« I have one » traduction en finnois

EN

« I have one » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have one » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have one » en finnois

I pronom
to have verbe
one substantif
Finnish
one numéral
Finnish
one pronom

Exemples d'usage pour « I have one » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMadam President, I have one very brief question to ask Commissioner Fischler.
Arvoisa puhemies, aion olla erityisen lyhytsanainen komission jäsen Fischlerille.
EnglishI have one last thing to say, also on the negative side, with regard to Kyoto.
Minulla on vielä yksi asia sanottavana kielteisestä puolesta, ja se koskee Kiotoa.
EnglishI have one amendment to my report and I ask the Commissioner to take it on board.
Minulla on yksi tarkistus mietintööni, ja pyydän komission jäsentä hyväksymään sen.
EnglishOverall, I support the proposal, even if I have one fundamental criticism of it.
Kaiken kaikkiaan tuen ehdotusta, vaikka arvostelenkin sitä periaatteellisista syistä.
EnglishI supported the general resolution in spite of this but I have one objection.
Tästä huolimatta tuin yleisesti päätöslauselmaa, mutta minulla on yksi vastalause.
English0:55 I have one slide on my other life, the computer life, and that's the slide here.
0:55 Minulla on yksi kalvo toisesta puolestani, elämästä tietokoneiden parissa.
EnglishTo end with, I have one more question: can those ECU 70 billion still be used or not?
Vielä viimeinen kysymys: voidaanko kyseiset 70 miljardia ecua vielä käyttää vai ei?
EnglishI have one last very important comment to make to the Swedish Presidency.
Haluan vielä esittää yhden hyvin tärkeän huomion puheenjohtajavaltio Ruotsille.
EnglishI have one specific comment: we know Mr Barroso's position on the modified policies.
Teen erityisen huomion: Tiedämme Barroson kannan muunneltuun politiikkaan.
EnglishTherefore, Mr President, I have one last request: we need to make haste!
Sen vuoksi, arvoisa puhemies, lopuksi vielä yksi pyyntö: kiirehtikäämme asiaa!
EnglishI have one further comment to make: prevention alone will not suffice.
Haluan esittää vielä yhden huomautuksen: torjuntatoimet yksistään eivät riitä.
EnglishMr President, I have one more question for Mr Fischler before he leaves.
Arvoisa puhemies, minulla on vielä yksi kysymys Fischlerille, ennen kuin hän lähtee.
EnglishI have one further remark, which has more to do with the Albertini report.
Vielä yksi huomautus, joka liittyy enemmän Gabriele Albertinin mietintöön.
EnglishIn conclusion, I have one comment on the overall fifth framework programme.
Lopuksi haluan esittää yhden huomautuksen viidennestä puiteohjelmasta kokonaisuudessaan.
EnglishHowever, because the process is not yet concluded, I have one question.
Esittäisin kuitenkin kysymyksen, koska tätä prosessia ei ole vielä saatu päätökseen.
EnglishI have one concern, namely that we are trying to set too strict values.
Minua huolestuttaa eräs asia, nimittäin, että yritämme asettaa liian tiukkoja arvoja.
EnglishI have one further comment to make to the Commission on the post-1 May 2004 order.
Haluan vielä esittää komissiolle yhden kommentin 1. toukokuuta 2004 jälkeisestä tilanteesta.
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn osalta minulla on yksi huono uutinen ja kaksi hyvää uutista.
EnglishI have one thing to say about one-minute speeches, Madam President.
Minulla on sanottavana yksi asia yhden minuutin puheenvuoroista, arvoisa puhemies.
EnglishI have one quick point on what the Commissioner said this morning about the super levy.
Esitän nopeasti yhden huomion siitä, mitä komission jäsen sanoi tänä aamuna lisämaksusta.

Autres mots

English
  • I have one