EN clear
volume_up
{adjectif}

1. général

Commissioner, the issue may be clear to you, but it is also clear to us.
Arvoisa komission jäsen, tämä asia voi olla teille selvä, mutta se on selvä myös meille.
The clear leader of countries in the region with favourable results is Poland.
Alueen valtioiden selvä voittaja, jonka tulokset olivat myönteisiä, oli Puola.
This is a clear signal that a breach of legal obligations cannot be accepted.
Tämä on selvä merkki siitä, ettei oikeudellisten velvoitteiden rikkomista hyväksytä.
clear (aussi: clean-cut, clear cut, explicit, lucid)
We have a clear responsibility and a clear task, not least from the citizens of Europe.
Meillä on selkeä vastuu ja selkeä tehtävä, erityisesti Euroopan kansalaisten antama.
We must take an absolutely clear position on this and then also have a clear procedure.
Meidän on otettava ehdottoman selkeä kanta tässä ja laadittava sitten myös selkeä menettely.
At the same time, there are clear signs of a wish to coordinate our fiscal policies.
Samanaikaisesti paljastuu selkeä halu sovittaa veropolitiikkojamme yhteen.
volume_up
varma {adj.}
It is not clear to me that this will make us more secure and safe from crime.
En ole aivan varma, olemmeko tämän ansiosta paremmin suojattuja ja turvassa rikollisuudelta.
However, I am sure that all of us support strong and clear steps.
Olen kuitenkin varma, että kaikki meistä puoltavat vahvoja ja selkeitä toimia.
We must create a certain, stable and clear legal background.
Meidän on laadittava varma, vakaa ja selkeä oikeudellinen kehys.
Nevertheless, his report reveals a clear imbalance in this respect.
Hänen mietinnössään vallitsee kuitenkin ilmeinen epätasapaino tässä asiassa.
The need for a clear regulation in this field is evident.
Selkeiden sääntöjen tarve tällä alalla on ilmeinen.
The need for such a common approach is clear, today more than ever before.
Tällaisen yhteisen asenteen tarve on ilmeinen ja nykyään enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
clear (aussi: certain, convinced, set)
My committee is quite clear about this, having taken advice, and I too feel very strongly.
Valiokuntamme on täysin varma tästä asiasta saatuaan oikeudellista neuvontaa, ja olen itsekin varsin vakuuttunut.
I am sure the House will want to keep clear in its own mind the distinction between these two sets of circumstances.
Olen vakuuttunut, että parlamentti haluaa pitää mielessään selvän eron näiden kahden tapahtumasarjan välillä.
I was convinced that the sixth amendment had already made this sufficiently clear, but apparently that was not the case.
Olin täysin vakuuttunut, että tämä olisi tullut riittävän selväksi jo kuudennella muutoksella.
clear
volume_up
vapaa {adj.} (tiestä ym.)
You made it clear that freedom of movement was obviously very desirable.
Teitte selväksi, että vapaa liikkuminen on selkeästi hyvin toivottavaa.
Let us not say that Parliament is suddenly completely in the clear over this.
Älkäämme väittäkö, että parlamentti on yhtäkkiä täysin vapaa epäilyksistä asian suhteen.
Last year, however, it was reported that the route was fully clear.
Viime vuonna vielä kerrottiin, että väylä oli aivan vapaa.
The agenda pursued by EWL is clear and incontrovertible - to promote the concerns, priorities and interests of women.
EWL:n asialista on selkeä ja kiistaton - se edistää naisten näkemyksiä, prioriteetteja ja etuja.
It is quite clear that the reason that Slovakia has not yet been included in talks is because there were political deficits.
Onhan kiistaton tosiasia, että Slovakia ei ole vielä mukana neuvotteluprosessissa vain siksi, että sillä oli poliittisia puutteita.
Furthermore, we must give the concepts of freedom, security and justice enshrined in the Amsterdam Treaty a clear and precise meaning.
Lisäksi meidän pitää antaa Amsterdamin sopimuksen käsitteille, eli vapaudelle, turvallisuudelle ja oikeudelle, selvä ja kiistaton sisältö.
clear
volume_up
kuuluva {adj.} (äänestä)
The Portuguese Presidency has always taken the precaution of making this distinction clear, that this was not an EU issue.
Puheenjohtajavaltiona Portugali on aina huolellisesti tehnyt tämän selkeän eron, että kyseessä ei ole Euroopan unionille kuuluva asia.
And let me say this loud and clear: it is in Europe's own interest.
Ja sallikaa minun sanoa selvästi ja kuuluvasti, että tämä on Euroopan oman edun mukaista.
At first reading, I and other Members explained why it is necessary for the European Parliament to send out a signal loud and clear.
Ensimmäisessä käsittelyssä minä ja muut parlamentin jäsenet selitimme, miksi Euroopan parlamentin on lähetettävä asiasta selvä ja kuuluva viesti.
clear (aussi: ablaze, bright, brilliant, glaring)
volume_up
kirkas {adj.}
There has to be a clear light at the end of the tunnel.
Tunnelin päässä on oltava kirkas valo.
clear (aussi: clean, neat, pure, sheer)
volume_up
puhdas {adj.}
I presume that the European Parliament has a clear conscience in this respect.
Uskon, että Euroopan parlamentilla on tässä asiassa puhdas omatunto.
Of course, this will be more effective if we have a clear and clean conscience ourselves.
Tämä on tietenkin tehokkaampaa, jos meillä itsellämme on puhdas omatunto.
Finally, I would like to say that the Commission' s conscience is quite clear.
Totean lopuksi, että komissiolla on aivan puhdas omatunto.
clear (aussi: lucid, transparent, filmy)
This did serve to show me, however, that what we actually wanted out of this world trade round was not at all clear and transparent either.
Kaikki tämä kuitenkin osoitti minulle sen, että puuttui ylipäätään myös selkeä ja läpinäkyvä käsitys siitä, mitä me oikeastaan tältä maailmankaupan kierrokselta halusimme!
The responsibility that a holder of office has should be absolutely clear.
Viranhaltijan vastuun tulee olla yksikäsitteinen.
clear
volume_up
esteetön {adj.} (tiestä ym.)
clear
volume_up
kirkas {adj.} (säästä:: taivaasta)
There has to be a clear light at the end of the tunnel.
Tunnelin päässä on oltava kirkas valo.
clear
volume_up
pilvetön {adj.} (säästä:: taivaasta)
clear
volume_up
kirkas {adj.} (ihosta)
There has to be a clear light at the end of the tunnel.
Tunnelin päässä on oltava kirkas valo.
clear
volume_up
kuulas {adj.} (ihosta)
clear
volume_up
heleä {adj.} (ihosta)

2. figuré

clear (aussi: guiltless, innocent, not guilty)
Mark Forrester is innocent and we will carry on that fight to prove that he is innocent and to clear his name.
Mark Forrester on syytön, ja aiomme jatkaa taistelua todistaaksemme hänen syyttömyytensä ja puhdistaaksemme hänen nimensä.
By means of this resolution, we can help to get him released from the prison in which he is unjustly being held, because it is clear that he is innocent.
On nimittäin selvää, että hän on syytön.

3. Économie, Anglais britannique

clear
volume_up
netto- {adj.}

Exemples d'usage pour « clear » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Commission can, in principle, accept Amendment No 2, which makes this clear.
Komissio voi periaatteessa hyväksyä tarkistuksen 2, jossa tämä tehdään selväksi.
EnglishIt is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
Tässä vaiheessa on selvää, että rakennerahastoihin tarvitaan uutta ulottuvuutta.
EnglishIt became clear quite early on that opinions in this House are somewhat divided.
Melko varhaisessa vaiheessa ilmeni, että mielipiteet parlamentissa jakaantuvat.
EnglishWe need to come together with a clear offer of massive international assistance.
Meidän on koottava voimamme ja tarjottava selkeästi laajaa kansainvälistä apua.
EnglishOne thing is crystal clear to us, however, and this forms our guiding principle.
Yksi asia on meille kuitenkin päivänselvä, ja tämä asia on ohjaava periaatteemme.
EnglishFurthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
Samoin on tehtävä selväksi, että operaatio on todella Euroopan unionin yhteinen.
EnglishIn this regard, what we Socialists are asking from the Commission is very clear.
Tältä osin se, mitä me sosiaalidemokraatit komissiolta pyydämme, on hyvin selvää.
EnglishSelect or clear the appropriate check box to show or hide the game respectively.
Näytä tai piilota peli valitsemalla sen valintaruutu tai poistamalla sen valinta.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
On sangen selvää, että jäsenvaltiot eivät halua yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa.
EnglishAbove all, it makes it clear that Europe does not compromise on its basic values.
Se tekee selväksi ennen kaikkea sen, ettei Euroopan unioni tingi perusarvoistaan.
EnglishIt is clear that prices have fallen and that airlines have benefited from that.
On selvää, että hinnat ovat laskeneet ja että lentoyhtiöt ovat hyötyneet siitä.
EnglishIt is clear that permanent officials are the mainstay of the Commission staff.
On selvää, että vakituiset virkamiehet ovat komission henkilöstön kantava voima.
EnglishIt is clear that, with the new modulated money, we will be much more specific.
On selvää, että olemme uusien mukautettujen tukien osalta paljon täsmällisempiä.
EnglishThat we have to push for more transparency with other institutions remains clear.
On selvää, että meidän on painostettava muita toimielimiä lisäämään avoimuutta.
EnglishThis text also sends a number of clear messages that I would like to underline.
Lisäksi tässä tekstissä lähetetään selkeitä viestejä, joita haluamme tähdentää.
Englishhas yet again made that abundantly clear to us.
Pääministeri Djindjicin murha on jälleen kerran tehnyt sen meille täysin selväksi.
English   – Mr President, I am much obliged to the Commissioner for his clear statements.
   – Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä hänen selkeistä kannanotoistaan.
EnglishOn the whole, we have managed to end up with a fairly clear outlook on things.
Kaiken kaikkiaan olemme saaneet aikaan kohtuullisen selkeän katsauksen asioihin.
EnglishI should like to thank Mr Poettering for his very clear remarks about that wall.
Haluan kiittää jäsen Poetteringia hänen selkeistä huomautuksistaan tästä muurista.
EnglishInstead, we will have a hotchpotch of vague statements without any clear shape.
Silloin esittäisimme vain epämääräisiä lausuntoja ilman tarkkoja suuntaviivoja.