« third-party » traduction en danois

EN

« third-party » en danois

volume_up
third-party {substantif}

EN third-party
volume_up
{substantif}

third-party
The only feasible third party would be a team of international observers.
Den eneste mulige tredjepart ville være et team af internationale observatører.
It reduces the risk that information might be intercepted and misused by a third party.
Det reducerer risikoen for, at oplysninger kan blive opsnappet og misbrugt af en tredjepart.
The image source is visible underneath each photo: either Panoramio or a third party source.
Billedkilden vises under hvert foto: enten Panoramio eller en tredjepart.

Traductions similaires pour « third-party » en danois

third substantif
Danish
third numéral
party substantif

Exemples d'usage pour « third-party » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut a third party cannot verify this in accordance with scientific principles.
Men tredjemand kan ikke kontrollere det ud fra videnskabelige kriterier.
EnglishThe ‘ polluter pays’ principle and third party liability must continue to apply.
" Forureneren betaler-princippet " og ansvar over for tredjemand skal fortsat være gældende.
EnglishInformation from third-party sources may change as our index refreshes.
Oplysninger fra tredjepartskilder kan ændres, når vores indeks opdateres.
EnglishThe same will therefore apply to spare parts produced by a third party.
Så vi kan være helt sikre på, at der er taget højde for dette spørgsmål.
EnglishHowever, third-party click trackers may log our visits as user visits.
Tredjepartsværktøjer til sporing af klik kan dog registrere vores besøg som brugerbesøg.
EnglishThat is why third-party certification is quite crucial, especially for safety components.
Derfor er ekstern certificering af især sikkerhedsdele helt afgørende.
EnglishThird-party fishing agreements play an important role in providing the EU with fish.
Jeg kan gøre mine afsluttende bemærkninger forholdsvis korte.
EnglishAlternatively, there are a number of third-party tools that can help you generate Sitemaps.
Der findes også forskellige værktøjer fra tredjeparter, som kan hjælpe dig med at generere sitemaps.
EnglishCommissioner, this is now the second major fisheries agreement between the European Union and a third party.
Hr. kommissær, vi har her den næststørste fiskeriaftale mellem EU og et tredjeland.
Englishand can't guarantee the effectiveness of third-party programs downloaded from its website.
og kan ikke garantere for effektiviteten af tredjepartsprogrammer, der er downloadet fra deres websted.
EnglishThird-party fishing agreements must take into account the future viability of stocks.
De principper, som vi anvender inden for EU for vores egne farvande, skal også gælde for tredjelandsaftaler.
EnglishWe should not be seen to be renewing agreements where the third party has not fulfilled their side of the bargain.
Fiskeriaftaler med tredjelande skal tage højde for ressourcernes levedygtighed.
EnglishDo you think that in future we should place more emphasis on third-party certification in the European Union?
Mener De, at vi fremover bør styrke den eksterne certificering i Den Europæiske Union?
EnglishSubject: Status of third-party certifiers in the EU
Om: Mærkning, som udføres af tredjemand, og denne mærknings status i EU
EnglishIn addition, it will also be financed by Ukraine itself and third party donors will also part-finance it.
Desuden finansierer Ukraine også selv, og også andre donorer er med til at finansiere en del.
EnglishThe need for environmental impact to be taken into consideration with third-party fishing agreements is paramount.
Vi bør ikke forlænge aftaler, såfremt tredjeparten ikke har opfyldt sin del af aftalen.
EnglishAny intervention by a third party could still destroy the fragile balance of the UN plan.
Enhver indblanding fra tredjeparts side kan fortsat ødelægge den skrøbelige balance, der etableres med FN ' s plan.
EnglishMake sure "Allow local data to be set" is selected to allow both first-party and third-party cookies.
Sørg for, at "Tillad, at lokale data lagres" er valgt for at tillade cookies fra førsteparter og tredjeparter.
EnglishLastly, this report calls for these tougher measures to be also applicable to third party countries.
Endelig opfordres der i denne betænkning til, at strammere foranstaltninger også skal kunne indføres i tredjelande.
EnglishHe must overcome a wealth of permit provisos from the European Union against third party nationals.
Han må nemlig rydde en mængde forbehold mod godkendelse i Den Europæiske Union vendt mod tredjelandsstatsborgere af vejen.