« invitation to tender » traduction en finnois

EN

« invitation to tender » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « invitation to tender » employé en contexte.

Traductions similaires pour « invitation to tender » en finnois

invitation substantif
to préposition
Finnish
tender substantif
tender adjectif
to tender verbe

Exemples d'usage pour « invitation to tender » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI would like to take up that question: is there an invitation to tender?
Haluaisin ottaa tämän kysymyksen esille. Siis järjestetäänkö tarjouskilpailu?
EnglishAn invitation to tender has been published for the purposes of recruiting this external consultant.
Tällaisen ulkopuolisen konsultin palkkaamiseksi on jo julkaistu tarjouskilpailu.
EnglishAt present, the invitation to tender concerning Dublin and Lisbon has not received any response.
Dublinia ja Lissabonia koskevaan tarjouskilpailuun ei ole tällä hetkellä vielä saatu vastauksia.
EnglishThere was a public invitation to tender and the choice was simple.
Julkistettiin tarjouskilpailu, ja valinta oli yksinkertainen.
EnglishBefore the invitation to tender was issued, the Commission was consulted on the corresponding specifications.
Ennen tämän tarjouskilpailun alkua komissio neuvotteli vastaavien suoritusten kuvauksista.
EnglishWill there be an invitation to tender with government orders?
EnglishIt must be clear, however, that these bodies must be selected on the basis of an invitation to tender at Community level.
Pitää kuitenkin olla selvää, että näiden elinten valinnan pitää tapahtua yleisen tarjouskilpailun avulla.
EnglishNow there has to be an invitation to tender.
EnglishThe European Commission's Directorate-General for regional policy issued an invitation to tender for the programme at the end of July.
Aluepolitiikkaa käsittelevä Euroopan komission pääosasto julkisti ohjelman tarjouspyynnön heinäkuun lopussa.
EnglishI have the impression that the honourable Member believes the public invitation to tender in connection with the tunnel has already started.
Käsitykseni mukaan arvoisa jäsen tarkoittaa sitä, että tunneliin liittyvä julkinen tarjouskilpailu on alkanut.
EnglishOnce the Commission has approved this directive, there will be an invitation to tender for the manufacture of these standard serums.
Sen jälkeen kun komissio on hyväksynyt direktiivin, järjestetään tarjouskilpailu näiden standardiseerumien valmistamisesta.
EnglishBefore a public invitation to tender is issued, there will be an environmental impact assessment in accordance with the provisions of Directive 85/337.
Ennen julkisen tarjouksen antamista tehdään arvio ympäristövaikutuksista direktiivin 85/337/ETY määräyksien mukaisesti.
EnglishHow has the restricted invitation to tender been organised for the purpose of selecting the firms invited to replace the former teachers no later than February 2005?
Kuinka rajoitettu tarjouspyyntö on järjestetty yritysten valitsemiseksi korvaamaan entiset opettajat jo helmikuussa 2005?
EnglishThat is why we have launched a common invitation to tender for an audiovisual strategy to cover the issues concerning enlargement and the future of Europe.
Siksi olemme julkistaneet yleisen tarjouskilpailun laajentumista ja Euroopan tulevaisuutta koskevan audiovisuaalisen strategian luomiseksi.
EnglishThe outcome of the independent technical feasibility study next year, for which the European Commission recently issued an invitation to tender, will be important.
Ensi vuonna toteutettava riippumaton soveltuvuustutkimuksen, jota koskevan tarjouskilpailun komissio hiljattain julkaisi, tulokset ovat tärkeät.
EnglishAmendment No 21 relates to procurements and would require tenders to include directly all the requirements laid down in the invitation to tender on pain of elimination.
Tarkistus 21 koskee hankintoja ja siinä vaaditaan tarjoukseen sisällytettäväksi alusta lähtien kilpailusta poissulkemisen uhalla kaikki tarjouskilpailussa vaaditut tiedot.
EnglishA new invitation to tender has been launched and we hope that it will provoke responses as soon as possible, allowing flights to cover a certain number of capital cities.
Uusi tarjouskilpailu on käynnistetty, ja toivomme, että siihen saadaan vastauksia mahdollisimman pian, mikä antaisi mahdollisuuden taata yhteydet joihinkin pääkaupunkeihin.
EnglishAnd yet, out of sixteen technical assistance contracts that have been awarded, ten were not the subject of an invitation to tender, which has resulted in an excess cost of ECU 170, 000.
Kuitenkin 16: sta teknistä apua koskevasta sopimuksesta kymmenen oli sellaisia, joista ei pidetty tarjouskilpailua, mistä aiheutui 170 000 ecun lisäkustannukset.
EnglishI read in some of the Commission's documentation that it issued a public invitation to tender and selected a professional communication agency with offices in nearly all the Member States.
Luin muutamista komission asiakirjoista, että se käynnisti julkisen tarjouskilpailun ja valitsi hakijoista asiantuntevan viestintäyrityksen, jolla on toimistoja melkein jokaisessa jäsenvaltiossa.

Autres mots

English
  • invitation to tender