« I have used » traduction en finnois

EN

« I have used » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have used » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have used » en finnois

I pronom
to have verbe
used adjectif
to use verbe
Finnish

Exemples d'usage pour « I have used » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishDuring my work, I think I have used every possible word to describe the situation.
Olen työssäni käyttänyt uskoakseni kaikkia mahdollisia sanoja tilannetta kuvaillakseni.
EnglishI think I have used very many words - we have done so together in this fight.
Olen käyttänyt hyvin paljon sanoja - me olemme yhdessä tehneet niin tässä taistelussa.
EnglishAs Parliament's rapporteur, this is the core consideration I have used in developing this proposal.
Esitellessäni asiaa parlamentille olen laatinut ehdotukseni pääasiassa tämän näkökohdan perusteella.
EnglishIt is, therefore, also with us in mind that I have used my vote to subscribe to this Erasmus World programme.
Tämän vuoksi olen, myös meitä portugalilaisia ajatellen, äänestänyt Erasmus World -ohjelman puolesta.
EnglishThank you for your attention, and let me point out that I have used ten seconds less than my speaking time.
Kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne ja viittaan siihen, että käytin aikaa kymmenen sekuntia alle sallitun ajan.
EnglishMr President, my report is a contradiction because I have used a contradictory expression: 'soft law'.
Arvoisa puhemies, mietintöni on ristiriitainen, sillä olen käyttänyt siinä ristiriitaista ilmaisua ”suositusluontoinen oikeus”.
EnglishOn the contrary, I have used some strong words.
EnglishI have used chemical strategy as a good example of an area in which we need to do this.
Olen käyttänyt kemikaaleihin liittyvää strategiaa hyvänä esimerkkinä sellaisesta asiasta, jossa meidän on käytettävä käänteistä todistustaakkaa.
EnglishI have used my prerogative as a rapporteur for tabling an amendment asking the Commission to correct this situation.
Olen käyttänyt esittelijän etuoikeuttani ja esitin tarkistuksen, jossa komissiota pyydetään korjaamaan tämä tilanne.
EnglishThis is the argument I have used to defend the Directive against criticism from many quarters again and again in recent years.
Olen käyttänyt tätä väitettä viime vuosina yhä uudelleen puolustaakseni direktiiviä sen monelta taholta saamaa arvostelua vastaan.
EnglishI have used this example because it is one I know well, but I am sure that in most European countries, there has been a similar increase.
Esitän tämän esimerkin, koska se on itselleni tutumpi, mutta tiedän, että kehitys on samanlainen useimmissa Euroopan maissa.
EnglishCommissioner, I have used an expression, highly prized by feminists, who said that things that are not given a name do not exist.
Arvoisa komission jäsen, otin käyttöön feministien suuresti arvostaman ilmaisun, jonka mukaan sitä, mistä ei puhuta, ei ole olemassa.
EnglishThe wording I have used is taken from Parliament's own resolution of September 2000 on human cloning, where we called for a universal ban.
Käyttämäni sanamuoto on peräisin ihmisten kloonaamisesta syyskuussa 2000 laaditusta parlamentin omasta päätöslauselmasta, jossa vaadimme ihmisten kloonaamisen yleismaailmallista kieltämistä.

Autres mots

English
  • I have used