« I have paid » traduction en finnois

EN

« I have paid » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have paid » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have paid » en finnois

I pronom
to have verbe
to pay verbe

Exemples d'usage pour « I have paid » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOf course the airport is closed, and of course I have paid many millions of ecus.
Lentokenttä on tietysti kiinni ja minä olen tietenkin maksanut monta miljoonaa ecua.
EnglishLadies and gentlemen, I have paid a great deal of attention to your comments.
Hyvät parlamentin jäsenet, olen kuunnellut teitä tarkasti.
EnglishI have paid visits to Romania and other countries in Eastern Europe and I recognise much of what I saw.
Olen vieraillut Romaniassa ja muissa Itä-Euroopan maissa ja monet siellä näkemistäni asioista olivat minulle tuttuja.
EnglishI have decided to take State decisions with future generations in mind, and that is why I have paid a very high price.
Olen päättänyt tehdä valtiovallan päätökset pitäen silmällä tulevia sukupolvia, ja olen maksanut siitä hyvin suuren hinnan.
EnglishI have paid visits to various Hindu, Islamic, Christian, Jain and Sikh shrines both in India and abroad.
Olen vieraillut erilaisissa hindulaisuuden, islaminuskon, kristinuskon, jainalaisuuden ja sikhiläisyyden pyhäköissä Intiassa ja muualla maailmassa.
EnglishIn the agricultural sector in particular - category 1 - I have paid close attention to the impact of the BSE and foot-and-mouth crises on the budget.
Maatalouden erityisalalla, menoluokassa 1, seuraamme tarkoin BSE-kriisin sekä suu- ja sorkkataudin vaikutuksia talousarvioon.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I have paid close attention to and taken great interest in listening to all the many detailed speeches that have been given.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti ja kiinnostuneena kaikkia yksityiskohtaisia puheenvuoroja.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I have paid close attention to your comments and will, of course, pass on to the Council the opinions you have expressed.
   Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, olen ottanut toteamuksenne tarkkaan huomioon ja välitän ilmaisemanne mielipiteet luonnollisesti neuvostolle.
EnglishFinally, Mr Dell'Alba, we have had a very important dialogue and, like my colleague Mr Vitorino this morning, I have paid great attention to it.
Hyvä jäsen Dell'Alba, lopuksi totean, että keskustelumme on ollut erittäin tärkeä, ja samoin kuin kollegani Vitorino tänä aamuna myös minä olen kiinnittänyt siihen paljon huomiota.
EnglishI have paid careful attention to the report on the position of women and the special training that they will need, in view of their quite different approach to the new technologies.
Suhtaudun hyvin tarkkaavaisin mielin selontekoon, jossa käsitellään naisia ja heidän tarvitsemaansa erityiskoulutusta, koska heidän lähestymistapansa uuteen tekniikkaan on aivan erilainen.
EnglishI myself started compensating for the emissions from my own flights last year, and now I have paid compensation for all the flights I have taken since I was elected to the European Parliament.
Itse aloitin omien lentojeni päästöhyvitykset viime vuonna, ja nyt olen maksanut päästöhyvitykset kaikista niistä lennoista, jotka olen lentänyt tultuani valituksi Euroopan parlamenttiin.
EnglishI have paid particular attention to scientific advice which indicates the requirement for the closure of fisheries for sand eels off the north-east coast of England and the east coast of Scotland.
Olen kiinnittänyt erityistä huomiota tieteellisiin lausuntoihin, jotka osoittavat, että tuulenkalojen pyynnin kieltäminen Englannin koillisrannikolla ja Skotlannin itärannikolla on tarpeen.

Autres mots

English
  • I have paid