« to disturb » traduction en finnois

EN

« to disturb » en finnois

EN to disturb
volume_up
[disturbed|disturbed] {verbe}

Do not use it as a reason to disturb your neighbours or open up old wounds.
Älkää käyttäkö sitä syynä häiritä naapureitanne ja repiä auki vanhoja haavoja.
Madam President, I did not want to disturb you a minute ago during the vote.
Arvoisa puhemies, en halunnut häiritä teitä äänestyksen aikana.
They must not be allowed to disturb the economic balance.
Sen ei pidä antaa häiritä talouden tasapainoa.
We are profoundly disturbed by the loss of civilian life, and the matter has been repeatedly declared in our presidential statements.
Siviilihenkien menetys järkyttää meitä syvästi ja asia on tuotu toistuvasti esiin puheenjohtajavaltiona antamissamme julkilausumissa.
We must ask the question how long can we continue to allow people to disturb the rainforests and destroy the balance that has existed for so long.
Meidän on mietittävä, kuinka kauan voimme vielä antaa ihmisten vahingoittaa sademetsiä ja järkyttää niin kauan vallinnutta tasapainoa.
(PL) I would like to say that the decision of the Constitutional Court of South Korea is disappointing and disturbing.
(PL) Haluan sanoa, että Etelä-Korean perustuslakituomioistuimen päätös on surullinen ja järkyttävä.
to disturb

Exemples d'usage pour « to disturb » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishCohesion policy is not a sacred cow that we do not have the right to disturb.
Koheesiopolitiikka ei ole mikään pyhä asia, johon meillä ei ole oikeutta kajota.
EnglishI do not think we should disturb the balance of the Community supply sources.
Mielestäni ei ole syytä horjuttaa yhteisön hankintalähteiden tasapainoa.
EnglishOur objective must not be to disturb the normal functioning of the market.
Tavoitteenamme ei saa olla markkinoiden normaalin toiminnan häiritseminen.
EnglishI simply want to refute that our sole aim would be to disturb proceedings.
Tahdon ainoastaan kumota väitteen, että pyrkimyksemme olisi työskentelyn häiritseminen.
EnglishHe did not disturb anybody and did not trespass onto military property.
Hän ei aiheuttanut kenellekään häiriötä eikä tunkeutunut sotilasalueelle.
EnglishIt may well be that intense tones transmitted at low frequency do disturb these creatures.
Saattaa olla, etteivät matalalla taajuudella lähetetty kova ääni häiritse näitä eläimiä.
EnglishIn my view, most of the amendments tend to disturb this balance.
Käsitykseni mukaan useimmat tarkistukset pikemminkin horjuttaisivat tätä tasapainoa.
EnglishTerrorism has been defeated as a force, but its residues disturb our peace and tranquillity.
Terrorismi on kukistettu voimana, mutta sen rippeet horjuttavat rauhaamme ja vakauttamme.
EnglishIt is not our wish to disturb what has been achieved in the integration process in past decades.
Emme halua vahingoittaa yhdistymiskehityksessä viime vuosikymmeninä saavutettua edistystä.
EnglishI think it is reasonable to wait for the end of these negotiations and not to disturb their progress.
Mielestäni on järkevää odottaa neuvottelujen päättymistä ja olla häiritsemättä niiden hyvää etenemistä.
English17:57 CA: And they don't disturb you? Because you understand what's doing it, it doesn't make you worried?
17:57 C.A.: "Eivätkä ne häiritse teitä? Koska ymmärrätte niiden syyn. Eivätkö ne huolestuta teitä?"
EnglishThe Commission also cannot accept Amendment No 14, because that would disturb the overall balance of the proposal.
Komissio ei voi myöskään hyväksyä tarkistusta 14, koska tämä heiluttaisi koko esityksen tasapainoa.
EnglishIf they had an alternative, they would only disturb the economies of the sectors they were converted into.
Jos vaihtoehto kuitenkin olisi olemassa, se vain häiritsisi niiden alojen taloutta, joille he muuttaisivat.
EnglishPlease be kind enough to listen to what the Presidency says and not to disturb the sitting any further?
Olkaa hyvät ja kuunnelkaa, mitä puheenjohtajavaltion edustajalla on sanottavana, älkääkä enää häiritkö istuntoa.
EnglishIt is only a matter of time before this issue resurfaces to disturb the consciences again of the western world.
On vain ajan kysymys, milloin tämä nousee jälleen esiin järkyttämään läntisen maailman ihmisten omaatuntoa.
EnglishWhat does rather disturb me is the impact that this amendment has on the decisions taken at the European Council of Berlin.
Minua kuitenkin häiritsevät tämän tarkistuksen seuraukset Berliinin Eurooppa-neuvoston päätöksille.
EnglishI can only say that we will do our utmost to ensure that this issue does not unduly disturb the whole process.
Totean ainoastaan, että teemme kaikkemme sen varmistamiseksi, ettei tämä aihe tarpeettomasti häiritse koko prosessia.
EnglishAlthough such instruments are important for consumers' rights, they can also disturb a certain legal order.
Vaikka niiden tyyppiset välineet ovat tärkeitä kuluttajien oikeuksille, ne voivat myös vahingoittaa tiettyä oikeusjärjestystä.
EnglishAnyway, it could disturb our business.
Se voisi jopa aiheuttaa epäjärjestystä työssämme.
EnglishAs far as I am concerned, the only thing I ask of a smoker is that they do not disturb me and blow their smoke over me.
Henkilökohtaisesti pyydän tupakoitsijoilta ainoastaan, että he eivät häiritse minua eivätkä puhalla savua minun päälleni.