« to interconnect » traduction en finnois

EN

« to interconnect » en finnois

EN to interconnect
volume_up
[interconnected|interconnected] {verbe}

European systems of education and specialist training must meet the requirements of the new economy and must be able to interconnect.
Eurooppalaisten koulutus- ja erityiskoulutusjärjestelmien on vastattava uuden talouden vaatimuksia ja ne on voitava myös yhdistää keskenään.
Those who care for their own children or look after elderly family members need to have the framework conditions created for them so that the two can be interconnected.
Niitä varten, jotka hoitavat itse lapsiaan tai huolehtivat vanhuksistaan, on määritettävä omat puite-ehdot, jotta nämä kaksi asiaa voidaan yhdistää.
This will enable us not only to interconnect the whole continent, but also facilitate the free movement of goods and services from the audiovisual sector, thereby considerably expanding this market.
Näin voimme yhdistää koko maanosan sekä helpottaa audiovisuaalialan tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ja siten laajentaa huomattavasti näitä markkinoita.

Exemples d'usage pour « to interconnect » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo the question is this: is the proposal to interconnect hydrological networks good?
Kysymys kuuluu: Onko vesijärjestelmien yhteenliittäminen hyvä ehdotus?
EnglishWhy not interconnect the Nabucco gas pipeline operation with the South Stream project?
Entäpä jos Nabucco-kaasuputkihanke ja South Stream -kaasuputkihanke kytkettäisiin toisiinsa?
EnglishI am very glad that we have managed to interconnect the Baltic countries' market with Finland.
Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme saaneet yhdistettyä Baltian maiden markkinat Suomen markkinoihin.
EnglishWe have to interconnect the gas networks within the EU.
EnglishAt Parliamentʼs request, the Commission has proposed a very workable and sensible modification of the Interconnect Traffic Directive.
Komissio on parlamentin kehotuksesta ehdottanut erittäin käytännöllistä ja järkevää yhteenliittämisdirektiivin uudistamista.
EnglishWe need to interconnect a central system and national equipment with particularly demanding specifications, and make them interact.
Meidän on liitettävä keskusjärjestelmään ja kansallisiin laitteistoihin erityisen vaativat laatuvaatimukset ja saatava ne toimimaan keskenään.
EnglishA network adapter can be connected to the USB or Ethernet port on your PC or installed inside your PC in an available Peripheral Component Interconnect (PCI) expansion slot.
Verkkosovittimen voi kytkeä tietokoneen USB- tai Ethernet-porttiin tai asentaa tietokoneen sisään PCI-laajennuspaikkaan.
EnglishA network adapter can be connected to the USB port on your computer or installed inside your computer in an available Peripheral Component Interconnect (PCI) expansion slot.
Verkkosovitin voidaan kytkeä tietokoneen USB-porttiin tai asentaa tietokoneen sisällä olevaan vapaaseen PCI-laajennuspaikkaan.
EnglishI hope that this will help organisations to choose the most rational systemic approach in order to interconnect different fields of environmental protection.
Toivon tämän auttavan organisaatioita valitsemaan järkevimmän järjestelmää koskevan lähestymistavan ympäristönsuojelun eri alojen yhdistämiseksi keskenään.
EnglishThe objective is not only to interconnect the electricity networks of central Europe and the EU, but also to facilitate natural gas imports from third countries.
Tavoitteena on paitsi päätyä Keski-Euroopan ja Euroopan unionin sähköverkkojen yhdistämiseen myös helpottaa kolmansista maista peräisin olevan luonnonkaasun tuontia.
EnglishI also welcome the intention to interconnect the 27 Member States' gas and electricity networks and create a suitable infrastructure for the EU to achieve its objectives.
Suhtaudun myönteisesti myös pyrkimykseen kytkeä 27 jäsenvaltion kaasu- ja sähköverkot toisiinsa ja luoda sopiva infrastruktuuri EU:lle tavoitteiden saavuttamiseksi.
EnglishHave we done enough to interconnect the European gas supply networks among Member States or are we becoming less and less inclined to set aside reserves for crisis situations?
Olemmeko toteuttaneet tarpeeksi toimia Euroopan kaasuntoimitusverkon yhteenliittämiseksi jäsenvaltioiden välillä vai olemmeko vähemmän taipuvaisia varaamaan varastoja kriisitilanteita varten?
EnglishA network adapter can be connected to the USB or Ethernet port on your computer or installed inside your computer in an available Peripheral Component Interconnect (PCI) expansion slot.
Verkkosovitin voidaan liittää tietokoneen USB- tai Ethernet-porttiin, tai se voidaan asentaa tietokoneen sisällä olevaan vapaaseen PCI (Peripheral Component Interconnect) -laajennuspaikkaan.