« to generate » traduction en finnois

EN

« to generate » en finnois

EN to generate
volume_up
[generated|generated] {verbe}

This should generate additional impetus for appropriate activities at European level.
Tämän pitäisi luoda lisää virikkeitä asianmukaisille toimenpiteille Euroopan tasolla.
Full employment is the best way to generate social justice for our citizens.
Täystyöllisyys on paras keino luoda yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta kansalaisillemme.
So to pull it all together, we need a mechanism that can actually generate other universes.
Tiivistäen, tarvitaan mekanismi, joka voi tosiaan luoda muita universumeja.
Confusing these notions would generate new and unnecessary misunderstandings.
Näiden käsitteiden sekoittuminen aiheuttaa vain lisää tarpeettomia väärinkäsityksiä.
Imagine China, India and Pakistan going to war as climate impacts generate conflict over food and water.
Kuvitelkaa Kiina, Intia ja Pakistan ryhtymässä sotaan, kun ilmastonmuutos aiheuttaa riitaa ruoasta ja vedestä.
What we know for sure is that the present system generates distortion.
Me tiedämme varmasti, että nykyinen järjestelmä aiheuttaa kilpailun vääristymiä.
Cooperation policy should generate policies of co-development.
Yhteistyöpolitiikan pitäisi synnyttää yhteisiä kehityspolitiikkoja.
GATT was going to increase the international trade in agricultural produce and generate wealth.
GATTin piti lisätä maataloustuotteiden kansainvälistä kauppaa ja synnyttää vaurautta.
In other words, communications generate culture, and culture is transmitted via communications.
Toisin sanoen viestintä synnyttää kulttuuria, ja kulttuuria välitetään viestinnän välityksellä.
In the context of vicious global competition, that will generate nothing but unemployment.
Armottomassa kansainvälisessä kilpailussa sillä ei saada aikaan muuta kuin työttömyyttä.
Mr President, history has shown us that crises can generate progress.
(EN) Arvoisa puhemies, historia on osoittanut meille, että kriisit voivat saada aikaan edistystä.
They are capable of generating cohesion and solidarity on a large scale.
Niillä voidaan saada aikaan yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta laajassa mitassa.
Of course it will generate unease if there is talk of banning GMOs in the EU.
Sellaisista GMO:ista puhuminen, joita ei ole hyväksytty EU:ssa, herättää tietysti levottomuutta.
As is natural, patents related to matters involving life itself generate strong feelings.
Elävään organismiin kohdistuvat keksinnöt herättävät, kuten luonnollista onkin, voimakkaita tunteita.
It will be difficult in Ireland, where a referendum is required, to generate enthusiasm for the Amsterdam Treaty.
Irlannissa, jossa vaaditaan kansanäänestys, on vaikeata herättää innostusta Amsterdamin sopimusta kohtaan.
Renewable sources of energy that generate electricity should be given preferential development.
Ensisijaisesti tulee kehittää uusiutuvia energialähteitä, jotka tuottavat sähköä.
Another programme, Sherlock, is generating a mutual understanding on how to deal with fraudulent documentation.
Toinen ohjelma, Sherlock, kehittää yhteisiä tietojamme siitä, miten voimme tunnistaa väärennettyjä asiakirjoja.
A key task is to increase the generating capacity of European power stations and develop the cross-border network.
Tärkein tehtävä on lisätä eurooppalaisten voimaloiden tuotantokapasiteettia ja kehittää rajatylittävä verkko.

Exemples d'usage pour « to generate » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe generate six million tonnes of electronic waste products in Europe every year.
Euroopassa tuotetaan kuusi miljoonaa tonnia elektroniikkaromujätettä vuosittain.
EnglishWe need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Meidän on annettava työvoiman tuottaa uusia ideoita ja perustaa uusia yrityksiä.
EnglishIf we give some airports special treatment, then this will generate arbitrariness.
Jos joillekin lentoasemille myönnetään erityiskohtelu, syntyy mielivaltaisuutta.
EnglishWe need the economic growth that will generate jobs and a better quality of life.
Tarvitsemme talouskasvua, joka merkitsee työpaikkoja ja parempaa elämänlaatua.
EnglishOur bilateral economic relations generate the largest trade flows in the world.
Kahdenväliset taloudelliset sidokset muodostavat suurimmat kauppavirrat maailmassa.
EnglishIt would only help to generate pointless frustration for many loyal citizens.
Ne aiheuttavat vain turhautumista monien paikallisten kansalaisten keskuudessa.
EnglishA negative list could generate an exclusion effect where that might be not be justified.
Negatiivinen lista voisi vaikuttaa poissulkevasti, se voisi olla epäoikeutettua.
EnglishFrom an Irish perspective, we generate over 42 million tonnes of waste each year.
Irlannin näkökulmasta jätettä syntyy vuosittain yli 42 miljoonaa tonnia.
EnglishI believe this report will help to generate a consensus on the way forward.
Uskon, että tämä mietintö auttaa saamaan aikaan yhteisymmärryksen tulevista toimista.
EnglishI am sure that a broader survey in Europe would generate the same results.
Olen varma, että laajempi Euroopassa toteutettava tutkimus tuottaisi samat tulokset.
EnglishIt is perhaps incumbent on us Europeans to generate the energy required.
Ehkäpä tarvittavan energian tuottaminen on meidän eurooppalaisten vastuulla.
EnglishThe bilateral economic ties generate the largest trade flows in the world.
Kahdenväliset taloudelliset siteet luovat maailman suurimmat kauppavirrat.
EnglishMore investments, production and consumption only generate short-lived prosperity.
Investointien, tuotannon ja kulutuksen lisäys tuo mukanaan vain lyhytaikaista hyvinvointia.
EnglishFor others it is a minor phenomenon which does not generate much interest.
Toiset taas kokevat sen vähäisempänä ongelmana, joka ei juurikaan herätä mielenkiintoa.
EnglishIt will generate immediate, substantial savings in several economic sectors.
Useilla taloudenaloilla saadaan siksi välittömästi oleellisia säästöjä.
EnglishNowadays, the only way to generate clean energy on a large scale is to use nuclear.
Ydinvoima tarjoaa tätä nykyä ainoan keinon tuottaa puhdasta energiaa.
EnglishThis does generate or could have generated certain tasks, such as amendment of the amount.
Tästä seuraa tai olisi voinut seurata tiettyjä tehtäviä, kuten määrän tarkistaminen.
EnglishConsequently, if properly phrased and implemented, the proposal will generate added value.
Ehdotuksella tarjotaan lisäarvoa, jos se muotoillaan ja toteutetaan asianmukaisesti.
EnglishThe report, and your proposal for the Innovation Union, generate expectations.
Mietintö ja innovaatiounionia koskeva ehdotuksenne luovat odotuksia.
EnglishThe entire investment could be used to generate a total of 8 000 megawatts of wind energy.
Koko investointia voidaan käyttää tuottamaan yhteensä 8 000 megawattia tuulienergiaa.