« consolation » traduction en finnois

EN

« consolation » en finnois

volume_up
consolation {substantif}

EN consolation
volume_up
{substantif}

consolation (aussi: comfort, solace, anodyne)
volume_up
lohtu {substantif}
The imminent integration of Asia Minor will, no doubt, be a considerable consolation in this respect.
Vähän-Aasian lähestyvä yhdentyminen on epäilemättä suuri lohtu.
The fact that these resources are to be returned to the regions in which they accrue is small consolation for individual farmers.
Se, että varat palautetaan alueelle, josta ne on kerätty, on yksittäiselle viljelijälle laiha lohtu.
The composure and decorum of the population of Japan is the only consolation in the apocalyptic vision and the media have shown this to the whole world.
Japanin kansalaisten mielenlujuus ja arvokkuus ovat ainoa lohtu tässä apokalyptisessa tilanteessa, ja tiedotusvälineet ovat näyttäneet sen koko maailmalle.
consolation (aussi: comfort, solace)
volume_up
lohdutus {substantif}
It is small consolation that these pensioners would win their case in Luxembourg.
On pieni lohdutus, että nämä eläkeläiset voittaisivat asiansa Luxemburgissa.
This regulation has a mere three-year lifespan: what a consolation!
Asetuksen elinkaari on vain kolme vuotta: mikä lohdutus!
Nor is it any consolation that the environmental damage is paid for by extremely high tolls, the effect of which is to bring transport companies, especially the smallest and weakest, to their knees.
Se ei myöskään ole mikään lohdutus, että ympäristövahingoista joutuu maksamaan erittäin korkeita sakkomaksuja, joilla saadaan kuljetusyritykset, etenkin pienimmät ja heikoimmat, polvilleen.

Synonymes anglais de « consolation »

consolation

Exemples d'usage pour « consolation » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNo mother would ever think of seeking consolation by killing one child for another.
Yksikään äiti ei voisi harkita saavansa lohtua toisen äidin lapsen tappamisesta.
EnglishIt is five years' consolation for all those who are finished in their own countries.
Viiden vuoden lohdutuspalkinto niille, joiden ura omassa maassa on lopussa.
EnglishA pilot project that may be started up is the paltry consolation prize.
Mahdollisesti aloitettava kokeiluhanke on mitätön lohdutuspalkinto.
EnglishWe are in pretty good company on this, if that is any consolation.
Emme kuitenkaan ole yksin tässä tilanteessa, jos se yhtään lohduttaa.
EnglishThat the Commission and the Council will determine the final shape of the regulation should be a consolation.
Sen, että komissio ja neuvosto määrittävät asetuksen lopullisen muodon, olisi lohdutettava asiassa.
EnglishThe only consolation I have is that the turnout in the last American presidential elections was only 50%.
Ainoa lohtuni on, että Yhdysvaltojen viime presidentinvaalien äänestysaktiivisuus oli vain 50 prosenttia.
EnglishHowever, this alone cannot be seen as a consolation and we must recognise that it is still very little.
Sitä yksinään ei kuitenkaan voida pitää lohdutuksena, ja meidän on tunnustettava, että se on vielä hyvin vähän.
EnglishThe guarded comments of the social democratic family of Europe are unlikely to offer much consolation to the unemployed.
Euroopan sosiaalidemokraattisen perheen pidättyvät vastaukset eivät taida tarjota lohtua työttömille.
EnglishAlthough little consolation, it does confirm the need for an effective European Solidarity Fund.
Vain pienenä lohdutuksena voidaan sanoa, että kokemamme onnettomuudet kertovat tehokkaan EU:n solidaarisuusrahaston tarpeesta.
EnglishIt is little consolation that virtually the whole world finds itself in a situation that is close to critical.
On vain vähän lohdullista tietää, että käytännöllisesti katsoen koko maailma on lähestulkoon kriittisessä tilanteessa.
EnglishIt is always difficult to find words of consolation for these sad occasions and silence is sometimes more telling.
On aina vaikeaa löytää lohdun sanoja tällaisissa surullisissa tapauksissa, ja hiljaisuus kertoo joskus paljon enemmän.
EnglishThese cannot be seen as a consolation.
EnglishNone of this, however, is of any consolation to those of my constituents who are wondering how to get rid of their white goods.
Mikään tästä ei kuitenkaan lohduta yhtään niitä vaalipiirini jäseniä, jotka ihmettelevät, miten päästä eroon kodinkoneista.
EnglishIt is inevitable that we cannot all be completely satisfied with what emerged from the negotiations, but I can offer you some consolation.
On väistämätöntä, etteivät kaikki voi olla täysin tyytyväisiä neuvottelutulokseen, mutta voin hieman lohduttaa teitä.
EnglishThat is unavoidable in an increasingly open world economy, but this fact is of no consolation to the worker who loses his or her job.
Tätä ei voida välttää yhä avoimemmassa maailmantaloudessa, mutta tämä tosiasia ei lohduta työpaikkansa menettäviä työntekijöitä.
EnglishWith regard to Morocco, we are grateful for the information that the Commissioner has just given us, although for the Portuguese this is scant consolation.
Marokon osalta arvostamme komission antamia tietoja, vaikkakin portugalilaisille niistä on vain laihaa lohtua.
EnglishOnce we have done the tests, we will be able to inform you that the Commission at least will be operating after the year 2000, if that is any consolation to you!
Kun olemme tehneet testit, voimme sanoa teille, että ainakin komissio toimii vuoden 2000 jälkeen, jos se lohduttaa parlamenttia!
EnglishMembership of the European Union is not a consolation prize for rejection by NATO - it is a prize in itself, and must be treated as such.
Euroopan unionin jäsenyys ei myöskään ole lohdutuspalkinto menetetylle Nato-jäsenyydelle, vaan se on itsessään arvokas ja sen mukaisesti sitä tulee käsitelläänkin!
EnglishHowever, it is some consolation to think that social partners already have the results of the aforementioned analyses available for their practical studies.
On kuitenkin rohkaisevaa ajatella, että työmarkkinaosapuolilla on jo nyt käytössään vertailutietoja objektiivisten tarkistusten tekemistä varten.