« composition » traduction en finnois

EN

« composition » en finnois

EN

composition {substantif}

volume_up
Composition of the Conference of Presidents (amendment of Rule 23) (vote)
Puheenjohtajakokouksen kokoonpano (työjärjestyksen 23 artiklan muuttaminen) (äänestys)
Composition of the temporary committee on climate change (vote)
Ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan kokoonpano (äänestys)
The composition of this group will be published in the Minutes of this part-session.
Ryhmän kokoonpano julkaistaan tämän istuntojakson pöytäkirjassa.
composition (aussi: consistency, consistence)
Experience all goes to show that the composition of the Convention will also be one-sided.
Kaikki kokemukset osoittavat, että valmistelukunnan koostumus on yksipuolinen.
For this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.
Tästä syystä tiedotusvälineitä valvovan viranomaisen koostumus ei meidän nähdäksemme ole ihanteellinen.
Omaisuuserien muodostaman sammion koostumus.
composition (aussi: body, configuration, constitution, fabric)
The final composition of this assistance package will depend, of course, on the needs which will be identified.
Tukipaketin lopullinen rakenne riippuu tietenkin määriteltävistä tarpeista.
Even then it was assumed that the composition of the virus was partly influenced by a bird disease.
Silloinkin oletettiin, että viruksen rakenne oli saanut osittain vaikutteita eräästä lintutaudista.
. - Europe has almost 1 000 cities with populations of more than 50 000 and their composition is constantly evolving.
. - (EN) Euroopassa on lähes 1 000 kaupunkia, joissa on yli 50 000 asukasta, ja niiden rakenne kehittyy jatkuvasti.
composition (aussi: essay)
volume_up
essee {substantif}
composition (aussi: essay, matter, subject, substance)
volume_up
aine {substantif}
composition
composition (aussi: creation, establishment, formation)
It is a fact that the composition of the committee is an important step towards the future convergence of the various practices in the 27 Member States.
On totta, että komitean muodostaminen on tärkeä askel 27 jäsenvaltion eri käytäntöjen lähentämiseksi tulevaisuudessa.
composition
volume_up
kirjoittaminen {substantif} (runon t. musiikin)
composition
volume_up
säveltäminen {substantif} (runon t. musiikin)
composition
volume_up
sävellys {substantif} (runon t. musiikin)
13:48 The second example from music is from John Cage's modernist composition, "4'33"."
13:48 Toinen esimerkki musiikista on John Cagen modernistinen sävellys nimeltä 4'33.
As many of you know, this is the composition where the pianist sits at a bench, opens up the piano and sits and does nothing for four minutes and 33 seconds -- that period of silence.
Kuten monet teistä tietävät, tämä on sävellys, jossa pianisti istuu penkille, avaa pianon kannen, istuu eikä tee mitään neljään minuuttiin ja 33 sekuntiin -- hiljaisuuden aika.

Exemples d'usage pour « composition » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe have already heard how the composition of the Convention plays its part in this.
Olemme jo kuulleetkin, että myös valmistelukunnassa naisten edustus on vähäinen.
EnglishHow can it be that the Commission does not have gender parity in its composition?
Miten on mahdollista, ettei komissio muodostu tasapuolisesti miehistä ja naisista?
EnglishIn 2009, the composition of expert groups was fully disclosed in the register.
Vuonna 2009 kaikki asiantuntijaryhmien kokoonpanot julkistettiin rekisterissä.
EnglishIt needs to be transparent and changes also need to be made to its composition.
Sen toiminnan on oltava avointa, ja sen kokoonpanoonkin tarvitaan muutoksia.
EnglishThe disclosure of the composition of detergents is indeed a major step forward.
Pesuaineen koostumuksen ilmoittaminen on todellakin merkittävä kehitysaskel.
EnglishI am thinking of the composition and criteria for allocating funding, for example.
Ajattelen tässä esimerkiksi järjestelmää ja perusteita rahojen myöntämiseksi.
EnglishThe EU Council, meeting in the composition of Heads of State or Government,
EU:n neuvosto tekee yksimielisen päätöksen EKP:n neuvoston äänestysmenettelyjen
EnglishThe democratic legitimacy of the new service also depends on its composition.
Uuden ulkosuhdehallinnon demokraattinen legitiimiys riippuu myös sen kokoonpanosta.
EnglishMassive illegal immigration in Malta risks altering its demographic composition.
Valtava laiton maahanmuutto Maltassa uhkaa muuttaa sen väestökokoonpanoa.
EnglishThe composition of the European institutions must be changed in good time.
Muutosten eurooppalaisten toimielinten kokoonpanossa täytyy tapahtua ajoissa.
EnglishThe composition of the Commission requires interaction on the part of the institutions.
Komission kokoonpanosta on päätettävä vuorovaikutuksessa toimielinten kanssa.
EnglishWe also support the amendments concerning the composition of its working groups.
Kannatamme myös tarkistuksia, joissa käsitellään hallintoneuvoston työryhmien kokoonpanoa.
EnglishIt concerns Parliament's composition, which remains unclear as from 2014.
Ongelma koskee parlamentin kokoonpanoa, jossa on epäselvyyksiä vuodesta 2014 alkaen.
EnglishIn this respect, the important issue is the composition of this policy mix cocktail.
On siis kyse politiikkojen yhdistelmäksi kutsutun cocktailin ainesosista.
EnglishWe condemn as disorientating the talk about changing the gender composition of power.
Meistä vallan sukupuolijakauman muuttamista koskevat keskustelut ovat harhaanjohtavia.
EnglishNor is it the business of this House to dictate the gender composition of electoral lists.
Tämän parlamentin asia ei ole sanella myöskään ehdokaslistojen sukupuolijakaumaa.
EnglishThis was not included in the composition of the original proposal in the budget.
Tämä asia ei sisältynyt talousarvion alun perin ehdotettuun muotoon.
EnglishIn your composition - if I may put it that way - you mention a 'sudden crisis of confidence'.
Luomuksessanne - jos saan sanoa niin - mainitsette "äkillisen luottamuskriisin".
EnglishThe influx of displaced persons has sometimes changed the ethnic composition of the regions.
Syrjäytyneiden ihmisten tulva on toisinaan muuttanut alueiden etnistä rakennetta.
EnglishMany interventions referred to the question of the Commission’s composition.
Monissa puheenvuoroissa viitattiin kysymykseen komission kokoonpanosta.