« phrase » traduction en danois

EN

« phrase » en danois

volume_up
phrase {substantif}
EN

phrase {substantif}

volume_up
Meget ofte bliver de europæiske værdier en hul frase.
It is a matter of ensuring that the declaration of human rights is not a hollow phrase in Europe but that...
Det drejer sig om, at konventionen om menneskerettigheder i Europa ikke er en tom frase, men...
There is hope that the phrase ‘ unity through diversity’ will not be a slogan only, but also an opportunity.
Der er stadig håb om, at devisen " enhed gennem forskellighed " ikke forbliver en tom frase, men får et reelt indhold.
This phrase means that we must adhere to existing practice, which must not be changed.
Dette udtryk betyder, at der henvises til en eksisterende praksis, som ikke må ændres.
That is a very vivid phrase which the Commission finds very apt.
Det er et meget talende udtryk, som Kommissionen finder meget passende.
Nonetheless, I do think that there is a point in the phrase which the honourable Member used.
Ikke desto mindre tror jeg, at der er en pointe i det udtryk, det ærede medlem brugte.
In this, as in every other programme, we need to emphasize that the equal opportunities policy of the European Union is not just a pretty phrase.
Også her, som i alle andre programmer, skal det understreges, at Den Europæiske Unions ligestillingspolitik ikke blot er en smuk talemåde.

Exemples d'usage pour « phrase » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Jeg tror ikke, der er megen mening i at stemme ved navneopråb om hvert eneste komma.
English'Europe is boring ' was a phrase used recently by one of the quality dailies.
EU er kedsomhedens holdeplads, kunne vi forleden læse i et af de førende dagblade.
EnglishThis area can justly be described by the phrase 'never finished, always on the way '.
Dette område kan med rette beskrives med ordene " aldrig færdig, altid på vej ".
EnglishMr Rothley, if this phrase is adopted, there are transitional provisions.
Hr. Rothley, hvis denne formulering vedtages, vil der være en overgangsordning.
EnglishOne phrase in the text which made provision for this arrangement was deleted.
En formulering i teksten, som indfører et sådan system, er blevet fjernet.
EnglishThat would replace the last phrase that appears in the amendment at the moment.
Dette ville erstatte den sidste sætning i det nuværende ændringsforslag.
EnglishFirstly, we are constantly hearing the phrase'standards before status '.
EU er imidlertid meget interesseret i at støtte den økonomiske udvikling i Kosovo.
English[ This Spanish phrase is very well known in my country "¡No pasarán! "
( I mit land er der en meget kendt sætning, nemlig " De bryder aldrig igennem ".
EnglishThe key phrase of the Green propaganda machine has been: ' no patents on life '.
Den grønne propagandamaskines slogan har været:« Intet patent på liv«.
EnglishIn the article in which it appeared, the phrase that was put to the vote has been deleted.
Den formulering, der er stemt om, bliver slettet i den artikel, den forekommer i.
EnglishThe English phrase is 'the best and most sophisticated intelligence '.
I den engelske tekst står der:» the best and most sophisticated intelligence«.
EnglishThis phrase consists of congratulating the rapporteur on the report they have drawn up.
Sætningen består i at lykønske ordføreren med hans eller hendes betænkning.
EnglishThere is not a single phrase in the regulation about the content of the labelling.
Forordningen indeholder ikke en eneste sætning om mærkningens indhold.
EnglishAt the moment we have a general introductory phrase followed by a list of examples.
Der er i øjeblikket en generel indledende sætning, der efterfølges af en række eksempler.
EnglishLastly, one more point: there is a phrase which should perhaps be expressed differently.
Til sidst vil jeg gerne sige, at der er en passage, som måske burde ændres.
EnglishIn English we have a phrase: " He who pays the piper calls the tune. "
På engelsk siger vi, at " den, der bestiller musikken, også skal også betale den ".
EnglishThe phrase used by Jimmy Provan, " one share - one vote ", simply does not apply in Europe.
Jimmy Provans sætning om " one share - one vote " gælder netop ikke i Europa.
EnglishOne simple phrase must be applied here: the function creates the body.
Så er vi nødt til at anvende den simple sætning om, at funktionen skaber organismen.
EnglishThis phrase is found in the equivalent article in the general directive.
Den sætning findes i den tilsvarende artikel i det overordnede direktiv.
EnglishThis phrase gives us an idea of the scale of the issues that have been grafted onto the process.
Dette gør det muligt at måle de udfordringer, der er forbundet med denne proces.