EN

to come out {verbe}

volume_up
1. général
to come out (aussi: to come forth)
She once said that to come out and declare your sexuality is to be a hero.
Hän sanoi kerran, että on sankarillista tulla esiin ja julkistaa oma seksuaalinen suuntautumisensa.
Because I am a big friend of Poland, I still think it should come out.
Koska olen suuri Puolan ystävä, olen edelleen sitä mieltä, että tämän pitäisi tulla esiin.
to come out (aussi: to come up, to turn up)
to come out
volume_up
onnistua {v} (valokuvista ym.)
This is a time when the strength of our commitments will be tested and must come out strong if we are to succeed.
Nyt testataan sitoumustemme kestävyys, ja niiden on osoittauduttava vahvoiksi, jos tarkoituksemme on onnistua.
2. démodé
to come out
osallistua ensi kertaa seuraelämään

Traductions similaires pour « to come out » en finnois

to out verbe
Finnish
out adverbe
out adjectif
out substantif
out préposition
come on! interjection
come over substantif
Finnish
come again?
come off it! interjection
inside out adverbe
carrying out substantif
carried out verbe
Finnish
passed out verbe
Finnish

Exemples d'usage pour « to come out » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOccasional news leaks come out from defectors and the reality is truly horrific.
Satunnaiset uutisvuodot tulevat loikkareilta, ja todellisuus on todella hirveä.
EnglishPossibly it will come out debilitated militarily, but strengthened politically.
On mahdollista, että se heikkenee sotilaallisesti, mutta vahvistuu poliittisesti.
EnglishWell, increasing numbers of British people are demanding that we come out of it.
Yhä suurempi määrä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia vaatii siitä poistumista.
EnglishSeveral times, Parliament has come out in favour of an end to nuclear weapons.
Tämä parlamentti on useamman kerran ilmaissut puoltavansa ydinaseiden kieltämistä.
EnglishMr President, you could say that, here in this House, the weapons come out at night.
Arvoisa puhemies, näyttää siltä, että Euroopan parlamentissa yö on aseiden aikaa.
EnglishOne issue is how do we, on a long-term basis, come out of the current situation?
Yksi kysymys on se, miten me pitkällä aikavälillä selviydymme nykyisestä tilanteesta?
EnglishI am in favour of elections, provided that they come out of a settlement.
Kannatan vaaleja sillä edellytyksellä, että ne järjestetään sovittelun tuloksena.
EnglishYou have come out in favour of a specific prohibition, a total, universal prohibition.
Te olette puhuneet konkreettisen kiellon, totaalisen ja globaalin kiellon puolesta.
EnglishIf we do this, Mr President, Commissioner, some good will have come out of this crisis.
Silloin tämä kriisi, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ei olisi tarpeeton.
EnglishAs I come out of the water, Solly arrives at a deep section, a channel between us.
Kun nousen vedestä, Solly tulee syvänteeseen, välillämme olevaan uomaan.
EnglishA loan of EUR 500 million will help Ukraine come out of the financial crisis.
500 miljoonan euron laina auttaa Ukrainaa selviytymään rahoituskriisistä.
EnglishThat impetus will not come from a worn-out and discredited American president.
Tämä sysäys ei tule täysin uupuneelta ja epäsuosioon joutuneelta Amerikan presidentiltä.
EnglishDo we create infrastructure so that they can come out of this problem?
Rakennammeko infrastruktuurin, jonka avulla ne voivat ratkaista tämän ongelman?
EnglishAnd you may note the report on that subject that has just come out in the UK.
Tiedätte ehkä, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on juuri julkaistu selvitys aiheesta.
EnglishThat does not necessarily apply to the Commission proposals when they come out.
Tämä ei välttämättä koske komission ehdotuksia, kun sellaisia saadaan.
EnglishThat innovation does not come about by handing out extras to the pharmaceutical companies.
Tätä innovaatiotoimintaa ei synny tarjoamalla lisäkannustimia lääkeyrityksille.
EnglishThe best decision to come out of Helsinki is that we are now able to start work.
Helsingin hyvä päätös muodostuu siitä, että voimme nyt ryhtyä töihin.
EnglishThe Commission has come out in favour of new and renewable energy sources.
Komissio puhuu voimakkaasti uusien ja uusiutuvien energiamuotojen puolesta.
EnglishRarely has a debate been so topical, since you have only just come out of the meeting.
Harvoin on keskustelu ollut näin ajankohtainen, koska olette juuri tullut kokouksesta.
EnglishWhat has come out of the organisation of the market in wine is in any case praiseworthy.
Se, mitä viinin markkinajärjestelyllä saavutettiin, on joka tapauksessa kiitettävää.