« deep » traduction en finnois

EN

« deep » en finnois

EN deep
volume_up
{adjectif}

1. général

deep (aussi: cordial, profound)
volume_up
syvä {adj.}
The 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.
Romanian parlamentin ”syvä huoli” on täysin perusteeton ja aiheeton.
It is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
Se on noin 30 metriä syvä keskisyväykseltään ja olosuhteet ovat sangen vaikeat.
Kansalaisten keskuudessa on heräämässä syvä huolestuneisuus.
deep
volume_up
syvä {adj.} (väreistä)
The 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.
Romanian parlamentin ”syvä huoli” on täysin perusteeton ja aiheeton.
It is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
Se on noin 30 metriä syvä keskisyväykseltään ja olosuhteet ovat sangen vaikeat.
Kansalaisten keskuudessa on heräämässä syvä huolestuneisuus.
deep
The single currency is an ancient idea, which has deep roots in history.
Yhteinen raha on ikivanha ajatus, jonka juuret ovat syvällä historiassa.
The tendency to discriminate is often deep-rooted, even at government level.
Taipumus syrjintään on usein syvällä virkakoneistossa.
17:14 It's a story that lives deep in my heart, and I'm proud to share this with you.
17:14 Tämä tarina elää syvällä sydämessäni, ja olen ylpeä jakaessani sen kanssanne.
deep (aussi: big, considerable, fabulous, grand)
volume_up
suuri {adj.}
International development funds were spent boring a large number of deep wells.
Kansainvälisten kehitysvarojen avulla porattiin suuri määrä syväkaivoja.
Kaikkien eurooppalaisten olisi pitänyt voida jakaa tuo suuri tunne.
The device probably contains a large number of files or a deep folder structure.
Laitteella on todennäköisesti suuri määrä tiedostoja ja syvä kansiorakenne.
volume_up
vaikea {adj.}
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
Hyvät naiset ja herrat, keskustelu oli syvällinen ja ajoittain vaikea.
We know that we are in a tough starting position; the crisis is deep.
Tiedämme, että lähtökohta on vaikea, kriisi on syvä.
It is very difficult for us to find a line here which expresses this deep concern about the situation in North Korea, yet does not escalate the conflict.
Meidän on erittäin vaikea löytää toimintalinja, jossa osoitetaan syvää huolestuneisuutta Pohjois-Korean tilanteesta pahentamatta konfliktia.
deep (aussi: bold, cordial, exquisite, forceful)
Rather our work is characterised by very great dynamism, a deeper cooperation in a Europe which we also wish to see enlarged.
Sen sijaan työllemme on luonteenomaista voimakas dynamiikka, yhteistyön syventäminen Euroopassa, jonka sitä paitsi haluamme laajentuvan.
   – I am against any further enlargement until the Union has achieved deeper political integration and created a powerful Europe and a social Europe.
   – Vastustan kaikkia tulevia laajentumisia, kunnes unioni on syventänyt poliittista integraatiota, ja kunnes on luotu voimakas, sosiaalinen Eurooppa.
Honourable Members, at the heart of our relations with our Mediterranean partner countries is our very deep and strong desire to promote security, growth and stability in the region.
Hyvät parlamentin jäsenet, keskeisintä suhteissamme Välimeren alueen kumppanimaihimme on erittäin syvä ja voimakas halumme edistää alueen turvallisuutta, kasvua ja vakautta.
deep
volume_up
voimakas {adj.} (väreistä)
Rather our work is characterised by very great dynamism, a deeper cooperation in a Europe which we also wish to see enlarged.
Sen sijaan työllemme on luonteenomaista voimakas dynamiikka, yhteistyön syventäminen Euroopassa, jonka sitä paitsi haluamme laajentuvan.
   – I am against any further enlargement until the Union has achieved deeper political integration and created a powerful Europe and a social Europe.
   – Vastustan kaikkia tulevia laajentumisia, kunnes unioni on syventänyt poliittista integraatiota, ja kunnes on luotu voimakas, sosiaalinen Eurooppa.
Honourable Members, at the heart of our relations with our Mediterranean partner countries is our very deep and strong desire to promote security, growth and stability in the region.
Hyvät parlamentin jäsenet, keskeisintä suhteissamme Välimeren alueen kumppanimaihimme on erittäin syvä ja voimakas halumme edistää alueen turvallisuutta, kasvua ja vakautta.
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
Hyvät naiset ja herrat, keskustelu oli syvällinen ja ajoittain vaikea.
These are words that carry obligations and they have a deep meaning.
Nämä sanat velvoittavat, ja niillä on syvällinen merkitys.
The issue here is that we have a minority which has deep cultural roots going even further back than Ancient Greek civilization.
Mutta nyt asia on niin, että meillä on vähemmistö, jolla on syvällinen kulttuuriperintö jo ennen muinaiskreikkalaista kulttuuria.
This is important because delivering the innovation economy is the key deep structural change.
Tämä on tärkeää, koska innovointiin perustuvan talouden toteuttaminen on keskeinen perusteellinen rakennemuutos.
Our deep integration, our common policies and our shared values give us an added strength that no individual Member State can claim.
Perusteellinen integroitumisemme, yhteiset politiikkamme ja yhteiset arvomme antavat meille sellaista lisävoimaa, jota mikään yksittäinen jäsenvaltio ei voi väittää omaavansa.
We believe that we do need a stability mechanism, it is just that we think that this one does not go deep enough, as it deals with the symptoms and not the causes.
Katsomme, että tarvitsemme todella vakausmekanismin, mutta kyse on vain siitä, että meidän mielestämme tämä ei ole riittävän perusteellinen, koska siinä hoidetaan oireita eikä syitä.
deep (aussi: bad, dark, dire, evil)
volume_up
paha {adj.}
This regulation has enabled us to intervene in countries where there is deep conflict with serious abuses of human rights.
Tämän asetuksen ansiosta olemme voineet toimia sellaisissa maissa, joissa on paha konfliktitilanne ja joissa tehdään vakavia ihmisoikeusrikkomuksia.
We are convinced that you possess the political and professional skills to overcome the deep crisis in which the Commission finds itself.
Olemme vakuuttuneet siitä, että teillä on poliittisia ja ammatillisia kykyjä ratkaista tämä paha kriisi, johon komissio on joutunut.
deep
There is a saying in agriculture that on average, the lake was half a metre deep, but the cow still drowned.
Maatalousalalla on sanonta: keskimäärin järvi oli vain metrin syvyinen, mutta silti lehmä hukkui.

2. Sports

deep
volume_up
pitkä {adj.} (kauas lyöty pallo)
Iran is an important country with a deep history and rich culture, and a remarkably talented population.
Iran on merkittävä valtio, jolla on pitkä historia, rikas kulttuuri ja huomattavan lahjakas väestö.
I would prefer, instead of going through a litany of topics every time we meet, that we try to concentrate on some of the topics and go deeper.
Mielestäni meidän olisi parempi keskittyä muutamaan aiheeseen ja käsitellä niitä perusteellisesti kuin käydä läpi pitkä lista aiheita joka kerran kokoontuessamme yhteen.

Exemples d'usage pour « deep » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English. - I voted in favour of the Miguélez Ramos report on deep-sea fisheries.
Äänestin syvänmerenkalastusta koskevan Rosa Miguélez Ramosin mietinnön puolesta.
EnglishWhilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
Heidän ollessaan hiihtämässä tapahtui onnettomuus, ja he putosivat syvään rotkoon.
EnglishAt first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.
Ensi näkemältä Euroopan ja Afrikan väliset vedet eivät vaikuta kovin syviltä.
EnglishThere are many deep scars in both communities which will take a long time to heal.
Molemmissa yhteisöissä on paljon syviä arpia, joiden parantuminen vie pitkään.
EnglishIt is time to tackle the deep-rooted causes of poverty in Haiti once and for all.
On tullut aika kitkeä kerralla pois Haitin köyhyyden syvälle juurtuneet syyt.
EnglishThe Commission's role has never been more important than in this year of deep crisis.
Komission asema ei ole koskaan ollut niin tärkeä kuin tänä syvän kriisin vuonna.
EnglishIt may not be quite as deep as in the Gulf of Mexico, but the conditions are tough.
Siellä ei ole aivan yhtä syvää kuin Meksikonlahdella, mutta olot ovat ankarat.
EnglishI should like to conclude by expressing my deep gratitude to the Court of Auditors.
Lopuksi haluan ilmaista syvän kiitollisuuteni tilintarkastustuomioistuimelle.
EnglishUnfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.
Valitettavasti Euroopan unioni on syvänmeren pohjatroolausepidemian keskus.
EnglishAs a result, Channel Tunnel freight services are now in a state of deep crisis.
Tämän seurauksena kanaalin tunnelin rahtikuljetuspalvelut ovat nyt suuressa kriisissä.
EnglishA policy to revive the economy is vital if Europe is to avoid deep recession.
Euroopassa tarvitaan ehdottomasti talouden elvyttämistä, jotta vältämme syvän laman.
EnglishThey are faced with new dangers that could cause them deep and irreversible trauma.
He kohtaavat uusia vaaroja, jotka voivat aiheuttaa heille vakavia, pysyviä traumoja.
EnglishThe Europe of the past has left a trail of deep wounds and scars behind it.
Menneisyyden Eurooppa on jättänyt kaikkialla jälkeensä syviä haavoja ja arpia.
EnglishWe recommend a deep and extensive reform of the common agricultural policy.
Suosittelemme yhteisen maatalouspolitiikan syvää ja pitkälle menevää uudistamista.
EnglishIf I had not acted in the way I did, Mr Corbett, I would have had deep regrets.
Jäsen Corbett, katuisin syvästi, jos en olisi toiminut siten kuin toimin.
English   Mr President, deep-water coral reefs are a resource which deserves our protection.
   Arvoisa puhemies, syvänmeren koralliriutat ovat suojelumme arvoinen luonnonvara.
EnglishRespect for the deep conviction of worshippers is nowhere to be detected.
Ei ole havaittavissa mitään kunnioitusta uskovaisten syvää vakaumusta kohtaan.
EnglishThey said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
He sanoivat: "Heistä on tullut todella syvällisiä ajattelijoita" ja niin edelleen.
EnglishAs a whole, we have to gain better knowledge of deep sea fishing and improve the stocks.
Syvänmeren kalastusta koskevaa tietämystä on kehitettävä ja kantoja parannettava.
EnglishI am ready for deep, comprehensive dialogue with my Russian counterpart.
Olen valmis käymään syvällistä, kattavaa vuoropuhelua Venäjän presidentin kanssa.