« important » traduction en finnois

EN

« important » en finnois

EN important
volume_up
{adjectif}

important (aussi: grand, great, high, necessary)
It is important in strategic terms, and is also important as a regional actor.
Se on tärkeä strategisessa mielessä ja tärkeä myös alueellisena toimijana.
As we all know, this is a very important report covering an important issue.
Tämä on, kuten me kaikki tiedämme, erittäin tärkeä mietintö ja tärkeä kysymys.
(PL) Mr President, Nigeria is an important country - a very important country.
(PL) Arvoisa puhemies, Nigeria on tärkeä maa, hyvin tärkeä maa.
important (aussi: consequential, focal, great, marked)
This was an important step forward and an important demand on Parliament’s part.
Tämä oli merkittävä askel eteenpäin ja yksi tärkeimmistä parlamentin vaatimuksista.
This is an important contribution to the simplification of European governance.
Tämä on merkittävä teko eurooppalaisen hallinnon yksinkertaistamisen kannalta.
A European and global system for supervision represents further important steps.
Eurooppalainen ja maailmanlaajuinen valvontajärjestelmä on myös merkittävä askel.
important (aussi: big, considerable, deep, fabulous)
volume_up
suuri {adj.}
And yet sport has many very important functions to perform in today's society.
Urheilulla on kuitenkin tämän päivän yhteiskunnallisessa rakenteessa suuri tehtävä.
However, there is another important allocation gap between the neighbours.
Eri kumppanuusmaille osoittavien määrärahojen määrässä on toinenkin suuri kuilu.
An important aspect in this connection is the high chlorine content.
Tärkeänä näkökohtana siinä on otettava huomioon PVC:n suuri klooripitoisuus.
important (aussi: influential)
We were then quite happy to be an important and influential member of the Quartet.
Olimmekin todella tyytyväisiä, kun saimme olla kvartetin merkittävä ja vaikutusvaltainen jäsen.
The result can be seen clearly: OLAF is an important and powerfully effective partner for Europe in the fight against fraud.
Tulokset ovat selvästi nähtävissä: OLAF on tärkeä ja vaikutusvaltainen kumppani Euroopalle petostentorjunnan alalla.
It is therefore also incredibly important that there should be a powerful committee which can help him when he does just that.
Sen vuoksi on myös uskomattoman tärkeää, että olemassa on vaikutusvaltainen valiokunta, joka voi auttaa häntä, kun hän nostaa kanteen.

Synonymes anglais de « important »

important

Exemples d'usage pour « important » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFor the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
Tällä hetkellä meillä on kiireellisempiä ja tärkeämpiä kysymyksiä ratkaistavana.
EnglishWe are just a few months away from an important date for the European Parliament.
Olemme vain muutaman kuukauden päässä Euroopan parlamentille tärkeästä päivästä.
EnglishTherefore it is most important that these funds reach real people who need help.
Onkin tärkeää, että rahaston varat tavoittavat ihmiset, jotka tarvitsevat apua.
EnglishHence Bonn represented an important step but is not yet the end of the process.
Täten Bonnin kokous oli merkittävät askel, vaikkei prosessi ole vielä päättynyt.
EnglishTherefore, how we treat animals and what we feed them on is naturally important.
Siksi on tietenkin tärkeää, kuinka me hoidamme eläimiä ja millä me ruokimme ne.
EnglishIt is important for us to help Iraq on a wide front in this difficult situation.
On tärkeätä, että autamme Irakia laajalla rintamalla tässä vaikeassa tilanteessa.
EnglishThe European Parliament, one of the world’s most important bodies, is behind me.
Minulla on Euroopan parlamentin tuki; toimielimen, joka on maailman tärkeimpiä.
EnglishThese important coalitions are needed for the project for Europe to go forward.
Näitä tärkeitä liittoja tarvitaan, jotta Eurooppa-hankkeessa päästään etenemään.
EnglishThe issues that we have been discussing this afternoon are extremely important.
Aiheet, joista olemme tänä iltapäivänä keskustelleet, ovat äärimmäisen tärkeitä.
EnglishIt is very important to say, from the outset, what Parliament can and cannot do.
On hyvin tärkeää sanoa heti aluksi, mitä parlamentti voi ja mitä se ei voi tehdä.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Mainitsen tämän, koska se on myös tärkeää tämän päivän keskustelumme puitteissa.
EnglishEnvironmental taxation is important, and that is why it has been discussed here.
Ympäristöverotus on tärkeää, siksi se on ollut täälläkin keskusteluissa esillä.
EnglishThat is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että vaikutuksenarvioinnit ovat riippumattomia.
EnglishIt is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
Siksi on tärkeää, että kaikki eurooppalaiset voimat jouduttavat tätä kehitystä.
EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Mielestäni se on tarpeen - pitkällä tähtäimellä - Unionin oikeutuksen kannalta.
EnglishI would like to thank the rapporteur for a thorough report in an important area.
Haluan kiittää esittelijää hyvin laaditusta tärkeää asiaa koskevasta mietinnöstä.
English(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
(RO) Eurooppalaiset arvot ovat erityisen tärkeitä Romanian opetusjärjestelmälle.
EnglishOther important factors are proper observance of the eight Freedoms of the Air.
Myös lentoliikenteen kahdeksan vapauden asianmukainen noudattaminen on tärkeää.
EnglishI also consider it important to acknowledge certificates for on-board personnel.
Pidän myös tärkeänä matkustamomiehistön ammatillisen pätevyyden tunnustamista.
EnglishThis is particularly important where these products are also said to be 'natural'.
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun näitä tuotteita kutsutaan ”luontaisiksi”.