« ill-advised » traduction en finnois

EN

« ill-advised » en finnois

EN ill-advised
volume_up
{adjectif}

ill-advised (aussi: heedless, imprudent, impudent, indiscreet)
This proposal for the composition of seats is, in our view, ill-advised.
Ehdotus paikkojen jaosta on meidän mielestämme harkitsematon.
Yhdysvaltojen kauppasaarto on harkitsematon.
Now, that would be an ill-advised development and you have not given us any clarification of this point in your proposal.
Se olisi harkitsematon kehityssuunta, ettekä te ole antaneet ehdotuksessanne meille mitään selvitystä tästä asiasta.
ill-advised (aussi: careless, ditsy, giddy, rash)
ill-advised (aussi: imprudent, impudent)

Synonymes anglais de « ill-advised »

ill-advised
English

Traductions similaires pour « ill-advised » en finnois

ill adjectif
Finnish
advised adjectif
Finnish
to advise verbe

Exemples d'usage pour « ill-advised » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn addition, it would be ill-advised to start tampering with the ECB's objectives already.
Olisi sitä paitsi harkitsematonta ryhtyä muuttelemaan EKP:n tavoitteita näin varhaisessa vaiheessa.
EnglishThis results in ill-advised public health decisions.
Se johtaa harkitsemattomiin kansanterveyttä koskeviin päätöksiin.
EnglishThe transparency argument is ill-advised in this case.
Avoimuudella perustelu on tässä tapauksessa ajattelematonta.
EnglishThey are intemperate, offensive and ill-advised.
Ne ovat kohtuuttomia, hyökkääviä ja ajattelemattomia.
EnglishHowever, it would perhaps be somewhat restrictive and ill-advised to suggest that current percentages must be maintained.
Meidän ei ehkä kuitenkaan kannata sitoa käsiämme vaatimalla nykyisten prosenttilukujen säilyttämistä.
EnglishIt is all too easy to destroy fragile and fledgling markets with ill advised or poorly focused programmes.
On aivan liian helppoa tuhota hauraat ja aloittelevat markkinat väärin ohjatuilla tai huonosti kohdennetuilla ohjelmilla.
EnglishFinally, I would like to respond to the rather ill-advised comments by the Earl when he spoke about the begging hand.
Lopuksi vastaan melko William Dartmouthin melko harkitsemattomaan kommenttiin, kun hän puhui kerjäävästä kädestä.
EnglishWe would therefore be ill-advised and lacking in foresight to deprive ourselves of such an instrument for international cooperation.
Olisi näin ollen ajattelematonta ja varomatonta kieltäytyä tällaisesta kansainvälisen yhteistyön välineestä.
EnglishSuch a policy would be ill-advised.
EnglishThat was ill-advised, Mr President.
EnglishHowever, I do believe that we would be ill-advised not to take seriously the concerns of the citizens of the neutral countries.
Toimisimme mielestäni kuitenkin väärin, jos emme suhtautuisi vakavasti juuri puolueettomien maiden kansalaisten huoliin.
EnglishTo that extent the President of Senegal would be very ill-advised to close his eyes to the reality within his country and off its shores.
Tältä osin Senegalin presidentin ei pitäisi sulkea silmiään maansa ja sen rannikoiden todelliselta tilanteelta.
EnglishIt is not, and I think that he was very ill-advised to add this discordant note to an otherwise more or less acceptable report.
Se ei ole sitä, ja käsittääkseni oli häneltä harkitsematonta lisätä tämä riitasointu muutoin kutakuinkin hyväksyttävään mietintöön.
EnglishI think that given the dramatic circumstances, and as a matter of principle, it would be ill-advised and inappropriate to hold several votes.
Näin järkyttävissä olosuhteissa olisi mielestäni periaatteellisesti väärin ja sopimatonta olla puhumatta yhteen ääneen.
EnglishThe attempt to deal with this issue in the General Services Directive is ill-advised and I welcome the Commission’s change of mind.
Asiaa yritettiin ajattelemattomasti tarkastella yleisessä palveludirektiivissä, ja suhtaudun myönteisesti komission mielenmuutokseen.
EnglishLadies and gentlemen, Mr President, Madam Commissioner, it is my belief that we would be ill-advised to continue solely with such projects.
Hyvät naiset ja herrat, herra puhemies, rouva komissaari, mielestäni emme toimi oikein, jos toteutamme vain sellaisia projekteja.
EnglishThe shameful withdrawal of the sound proposal for co-financing in agricultural policy was also the consequence of a similarly ill-advised policy.
Myös maatalouspolitiikan yhteisrahoitusta koskeneen hyvän ehdotuksen halpamainen takaisin vetäminen oli seurausta tällaisesta epäviisaasta politiikasta.
EnglishJust as the Council failed in its attempt to foist upon us a Commission that we did not want, so, too, it will fail with its ill-advised Financial Perspective.
Aivan kuten neuvosto epäonnistui pyrkimyksessään tyrkyttää meille komissiota, jota emme halunneet, se epäonnistuu myös huonosti perusteltujen rahoitusnäkymiensä osalta.
English(PL) Mr President, I regret the fact that the Häusling report, which is a good report, could not gain the support of its own author due to ill-advised amendments.
(PL) Arvoisa puhemies, pahoittelen sitä, että Martin Häuslingin mietintö, joka on hyvä mietintö, ei saanut oman laatijansa tukea harkitsemattomien tarkistusten takia.
EnglishWe would be ill-advised to send out a negative signal now if there is a chance of us after all finding a solution through consensus one or two weeks down the line.
Meistä olisi harkitsematonta lähettää kielteinen viesti juuri nyt, kun on mahdollista, että voisimme olla lopulta löytämässä yksimielisen ratkaisun viikon tai kahden kuluessa.