« citizens committee » traduction en finnois

EN

« citizens committee » en finnois

citizens committee
Notre équipe a été prévenue qu'il manque la traduction de « citizens committee ».

Traductions similaires pour « citizens committee » en finnois

citizens substantif
citizen substantif
committee substantif

Exemples d'usage pour « citizens committee » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhich committee in this Parliament is closer to the citizens than the Committee on Petitions?
Mikä parlamentin valiokunnista olisi lähempänä kansalaisia kuin vetoomusvaliokunta?
EnglishI, therefore, ask permission to take the floor now, on behalf of the Committee on Citizens' Freedoms.
Pyydänkin teitä antamaan minun nyt puhua kansalaisvapauksien valiokunnan puolesta.
EnglishI am a relatively new member of the Committee on Citizens' Complaints, as it would be better to call it.
Olen melko uusi jäsen kansalaisvalitusvaliokunnassa, joka sopisi sen nimeksi paremmin.
EnglishRequest for consultation of the European Economic and Social Committee - Citizens initiative (vote)
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö - Kansalaisaloite (äänestys)
EnglishThe Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs did not agree.
Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ei ollut asiasta samaa mieltä.
EnglishA single committee for citizens' and human rights is, however, an excellent idea that we support.
Yhtenäinen kansalaisoikeuksien ja ihmisoikeuksien valiokunta on kuitenkin erinomainen idea, jota tuemme.
EnglishBut today, and in the Citizens' Rights Committee, we have had few real facts because of the secrecy.
Salassapitovelvollisuuden vuoksi olemme kuitenkin saaneet kuulla vain muutaman todellisen tosiseikan.
EnglishThe proposal of the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs is therefore quite clear.
Näin ollen kansalaisvapauksien ja -oikeuksien valiokunnan ehdotus on siis hyvin selkeä.
EnglishIt is no accident that the Committee on Citizens' Freedoms and Rights has been cautious on this matter.
Ei ole sattumaa, että kansalaisvapauksien valiokunta on halunnut toimia tässä asiassa varovaisesti.
EnglishWe in the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs have been working on this issue for a year.
Kansalaisvapauksien ja sisäasiain valiokunnassa olemme työstäneet tätä aihetta vuoden verran.
EnglishFurthermore, it seemed that our Committee on Citizens' Freedoms had agreed on the need to see this letter.
Kansalaisoikeuksien valiokunnassa tunnuttiin lisäksi olevan yksimielisiä siitä, että tämä kirje pitäisi nähdä.
EnglishThe Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs has an extra meeting this evening.
Liberaaliryhmällä on illalla ylimääräinen kokous.
EnglishThis was the compromise reached in the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs.
Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa päädyttiin tällaiseen kompromissiin.
EnglishWe heard the chairman of the Committee on Citizens' Freedoms, one speaker in favour and one speaker against.
Kuulimme kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtajaa, yhtä pyyntöä vastustavaa ja yhtä pyyntöä puolustavaa jäsentä.
EnglishA5-0370/2001 by Mr Turco, on behalf of the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, on
Turcon laatima kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A5-0370/2001)
EnglishReport (A5-0288/2003) by Carlos Coelho, on behalf of the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs,
Carlos Coelhon laatima kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö
EnglishThe Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs of course rejected this Council proposal.
Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta tietenkin torjui tämän neuvoston ehdotuksen.
EnglishThis may be part of the reason why the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs adopted the report unanimously.
Ehkä myös tästä syystä kansalaisvapauksia käsittelevä valiokunta hyväksyi mietinnön yksimielisesti.
EnglishMost of the coordinators of the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs also share this opinion.
Suurin osa kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenistä on myös samaa mieltä.
EnglishOne of the strongest arguments for the Committee on Citizens' Rights was the right of initiative of Article 138b.
Oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevän valiokunnan tärkeimpiä perusteita oli 138 b artiklassa mainittu aloiteoikeus.

Autres mots

English
  • citizens committee