« ill informed » traduction en finnois

EN

« ill informed » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « ill informed » employé en contexte.

Traductions similaires pour « ill informed » en finnois

ill adjectif
Finnish
to inform verbe

Exemples d'usage pour « ill informed » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo, frankly, all of these questions are ill-informed and tendentious.
Suoraan sanottuna kaikki nämä seikat perustuvat vääriin tietoihin ja ovat puolueellisia.
EnglishThey want people to rely on their ill-informed prejudices about Europe.
He haluavat ihmisten luottavan heidän perusteettomiin ennakkoluuloihinsa Euroopan unionista.
EnglishI would counsel you and the Commission to please keep your ill-informed noses out of small businesses!
Neuvoisin teitä ja komissiota pitämään tietämättömät nenänne poissa pienyrityksistämme!
EnglishAnyone would think that the Portuguese were ill-informed yokels.
Aivan kuin portugalilaiset olisivat jotain takametsien asukkaita.
EnglishThis is a most ill-informed proposal from the Commission.
Komissio on tehnyt ehdotuksensa erittäin heikkojen tietojen perusteella.
EnglishIt is tendentious and ill-informed.
Keskustelu oli tarkoitushakuista ja siinä annettiin väärää tietoa.
EnglishIt is wrong and ill-informed.
EnglishThis was evident recently in the British press with some of the ill-informed and unhelpful coverage of paragraph 23 of Mr Escudero's report.
Tämän osoitti selvästi brittilehdistö joillakin väärään tietoon perustuvilla ja haitallisilla katsauksillaan Escuderon mietinnön 23 kohtaan.
EnglishIt has not started well on the institutional front, with Chancellor Schüssel’s quite ill-informed attack on the Court of Justice.
Se ei ole aloittanut onnistuneesti toimielinkysymyksissä, mistä on osoituksena kansleri Schüsselin hyvin harkitsematon hyökkäys yhteisöjen tuomioistuinta kohtaan.
EnglishThe sensitivities of Northern Ireland are too important for any ill-informed bandwagoning on the International Fund for Ireland.
Pohjois-Irlantiin liittyvät arkaluonteiset asiat ovat liian tärkeitä, jotta voitaisiin väärien asiatietojen perusteella lyödä rumpua Irlannin kansainvälisen rahaston kustannuksella.
EnglishPublic opinion is very ill informed and can veer from irrational enthusiasm to a sense of discouragement to outright hostility.
Näille kansalaisille on tiedotettu asiasta hyvin huonosti, ja heidän reaktionsa saattavat heilahdella järjettömästä innostuksesta lannistumisen tunteeseen ja vihamieliseen asenteeseen.
EnglishI refer in particular to the contributions of Mr Claeys, Mr Farage, Mr Borghezio, Mr Karim – a particularly ignorant and ill-informed contribution – and Mr Van Orden.
Tarkoitan erityisesti jäseniä Claeys, Farage, Borghezio ja Karim – jonka puheenvuoro oli erityisen tietämätön ja perusteeton – sekä jäsen Van Ordenia.
EnglishI therefore support all these texts in their current form and I hope that our debate and the final vote will not be contaminated by ill-informed external pressure.
Siksi tuen kaikkia näitä tekstejä niiden nykyisessä muodossa, ja toivon, että vääriin tietoihin perustuva ulkoinen paine ei turmele keskusteluamme ja lopullista äänestystä.
EnglishIn a particularly lurid and ill-informed chapter on the Pentecostal movement, reference was made to the Christian fellowship active within this Parliament in Brussels.
Yhdessä erityisen synkässä ja perättömässä helluntailaisliikettä koskevassa kappaleessa viitattiin " Christian fellowship" -lahkoon, joka toimii tässä parlamentissa Brysselissä.
EnglishAt numerous points in the report reference is also made to the fact that the citizens are ill informed about how the EU operates and are therefore negatively disposed to the EU.
Useissa mietinnön kohdissa viitataan lisäksi siihen, että kansalaiset saavat huonosti tietoa siitä, miten EU työskentelee ja sen vuoksi he suhtautuvat EU: hun kielteisesti.
EnglishThey base their views on the idea that, if the people are opposed to it, then that is because they are ill-informed or, better still, because they are out of touch with reality.
Niiden näkemyksen mukaan kansalaisten eurovastaisuus johtuu siitä, ettei heille ole annettu riittävästi tietoa tai jopa siitä, että he ovat menettäneet yhteyden todellisuuteen.
EnglishOf course, it is easy to stir up scandal about particular issues in order to try to grab the attention of the public, which is often ill informed about politics and the European institutions.
On tietenkin helppoa aiheuttaa skandaali yksittäisestä asiasta kansalaisten huomion saamiseksi. Kansalaisten tiedot politiikasta ja Euroopan unionin toimielimistä ovat usein heikot.

Autres mots

English
  • ill informed