« irreconcilable » traduction en finnois

EN

« irreconcilable » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « irreconcilable » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « irreconcilable » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe compromise was impossible, the differences of opinion obvious and irreconcilable.
Kompromissi oli mahdoton ja mielipide-erot selviä ja mahdottomat sovittaa yhteen.
EnglishThe rapporteur is trying to reconcile the irreconcilable in a somewhat craftier manner.
Esittelijä pyrkii sovittamaan yhteen yhteensopimattomia seikkoja ovelalla tavalla.
EnglishThey are not so far apart that they are irreconcilable.
Ne eivät ole niin kaukana toisistaan, että yhteensovittaminen olisi mahdotonta.
EnglishAccording to this article, state aid is irreconcilable with the common market, in principle.
Tämän artiklan mukaan valtiolliset tuet ovat periaatteessa ristiriidassa yhteismarkkinoiden kanssa.
EnglishGood administration and anti-grass roots/anti-democratic policy are irreconcilable.
Hyvää hallintotapaa ja ruohonjuuritason vastaista ja epädemokraattista politiikkaa on mahdotonta sovittaa yhteen.
EnglishFiscal consideration and public support for innovation are not irreconcilable policies.
Verotukselliset näkökohdat ja julkinen tuki innovoinnille eivät ole keskenään ristiriitaisia toimintalinjoja.
EnglishIf we listen to some of the final speakers, some positions are irreconcilable.
EnglishIrreconcilable interests often have to be reconciled.
On yhdistettävä etuja, jotka eivät usein ole yhdistettävissä.
EnglishIn the twenty-first century, our freedom and our security have often been in irreconcilable conflict with each other.
Tilanteemme on ollut 2000-luvulla useasti ristiriitainen vapautemme ja turvallisuutemme kannalta.
EnglishAre our positions irreversible and irreconcilable?
Ovatko näkemyksemme peruuttamattomia ja sovittamattomia?
EnglishIn the WTO, we played an active role in bringing together almost irreconcilable positions.
Meidän roolimme oli WTO:ssa aktiivinen, sillä onnistuimme lähentämään toisiinsa kannat, jotka olivat lähes mahdottomat yhdentää.
EnglishWe must also acknowledge that there are cultural differences which sometimes seem irreconcilable.
Meidän on myös myönnettävä, että on olemassa kulttuurisia eroja, joiden yhteensovittaminen vaikuttaa joskus mahdottomalta.
EnglishThis was the other side of the irreconcilable behaviour which resulted in the failure of the new solution.
Tämä oli toinen puoli niistä sovittamattomista asenteista, joiden seurauksena uutta ratkaisua ei onnistuttu löytämään.
EnglishOn the whole, however, the talks revealed the differences between the two sides to be irreconcilable.
Keskustelut paljastivat yleensä ottaen kuitenkin sen, että eri osapuolten väliset erimielisyydet ovat yhteensovittamattomia.
EnglishThis kind of behaviour is totally irreconcilable with the human rights standards prevailing in the European Union.
Tällainen menettely ei ole missään tapauksessa niiden ihmisoikeuksien mukaista, joita Euroopan unionissa noudatetaan.
EnglishMr President, the previous speaker pointed out that this report tries to reconcile the irreconcilable.
Arvoisa puhemies, minua edeltänyt puhuja totesi, että tässä mietinnössä pyritään sovittamaan yhteen se, mikä on ollut mahdotonta.
EnglishThe Algerian people still aspire to peace and reconciliation, yet these appear to be irreconcilable with lack of punishment.
Algerian kansa odottaa edelleen rauhaa ja sovinnontekoa, joihin ei kuitenkaan ole mahdollisuutta, jos syylliset jätetään rankaisematta.
EnglishThe judicial authorities in Minsk judge that her personal commitment to human rights is irreconcilable with her legal work.
Hänen henkilökohtainen panoksensa ihmisoikeuksien hyväksi ei sovi yhteen hänen juridisen toimintansa kanssa, sitä mieltä ovat Minskin oikeusviranomaiset.
EnglishClearly, the present American proposal is irreconcilable with obligations in relation to the International Criminal Court.
Selvää on, että Yhdysvaltojen tämänhetkistä ehdotusta on mahdoton yhdistää niihin velvoitteisiin, joita meillä on suhteessa kansainväliseen rikostuomioistuimeen.
EnglishThe current trend in all the Western societies of the European Union and throughout humanity is in irreconcilable conflict with the economics of nature.
Euroopan unionin kaikkien länsimaisten yhteiskuntien ja koko ihmiskunnan nykyinen kehityssuunta on sovittamattomassa ristiriidassa luonnontalouden kanssa.

Autres mots

English
  • irreconcilable