EN commissions
volume_up
{pluriel}

commissions (aussi: assignments)
It is expected that during the middle of 1998 all commissions given to CEN for harmonization of the 40 product families will have been completed.
On odotettavissa, että kaikki toimeksiannot, jotka on annettu Euroopan standardointikomitealle (CEN) 40 tuoteryhmän yhdenmukaistamista varten, saadaan valmiiksi vuoden 1998 keskivaiheilla.
commissions (aussi: missions, tasks)

Exemples d'usage pour « commissions » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI am proud that the European Commission’s assistance has had a tangible impact.
Olen ylpeä näkyvästä tuloksesta, joka Euroopan komission tuella on saatu aikaan.
EnglishThe Commission’s communication also raises a number of major legal difficulties.
Komission tiedonanto herättää myös joitakin tärkeitä oikeudellisia kysymyksiä.
EnglishI support the Commission’s proposal that there should be no reductions in future.
Kannatan komission ehdotusta, jonka mukaan menoja ei enää tulevaisuudessa leikata.
EnglishThe Council has no choice but to respect the Commission’s right to initiative.
Neuvostolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kunnioittaa komission aloiteoikeutta.
EnglishI am delighted that, on the whole, Parliament supports the Commission’s proposal.
Olen tyytyväinen, että kaiken kaikkiaan parlamentti tukee komission ehdotusta.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, you have heard the Commission’s reaction.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olette saaneet komission vastauksen.
EnglishThe Commission’s progress reports give an indication of what still needs to happen.
Komission seurantakertomuksessa annetaan ymmärtää, mitä pitäisi vielä tapahtua.
EnglishHowever, the Commission’s main interlocutor remains the European Parliament.
Komission tärkein keskustelukumppani on kuitenkin edelleen Euroopan parlamentti.
EnglishThe Commission’s decision does not respect Community law or the Union’s principles.
Komission päätös ei ole yhteisön lainsäädännön tai unionin periaatteiden mukainen.
EnglishFor that reason we welcome the Commission’s idea of setting up a working party.
Tästä syystä suhtaudumme myönteisesti komission ajatukseen työryhmän perustamisesta.
EnglishI should like to talk to you about the Commission’s role in the Lisbon Strategy.
Haluan käsitellä puheenvuorossani komission roolia Lissabonin strategiassa.
EnglishI would therefore be extremely interested to hear the Commission’s views on this.
Siksi haluaisinkin todella mielelläni kuulla komission mielipiteen asiasta.
EnglishI shall end by thanking the European Commission’s services for their cooperation.
Päätän puheenvuoroni kiittämällä Euroopan komission yksiköitä yhteistyöstä.
EnglishThe Commission’s original draft was a clumsy text, ill conceived and unwise.
Komission alkuperäinen luonnos oli kömpelö, huonosti suunniteltu ja harkitsematon.
EnglishThe Commission’s strategy to harmonise taxes on passenger cars dates back to 2002.
Komission strategia henkilöautojen verotuksen yhdenmukaistamiseksi on vuodelta 2002.
EnglishThe Commission’s proposal was well-balanced and was based on impact assessments.
Komission ehdotus oli tasapainoinen ja perustui vaikutusten arviointeihin.
English   Mr President, I agree with the Commission’s proposal and Mrs Napoletano’s report.
   Arvoisa puhemies, hyväksyn komission ehdotuksen sekä Napoletanon mietinnön.
EnglishThe Commission’s contribution to this urgent task will be based on three convictions.
Komission toimet tässä kiireisessä tehtävässä perustuvat kolmeen tavoitteeseen.
EnglishThis brings the Commission’s contribution so far to just over EUR 100 million.
Näin ollen komission tähän mennessä myöntämä tuki on hieman yli 100 miljoonaa euroa.
EnglishQuestions need to be asked about the Commission’s desire to make tangible proposals.
On syytä esittää kysymyksiä komission halusta tehdä konkreettisia ehdotuksia.