« to invest » traduction en finnois

EN

« to invest » en finnois

EN to invest
volume_up
[invested|invested] {verbe}

It is also necessary to invest in prevention and public education programmes.
On myös tarpeen investoida ennaltaehkäisyyn ja julkisiin valistusohjelmiin.
As many have pointed out, it is important to invest in preventive health.
Kuten monet ovat todenneet, on tärkeää investoida ennalta ehkäisevään terveyteen.
We want more development cooperation; we want to invest in the Millennium objectives.
Haluamme lisätä kehitysyhteistyötä ja investoida vuosituhattavoitteisiin.
It pays for companies to invest in environmentally friendly technology.
Yritysten kannattaa sijoittaa ympäristöystävälliseen tekniikkaan.
or invest money in an Italian bank. Also, in terms of capital markets, i.e.
rahaa portugalilaiselta pankilta tai sijoittaa rahaa italialaiseen pankkiin.
The EU ought to invest a great deal in research and development.
Euroopan unionin pitäisi sijoittaa suuria määriä tutkimukseen ja kehitykseen.
Aside from the peace process, the Union must invest in democracy and human rights.
Unionin täytyy panostaa demokratiaan ja ihmisoikeuksiin irrallaan rauhanprosessista.
With increased growth the opportunities for us to invest in a better environment increase.
Lisääntynyt kasvu parantaa mahdollisuuksiamme panostaa parempaan ympäristöön.
It is necessary to invest in this good relationship.
Tähän hyvään suhteeseen on tärkeää panostaa.
Can we invest them now in order to trigger employment and growth quickly?
Voimmeko käyttää niitä nyt edistääksemme nopeasti työllisyyttä ja kasvua?
It is pointless to invest money, effort and hard work for other reasons.
On turhaa käyttää rahaa, voimavaroja, ja vaivannäköä muista syistä.
It is appropriate and timely to invest more resources in this direction.
Meidän on syytä ja meidän on aika käyttää tähän lisää resursseja.
I think we have to invest in the sectors that will win.
Mielestäni meidän pitää satsata niihin aloihin, jotka tulevat voittamaan.
Only if the economy is healthy can we invest in the environment.
Vain jos talous on terve, voimme satsata ympäristöön.
As for the special facilities I mentioned, class sizes are one thing that could be invested in.
Mitä tulee mainitsemiini erityistoimiin, ryhmäkoot on yksi sellainen asia, johon voidaan satsata.
to invest
volume_up
kaavata [kaavaan|kaavannut] {v} (metallurgiassa)

Exemples d'usage pour « to invest » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTo invest in innovation, it is necessary to concentrate on subsidising research.
Innovaatioon investoimiseksi on välttämätöntä keskittyä tutkimuksen tukemiseen.
EnglishIn the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.
Lähivuosina meidän on tällä tavoin panostettava enemmän Valko-Venäjän kansaan.
EnglishMoreover, Europe has to invest in education, especially in life-long learning.
EU:n on lisäksi investoitava koulutukseen, erityisesti elinikäiseen oppimiseen.
EnglishWe need to invest, except that, at national level, this is no longer possible.
Meidän on investoitava, mutta kansallisella tasolla se ei ole enää mahdollista.
EnglishHow will we persuade private individuals to invest in an unprecedented vehicle?
Kuinka saamme yksityishenkilöt sijoittamaan ennennäkemättömään prototyyppiin?
EnglishThe country therefore seems less prepared to invest in other Mercosur countries.
Siksi maa näyttää vähemmän valmiilta investoimaan muihin Mercosurin maihin.
EnglishSmall and medium-sized enterprises must be encouraged to invest in clusters.
Pieniä ja keskisuuria yrityksiä on kannustettava investoimaan yritysryppäisiin.
EnglishWe should invest in strengthening coastal maritime transport, not weakening it.
Meidän olisi investoitava rannikkoliikenteen vahvistamiseen eikä sen heikentämiseen.
EnglishThe time has come to show people that we intend to continue to invest in them.
On tullut aika osoittaa ihmisille, että aiomme jatkaa heihin tehtäviä investointeja.
EnglishWe need to look more carefully at the kind of tourism projects we want to invest in.
On tarkasteltava huolellisemmin, minkälaisia matkailuhankkeita haluamme tukea.
EnglishIt is therefore crucial that in our development we invest in competitiveness.
Sen vuoksi onkin ratkaisevaa, että panostamme kehityksessämme kilpailukykyyn.
EnglishFor if we do not invest in human capital, we will not achieve what we all want.
Sillä, jos me emme investoi human capital iin, me emme saavuta haluamaamme.
EnglishWe need to invest in research and trials for the development of AIDS vaccines.
On investoitava tutkimukseen ja testaamiseen, jotta voidaan kehittää aids-rokotteita.
EnglishWe need to invest through the Sixth Framework Programme and other R and D funds.
Meidän on investoitava siihen kuudennen puiteohjelman ja muiden T&K-määrärahojen kautta.
EnglishOur message to the Chinese Government should be: invest your money in your own country!
Viestimme Kiinan hallitukselle pitäisi kuulua: investoikaa varanne omaan maahanne.
EnglishCompanies would not invest billions in advertising if it did not have any effect.
Yritykset eivät sijoittaisi miljardeja mainontaan, jos sillä ei olisi mitään vaikutusta.
EnglishThese funds invest in areas such as property, currencies and commodities.
Nämä rahastot sijoittavat esimerkiksi kiinteistöihin, valuuttaan ja hyödykkeisiin.
EnglishFor every ECU 50m we invest in this way we will make a saving of ECU 100m.
Jokaista sijoittamaamme 50 miljoonaa ecua kohti säästämme 100 miljoonaa ecua.
EnglishMoreover, in this way, we encourage transport companies to invest in cleaner lorries.
Lisäksi me kannustamme näin kuljetusyrityksiä investoimaan vihreämpiin ajoneuvoihin.
EnglishIt is always best to invest in areas where health hazards can be averted.
Parhaat investoinnit syntyvät siellä, missä terveyshaitat osataan välttää ennalta.