« ably » traduction en finnois

EN

« ably » en finnois

EN

ably {adverbe}

volume_up
ably (aussi: capably)
The Council is being self-congratulatory while ably wielding the axe.
Neuvosto on tyytyväinen itseensä, koska se käyttää niin taitavasti juustohöylää.
I welcome the three schemes which Mr Pronk has so ably described.
Pidän hyvinä niitä kolmea ohjelmaa, joita herra Pronk niin taitavasti kuvaili.
I am grateful to Mr Gallagher for carrying it on so ably and to the Committee on Fisheries.
Olen kiitollinen herra Gallagherille, että hän jatkoi sitä niin taitavasti, ja kalatalousvaliokunnalle.
ably (aussi: OK, alright, very, well)
I do not wish to go back over what Mrs Bachelot-Narquin ably summarised.
En halua palata siihen, minkä esittelijä Bachelot-Narquin jo hyvin tiivisti.
He is ably served by a competent and conscientious staff and, similarly, the reports furnished to us by the Commission are always thorough and well presented.
Pätevä ja tunnollinen henkilöstö palvelee häntä taitavasti, ja komission meille toimittamat kertomukset ovat aina perusteellisia ja hyvin esiteltyjä.
As colleagues will be aware, Parliament has had a working group very ably chaired by our colleague Dagmar Roth-Behrendt which has been looking into improving the workings of our Parliament.
Kuten kollegat tietävät, parlamentissa on toiminut työryhmä, jota kollegamme Dagmar Roth-Behrendt on hyvin taidokkaasti johtanut ja joka on pohtinut parlamenttityöskentelyn parantamista.

Synonymes anglais de « ably »

ably

Exemples d'usage pour « ably » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn the meantime, I can only repeat what the Minister said so ably a few moments ago.
Tällä välin voin vain toistaa ministerin hetki sitten lausumat viisaat sanat.
EnglishBut the reasons for postponing the discharge are numerous, as Mr Elles' excellent report so ably demonstrates.
Syitä vastuuvapauden lykkäämiseen on kuitenkin useita, kuten Ellesin loistavasta mietinnöstä käy ilmi.
EnglishYou point out that there is very little coordination between the Member States and the Court you so ably preside.
Te puhutte siitä, että jäsenvaltioiden ja teidän loistavasti johtamanne tilintarkastustuomioistuimen välillä on erittäin vähän koordinaatiota.
EnglishI would just like to say that it is a pleasure to listen to the debate and to take part in it, not least since it was so ably moved by my friend Mr MacCormick.
. (EN) Haluan vain sanoa, että on ilo osallistua keskusteluun, etenkin kun ystäväni MacCormickin puhe liikutti minua syvästi.
EnglishI would like to congratulate the rapporteur for ably piloting this legislation through the three readings in this House and through the conciliation procedure.
Onnittelisin esittelijää siitä, että hän on ansiokkaasti luotsannut tämän säädöksen kolmen parlamenttikäsittelyn ja sovittelumenettelyn läpi.
EnglishJohn Hume has spent 30 years of his life on this, ably assisted and with the strong support of his wife Pat - and I would pay tribute to her also.
John Hume on käyttänyt 30 vuotta elämästään tähän, ja hän on saanut erinomaista apua ja voimakasta tukea vaimoltaan Patilta - ja haluaisin osoittaa kunnioitusta myös hänelle.
EnglishIt was necessary to sanction certain serious irregularities, especially those so ably expounded by my colleague Edouard des Places in his speech on Tuesday.
Sen tavoitteena oli rangaista vakavista toimintahäiriöstä, erityisesti niistä, joista kollegani Edouard des Places antoi erinomaisen selvityksen tiistaisessa puheenvuorossaan. "
EnglishMr President, I should like to begin by congratulating Mrs Lienemann on her sensitive approach towards the environment, ably demonstrated in the two reports we have discussed this evening.
Arvoisa puhemies, haluaisin aivan ensiksi onnitella kollega Lienemannia siitä hienovaraisuudesta, jota hän osoitti ympäristöä kohtaan kahdessa tänä iltana keskustellussa mietinnössä.