« invest time » traduction en finnois

EN

« invest time » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « invest time » employé en contexte.

Traductions similaires pour « invest time » en finnois

to invest verbe
time substantif
to time verbe

Exemples d'usage pour « invest time » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNow it is really time to invest more in research, education and training.
Nyt on todella aika investoida enemmän tutkimukseen, opetukseen ja koulutukseen.
EnglishIt is really important, therefore, that we invest enough time in this now.
Sen tähden on todella tärkeätä, että käytämme tähän tarpeeksi aikaa nyt.
EnglishThe Commission should invest more time in monitoring the implementation of the decisions taken.
Komission olisikin panostettava entistä enemmän tehtyjen päätösten toimeenpanon valvontaan.
EnglishThat is why the Prime Minister’s promise to invest more time and energy in better legislation, in particular, is important.
Siksi pääministerin lupaus panostaa erityisesti parempaan lainsäädäntöön on tärkeää.
EnglishThat makes that debate very important, but also requires us to invest energy and time within it.
Tämän vuoksi keskustelu on hyvin tärkeää, mutta se edellyttää meiltä myös energian ja ajan panostamista siihen.
EnglishHere, time to invest; there, you can go for a holiday.
Täällä, aika sijoittaa, tuolla, voit mennä lomalle.
EnglishWe need to invest money, time and effort in our systems of democracy and justice throughout the European Union.
Meidän on investoitava rahaa, aikaa ja työtä demokratian ja oikeuden järjestelmiimme koko Euroopan unionissa.
EnglishWe cannot have our cake and eat it: we cannot make cuts and, at the same time, invest in infrastructure.
Emme voi sekä säilyttää kakkua että syödä sitä: emme voi sekä tehdä leikkauksia että samalla investoida infrastruktuuriin.
EnglishSometimes we need to invest more time in explaining the content of a directive, and that is what my colleagues are doing in the Council.
Toisinaan meidän on käytettävä enemmän aikaa direktiivin sisällön selittämiseen, ja juuri tätä kollegani tekevät neuvostossa.
EnglishI would not want to be as pessimistic as Mr Turmes was earlier on, but now really is the time to invest in new technologies and in knowledge.
En tahtoisi olla niin pessimistinen kuin Claude Turmes oli aiemmin, mutta nyt on todella aika investoida uusiin teknologioihin ja tietoon.
EnglishWe really must call on the Member States of the European Union to invest money, time and human resources in ensuring that the euro is a success.
Meidän on tosiaankin kehotettava Euroopan unionin jäsenvaltioita investoimaan rahaa, aikaa ja henkilökuntaa, jotta eurosta tulisi menestys.
EnglishThat is why it is important to operate at European level and at the same time to invest in comfortable high-speed connections between the European cities.
Tästä syystä on tärkeää toimia yhteisön tasolla ja investoida samanaikaisesti mukaviin suurnopeusyhteyksiin Euroopan unionin kaupunkien välillä.
EnglishThat is why the European Union should invest time in simultaneous negotiations with Cyprus, but also in seeking a way out of this political impasse.
Tämän vuoksi Euroopan unionin täytyy panostaa neuvotteluihin Kyproksen kanssa ja samalla etsittävä ulospääsyä vallitsevasta poliittisesta umpikujasta.
EnglishPeople and companies happily invest time and money in the hope of finding a product - in this case, music - that people will like and want to buy.
Ihmiset ja yritykset sijoittavat iloisesti aikaa ja rahaa toivossa löytää tuote - tässä tapauksessa musiikkituote - josta ihmiset pitävät ja jonka he haluavat ostaa.
EnglishI hope the Irish government will invest sufficient time in explaining the Treaty accurately and sincerely to all our citizens the second time around.
Toivon, että Irlannin hallitus käyttää toisella äänestyskerralla riittävästi aikaa selittääkseen sopimusta täsmällisesti ja rehellisesti kaikille kansalaisillemme.
EnglishWe must at the same time invest in policies to guarantee access to common goods such as water, food and healthcare resources in the areas most at risk.
Samanaikaisesti meidän on investoitava politiikkaan, jolla taataan yleinen etu, kuten veden, elintarvikkeiden ja terveydenhuoltopalveluiden saanti uhanalaisimmilla alueilla.
EnglishIt gives us the opportunity to help to combat the crisis, to stimulate demand in the short term and, at the same time, to invest in long-term growth and competitiveness.
Se mahdollistaa kriisin torjumisen, kysynnän kannustamisen lyhyellä aikavälillä ja sijoittamisen samanaikaisesti pitkän aikavälin kasvuun ja kilpailukykyyn.
EnglishThe EU must invest time and energy in the Mediterranean, Baltic and Black Sea regions to develop economic cooperation, political stability and democracy there.
EU:n tulee panostaa merkittävästi Välimeren, Itämeren ja Mustanmeren alueisiin taloudellisen yhteistyön kehittämiseksi sekä poliittisen vakauden ja demokratian edistämiseksi.
EnglishMigration is one important dimension of the Euro-Mediterranean Partnership, and today it seems that the problems are only increasing, so we also need to invest time and money in this area.
Siirtolaisuus on yksi tärkeä Euro–Välimeri-kumppanuuden ulottuvuus, ja tänä päivänä tuntuu, että ongelmat vain lisääntyvät, joten tähän alaan tulee myös panostaa.
EnglishThe Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion takes excellent account of these factors, and it is also very important that we invest more time and money in success.
Viidennessä koheesiokertomuksessa otetaan erinomaisesti nämä äsken mainitut tekijät huomioon, ja on myös hyvin tärkeää, että tuloksellisuuteen panostetaan entistä enemmän.

Autres mots

English
  • invest time