EnglishBesides, it is more than questionable whether there is any identifiable need for harmonisation in this sensitive area.
Bortset fra det forekommer det mere end tvivlsomt, hvor i dette følsomme område et harmoniseringsbehov skal placeres.
EnglishFor serious package waste management to be successful such symbols must be easily identifiable by the consumer.
Hvis der skal gennemføres en seriøs forvaltning af emballageaffald, skal forbrugeren med lethed kunne identificere sådanne symboler.
EnglishIt was, after all, one of the main concerns of this very Parliament that political priorities should be made more clearly identifiable.
Det var jo netop også et hovedanliggende for Parlamentet, at politiske prioriteter blev gjort mere genkendelige.
EnglishIt can take years and even decades before discharged pollutants are identifiable in groundwater after seeping through the soil.
Der kan gå flere år og årtier, inden udledte forurenende stoffer kan identificeres i grundvandet efter nedsivning i jorden.
EnglishOne of the main aspects of this new trend is to make the origins and ingredients of agricultural products clearly identifiable.
Et af de vigtigste aspekter i denne omstilling skal nok være, at landbrugsproduktets oprindelse og indhold kan fastslås entydigt.
EnglishI would like to point out - for Terry Wynn's benefit too - that there were no losses identifiable in the Irish situation.
Jeg vil gerne påpege - også til gavn og glæde for Terry Wynn - at der ikke har kunnet konstateres tab i forbindelse med de irske forhold.
EnglishIt contravenes the principles which we have in the European Union, namely that products must be safe, but also clearly identifiable and genuine.
Det kolliderer med de principper, som vi har i EU, nemlig at produkter skal være sikre, men også tydelige og sande.