EN entry
volume_up
{substantif}

1. général

entry
volume_up
maahantulo {substantif}
The second part of your response was a sales pitch for entry-exit.
Vastauksenne toinen osa oli maahantulo-maastapoisstumisjärjestelmän myyntipuhe.
Your new country must facilitate the entry and residence of your partner.
Uuden asuinmaanne on tällöinkin myönnettävä kumppanillesi maahantulo- ja oleskeluoikeus.
As for the entry/exit system, I believe that we should be more cautious.
Maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmän osalta meidän on mielestäni oltava varovaisempia.
Parlamentin äskeisen päätöksen perusteella meillä on tässä kohdassa p.m.-merkintä.
On Amendment 378 concerning the Preparatory Action to support civil society in the new Member States, there should be a 'pm' entry instead of 'zero'.
Tarkistuksessa� 378, joka koskee valmistelutoimia uusien jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskuntien tukemiseksi, "nollan" tilalla pitäisi olla merkintä "p.m.".
entry (aussi: entrance, gate, port, portal)
volume_up
portti {substantif}
It is an entry point to Europe; it would appear that some of our fellow Members from other countries have not yet understood that.
Nämä saaret ovat portti Eurooppaan. Näyttää siltä, että eräät kollegamme eräistä maista eivät ole vielä ymmärtäneet tätä.
Particularly for residents of territorially smaller countries with many borders, these initiatives are an important point of entry to the single European market.
Erityisesti monia naapurimaita omaavien pienten maiden asukkaille nämä aloitteet ovat tärkeä portti Euroopan yhtenäismarkkinoille.
entry (aussi: admittance, door, doorway, entrance)
volume_up
sisäänkäynti {substantif}
entry (aussi: advent, arrival, entrance)
volume_up
saapuminen {substantif}
We must also support the better management of the entry of persons into the European Union who are in need of international protection in accordance with the Geneva Convention.
On myös tuettava sitä, että Geneven yleissopimuksen mukaista kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden saapuminen Euroopan unioniin hallitaan paremmin.
entry (aussi: article, paper)
volume_up
artikkeli {substantif}
entry (aussi: door, entrance)
volume_up
ovi {substantif}
entry (aussi: entrance, entrance hall)
volume_up
sisääntulo {substantif}
entry (aussi: keyword, headword, lemma)
volume_up
hakusana {substantif}
entry (aussi: entrance)
volume_up
sisäänpääsy {substantif}
Independence was announced in the hotel where, years ago, guests were welcomed by the following sign above the door: 'Entry prohibited to dogs and Albanians'.
Itsenäisyys julistettiin hotellissa, jossa monia vuosia sitten vieraita tervehti oven yllä seuraavanlainen kyltti: ”Sisäänpääsy kielletty koirilta ja albaaneilta.”
entry
volume_up
kirjaaminen {substantif}
We must not confuse bureaucracy with transparency, because not every entry registered on a piece of paper or every approval recorded in a file contributes to making cohesion projects transparent.
Byrokratiaa ei pidä sekoittaa avoimuuteen, koska jokaisen tapahtuman merkitseminen paperille ja jokaisen hyväksynnän kirjaaminen tiedostoon ei edistä koheesiohankkeiden avoimuutta.
entry
volume_up
mukaantulo {substantif}
The entry of new Member States will increase the weight of the Union and its international influence.
Uusien jäsenvaltioiden mukaantulo lisää unionin painoa ja kansainvälistä vaikutusta.
The credibility crisis in which the EU finds itself, the arrival of EMU, the entry of the new Member States - a promise we must not go back on - necessitated a fundamental review of the treaty.
EU: n uskottavuuskriisi, EMUn tulo, uusien jäsenten mukaantulo - lupaus, jota emme saa pettää - tekivät pitkälle menevän sopimuksen uudistamisen välttämättömäksi.
entry (aussi: diary entry)

2. Informatique

entry

3. Comptabilité

entry
volume_up
vienti {substantif}
entry
volume_up
kirjaus {substantif}
entry
volume_up
tilitapahtuma {substantif}

Exemples d'usage pour « entry » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMacedonian citizens' entry into the EU countries has become an urgent problem.
Makedonian kansalaisten pääsystä EU:n valtioihin on tullut kiireellinen ongelma.
EnglishThe existence of entry or residence facilities should not influence the choice.
Maahantuloon tai asumiseen liittyvien järjestelyjen ei pitäisi vaikuttaa valintaan.
EnglishHowever, the European Union cannot refuse these persons entry into its territory.
Euroopan unioni ei voi kuitenkaan kieltää näiltä ihmisiltä pääsyä alueelleen.
EnglishThe entry of Turkey, which would change the very nature of the European project?
Entä Turkin liittyminen? Se muuttaisi Eurooppa-hankkeen luonnetta kokonaan.
EnglishWe will thereby prevent the entry of these products onto the European market.
Estämme näin tällaisin keinoin hankittujen tuotteiden pääsyn Euroopan markkinoille.
EnglishFor this, a time limit of 24 months after entry into force of the directive, is set.
Toimenpiteen määräajaksi on asetettu 24� kuukautta direktiivin voimaantulosta.
EnglishThe treaty regime is weaker than it has been since its entry into force in 1970.
Sopimusjärjestelmä on heikoimmillaan sitten sen voimaantulon vuonna 1970.
EnglishThe Commission’s code of conduct was revised with the entry of your Commission.
Komission käytännesääntöjä tarkistettiin, kun uusi komissio astui virkaan.
EnglishThis safeguard clause can be invoked from the entry into force of the FTA.
Suojalausekkeeseen voidaan vedota vapaakauppasopimuksen voimaantulosta lähtien.
EnglishWith the entry into force of the Treaty of Amsterdam, the legal basis has changed.
Amsterdamin sopimuksen voimaantulon myötä ehdotuksen oikeusperusta muuttui.
EnglishMaximum permissible concentration limits are proposed for entry into force in 2010.
Sallittujen enimmäispitoisuusrajojen ehdotetaan tulevan voimaan vuonna 2010.
EnglishFollowing entry into the European Union Polish shipyards received State aid.
Puolan liityttyä Euroopan unioniin telakoille alettiin myöntää valtiontukea.
EnglishThe events of the summer have given me further reason for Swedish entry to the euro.
Kesän tapahtumat ovatkin antaneet mielestäni Ruotsille lisäsyyn ottaa euro käyttöön.
EnglishSingle-entry accounts mainly only describe the company's revenue and expenditure.
Yhdenkertainen kirjanpito on pääpiirteissään vain yrityksen tulojen ja menojen kuvaaja.
EnglishMr Birdal was shot at close range and had fourteen entry and exit bullet wounds.
Herra Birdalia ammuttiin läheltä ja hänessä oli 14 luodin sisäänmeno- ja ulostulohaavaa.
EnglishIn October, we decided to suspend the entry ban for President Lukashenko.
Päätimme lokakuussa keskeyttää presidentti Lukašenkaa koskevan maahantulokiellon.
EnglishThis could be described as a welcome side-effect of the entry hurdles to our market.
Tätä voidaan pitää EU:n markkinoille pääsyn rajoitusten myönteisenä sivuvaikutuksena.
EnglishTo do so, the Player attempts to match the CD to an entry in the online database.
Media Player koettaa löytää CD:tä vastaavat tiedot verkon tietokannasta.
EnglishWe also need to assess what kind of policy we want on refusal of entry.
Meidän on myös arvioitava, millaisen politiikan haluamme pääsyn estämisen osalta.
EnglishWe must make every effort to ensure that their entry into our Union is easier.
Meidän on tehtävä kaikkemme varmistaaksemme, että heidän pääsynsä unioniin on helpompaa.