« committee » traduction en finnois

EN

« committee » en finnois

volume_up
committee {substantif}

EN committee
volume_up
{substantif}

committee
volume_up
valiokunta {substantif}
This committee that I sit on is a peculiar committee of Parliament.
Tämä valiokunta, jonka jäsen olen, on hyvin erityinen parlamentin valiokunta.
The Committee on Women's Rights and Gender Equality is an extremely important committee.
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta on erittäin tärkeä valiokunta.
Amendments along these lines were adopted by the Committee on the Environment.
Ympäristöasioiden valiokunta on hyväksynyt tämän suuntaisia tarkistuksia.
committee (aussi: commission)
volume_up
komitea {substantif}
It should read 'Committee of the Regions' and not 'Economic and Social Committee' .
"Talous- ja sosiaalikomitean" sijasta siinä pitää lukea "alueiden komitea".
In 1992, a special committee, the Committee on Excise Duties, was created.
Vuonna 1992 perustettiin erityinen komitea, joka on nimeltään "valmisteverokomitea" .
Both proposals were carefully considered in the Permanent Representatives Committee.
Pysyvien edustajien komitea harkitsi molempia ehdotuksia huolellisesti.
volume_up
hallitus {substantif}
A committee of inquiry has been set up by the government to investigate the causes of the accident.
Hallitus on perustanut tutkintalautakunnan selvittämään onnettomuuden syitä.
The government has also formed a committee to review all discriminatory laws, including the blasphemy law.
Hallitus on myös muodostanut komitean tarkistamaan kaikkia syrjiviä lakeja, myös jumalanpilkkalakeja.
The project was supported by Parliament’s Committee on Regional Policy, Transport and Tourism, but not by the French Government.
Parlamentin aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta tuki hanketta mutta Ranskan hallitus ei.
committee (aussi: commission, task force)
volume_up
toimikunta {substantif}
In addition, an independent committee is to investigate the matter.
Sen lisäksi asetetaan riippumaton toimikunta tutkimaan asiaa.
This has to happen before the UN committee finishes examining Russia's claim.
Tämä on tehtävä ennen kuin YK:n toimikunta saa Venäjän vaatimuksen käsiteltyä.
The achievements of the World Trade Organisation' s committee on trade and the environment are not enough.
Se mitä Maailman kauppajärjestön kauppaa ja ympäristöasioita käsittelevä toimikunta pystyy saamaan aikaan, ei riitä.
committee (aussi: board)
volume_up
johtokunta {substantif}
We are not prepared, from the Budget Committee or from a Parliament perspective, to have the management board giving discharge.
Emme ole valmiit, budjettivaliokunnan tai parlamentin näkökannalta, myöntymään siihen, että johtokunta myöntää vastuuvapauden.
During the last parliamentary term there was a committee led by Mr Anastassopoulos which laid down the essential features of information policy in this area.
Anastassopoulosin johtama johtokunta vahvisti viime vaalikaudella tämän alueen tiedotuspolitiikan peruspiirteet.
This board of directors should be made up of national representatives appointed by Member States and would be presided over by a chairman in charge of an executive committee.
Johtokunta koostuisi jäsenvaltioiden nimeämistä kansallisista edustajista, ja sitä johtaisi toimeenpanevasta komiteasta vastaava puheenjohtaja.
committee (aussi: board)
volume_up
lautakunta {substantif}
Secondly, the Statistical Governance Advisory Board is a useful complement to the Advisory Committee.
Toisekseen, tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta täydentää hyödyllisesti neuvoa-antavaa komiteaa.
In this process, the European Statistical Governance Advisory Board and the European Statistical Advisory Committee have been set up and will shortly begin work.
Tässä prosessissa on perustettu Eurooppalaisen tilastoalan neuvoa-antava komitea sekä eurooppalaisen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta, jotka aloittavat piakkoin toimintansa.

Synonymes anglais de « committee »

committee

Exemples d'usage pour « committee » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThankfully the Committee on Budgets has also accordingly undertaken to do this.
Onneksi myös budjettivaliokunta on luvannut toimia asian edellyttämällä tavalla.
EnglishThis is the reason, the root cause of the failure of this Committee on Genetics.
Tässä on syy ja perusta genetiikkaa käsittelevän valiokunnan epäonnistumiselle.
EnglishThe Committee on Foreign Affairs has adopted amendments I tabled to this effect.
Ulkoasiainvaliokunta on hyväksynyt tässä tarkoituksessa esittämiäni tarkistuksia.
EnglishI look forward to working with the committee to get to the bottom of this issue.
Odotan yhteistyötä valiokunnan kanssa, jotta tästä asiasta päästään selvyyteen.
EnglishOur Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Valiokuntamme noudatti kohta kohdalta uudistusta valmistelevan ryhmän päätelmiä.
EnglishYour Committee on Budgets has adopted these proposals by a very large majority.
Budjettivaliokunta on hyväksynyt nämä ehdotukset erittäin suurella enemmistöllä.
EnglishOn Thursday, all the committee meetings may be held, but no votes will be taken.
Kaikki valiokuntien kokoukset pidetään torstaina, mutta äänestyksiä ei toimiteta.
EnglishAs a result, the Committee on Budgets examined the draft budget very carefully.
Sen takia budjettivaliokunta tutki talousarvioesityksen erittäin huolellisesti.
EnglishThe Committee on Culture has tried to strike a balance between these interests.
Kulttuurivaliokunta on yrittänyt saada aikaan tasapainon näiden etujen välille.
EnglishAs regards prospectuses Parliament should follow the example set by the committee.
Esitteiden osalta parlamentin olisi noudatettava valiokunnan antamaa esimerkkiä.
EnglishI start by thanking the rapporteur for her remarks and for her work in committee.
Aloitan kiittämällä esittelijää hänen huomautuksistaan ja työstään valiokunnassa.
EnglishWe shall therefore vote in favour of the committee's Amendments Nos 53, 54 and 55.
Näin ollen äänestämme valiokunnan esittämien tarkistusten 53, 54 ja 55 puolesta.
EnglishI sometimes say that, in the Committee on Petitions, 'all human life is there'.
Sanon joskus, että vetoomusvaliokunnassa "mikään inhimillinen ei ole vierasta".
EnglishThe Commission looks forward to continuing working with the Committee of Inquiry.
Komissio odottaa toiveikkaana yhteistyön jatkamista tutkintavaliokunnan kanssa.
EnglishLadies and gentlemen, I believe that we have done our work well in the committee.
Hyvät kollegat, olemme uskoakseni selvinneet tehtävästämme hyvin valiokunnassa.
EnglishAs an extra precaution, I am validating this advice to our scientific committee.
Olen painottanut tieteelliselle komitealle tätä seikkaa ylimääräisenä varotoimena.
EnglishI am grateful to the Committee on Transport and Tourism for their cooperation.
Olen kiitollinen liikennevaliokunnalle ja muille asianosaisille heidän avustaan.
EnglishMy group therefore voted in favour of the Conciliation Committee's draft decision.
Ryhmäni on sen vuoksi kannattanut sovittelukomiteavaltuuskunnan päätösluonnosta.
EnglishThere is therefore no reason why this point should be referred back to committee.
Näin ollen tältä osin ei ole mitään syytä palauttaa asia takaisin valiokuntaan.
EnglishThe Committee on Development has tabled several remarks about the Saïfi report.
Kehitysyhteistyövaliokunta on esittänyt useita huomautuksia Saïfin mietinnöstä.