« to indicate » traduction en finnois

EN

« to indicate » en finnois

EN to indicate
volume_up
[indicated|indicated] {verbe}

But it does indicate that the salaries paid to officials are excessive.
Se kuitenkin osoittaa, että virkamiesten palkat ovat kohtuuttoman suuret.
To suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
Minkään muun väittäminen osoittaa täydellistä fiksaatiota Euroopan unioniin.
That is why it was necessary to indicate which road to take and where to cross borders.
Tämän vuoksi oli välttämätöntä osoittaa oikea tie ja rajanylityskohdat.
Dioksiinikriisi näyttää osoittavan, että niin on tapahtunut.
The aim of this report is to indicate the direction which the Parliament wants the discussion to take.
Tämän mietinnön tavoitteena on näyttää suunta, johon parlamentti haluaa keskustelun kulkevan.
Initial trends indicate greater price convergence and we believe the process is fully under control.
Alustavana suuntauksena näyttää olevan hintojen lähentyminen entisestään, ja uskomme prosessin olevan täysin hallinnassa.
If this is the intention of the report, it should at least indicate so.
Jos mietinnössä tarkoitettaisiin tätä, siihen pitäisi ainakin viitata.
A warning is an event that is not necessarily significant, but might indicate a possible future problem.
Varoitus on tapahtuma, joka ei välttämättä ole merkittävä, mutta saattaa viitata mahdolliseen tulevaan ongelmaan.
Make sure the certificate has not expired or been revoked, possibly indicating a problem with the company or software.
Tämä saattaisi viitata yritykseen tai ohjelmistoon liittyvään ongelmaan.
to indicate

Exemples d'usage pour « to indicate » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe most recent reports indicate that Mr Kabila's ADFL is closing in on Kinshasa.
Viimeisimmät tiedot viittaavat siihen, että Kabilan AFDL on matkalla Kinshasaan.
EnglishThe statements by President Santer indicate that the Commission is ready to do so.
Puheenjohtaja Santerin lausunnot antavat ymmärtää, että komissio on tähän valmis.
EnglishIts conclusions indicate that Romania meets all the Schengen acquis requirements.
Raportin päätelmien mukaan Romania täyttää Schengenin säännöstön vaatimukset.
EnglishIt does not indicate we will just carry on voting with everything that is left over.
Ei ole tarkoitus, että jatkamme äänestystä kaikista jäljelle jääneistä asioista.
EnglishI do believe, however, that the figures indicate the interest there has been.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että lukujen perusteella kiinnostusta näyttäisi olevan.
EnglishI think it is important for the labelling to indicate really serious risks.
Mielestäni on tärkeää, että etiketissä viitataan todella olennaisiin vaaroihin.
EnglishSeveral recent market initiatives indicate that this message is understood.
Monet viimeaikaiset markkina-aloitteet osoittavat, että tämä viesti on ymmärretty.
EnglishFor some of them the requirement to indicate comparative prices entails a great burden.
Osalle niistä vaatimus vertailuhintojen merkitsemisestä voisi olla suuri taakka.
EnglishThe European Parliament's recommendations indicate long-term solutions to the problem.
Euroopan parlamentin suositukset sisältävät pitkän aikavälin ratkaisuja ongelmaan.
EnglishCould you indicate to me when you expect this regulation to become effective?
Voisitteko vielä kertoa, milloin arvelette tämän asetuksen tulevan voimaan?
EnglishWe wish once again to indicate the position of principle we adopt on this issue.
Haluamme jälleen kerran ilmaista periaatteellisen kantamme tähän asiaan.
EnglishThey indicate that Member States urgently need to reinforce their control systems.
Ne osoittavat, että jäsenvaltioiden täytyy pikaisesti tehostaa valvontajärjestelmiään.
EnglishThese reports should clearly indicate whether or not the targets have been reached.
Kertomuksissa on ilmoitettava selvästi, onko tavoitteet saavutettu vai ei.
EnglishLegislators have the responsibility to indicate clearly which limits should be observed.
Lainsäätäjän tehtävänä on ilmoittaa selvästi, mitkä rajat pitää ottaa huomioon.
EnglishCurrent forecasts indicate that the number of dependants in Europe will soon double.
Nykyiset ennusteet osoittavat, että huollettavien määrä EU:ssa kaksinkertaistuu pian.
EnglishI indicate the need for policies supporting translation, both literary and technical.
Totean mietinnössäni, että kaunokirjallista ja asiatekstien kääntämistä on tuettava.
EnglishI want to indicate the most important areas this agenda should highlight.
Haluan tuoda esiin tärkeimmät alat, joita tässä ohjelmassa on syytä korostaa.
EnglishUnfortunately, the statistics still indicate that 95% of victims are women.
Valitettavasti tilastojen mukaan 95 prosenttia uhreista on edelleen naisia.
EnglishThe arbitrator’s award does not indicate what could be an appropriate tariff level.
Välimiestuomiosta ei käy ilmi, mikä olisi hyväksyttävä tariffin suuruus.
EnglishThe Commissioner seemed to indicate that this was an internal Chinese matter.
Arvoisa komission jäsen näytti antavan ymmärtää, että kyse on Kiinan sisäisestä asiasta.