« irrefutable » traduction en finnois

EN

« irrefutable » en finnois

EN irrefutable
volume_up
{adjectif}

There is an irrefutable fact in her report: category 4, which was approved in Berlin, may become insufficient if we continue to add the funding of new commitments.
Hänen mietinnössään on yksi kiistaton tosiseikka: Berliinissä hyväksytty otsake 4 ei välttämättä riitä, jos lisäämme siihen vielä uusia rahoitussitoumuksia.
. - (EL) The decisions taken by the European Council in March are yet further irrefutable proof of the role of the ΕU as a mechanism for promoting the choices of capital.
. - (EL) Eurooppa-neuvoston maaliskuiset päätökset ovat jälleen kiistaton todiste EU:n roolista rahanvaltaan perustuvien valintojen edistäjänä.
This is irrefutable, just like the massacres of the Christians.
Se on kiistämätön asia, aivan kuin kristittyjen murhatkin.
. - (EL) The decisions taken by the European Council in March are yet further irrefutable proof of the role of the ΕU as a mechanism for promoting the choices of capital.
. - (EL) Eurooppa-neuvoston maaliskuussa tekemät päätökset ovat jälleen yksi kiistämätön todiste siitä, että EU toimii pääoman ohjaamien valintojen edistämiseksi.

Synonymes anglais de « irrefutable »

irrefutable

Exemples d'usage pour « irrefutable » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe report we are debating today constitutes the most irrefutable proof.
Mietintö, jota tänään käsittelemme, on tästä kaikkein selvin todiste.
EnglishIndeed, this power is irrefutable and there is no suggestion that a single model would suit all.
Tämä on kiistatonta eikä ole mitään viitteitä siitä, että yksi malli sopii kaikille.
EnglishI would like to start by stating two simple and irrefutable facts.
Haluan heti aluksi esittää kaksi yksinkertaista ja kiistatonta tosiasiaa.
EnglishThe facts are there and are irrefutable: Europe is growing older.
Siinä esitetyt tiedot ovat kiistämättömiä: Eurooppa ikääntyy.
EnglishHaving said that, however, we know that the self-imposed ceiling is not an irrefutable and fixed law.
Tiedämme yhtä kaikki, ettei tämä itse määrittelemämme enimmäismäärä ole kiveen kirjoitettu pysyvä sääntö.
EnglishThat seems to me to be an irrefutable argument.
EnglishThis solution would not, in our opinion, be a fair one and indeed the Commission would have no irrefutable figures to support it.
Tämä ratkaisu ei olisi mielestämme oikeudenmukainen, eikä komissiolla sitä paitsi ole mitään kiistatonta lukua tämän tukemiseksi.
EnglishHowever, irrefutable evidence that progress has been made would be the presence of opposition in this Parliament, which is not currently the case.
Vastaansanomaton todiste tapahtuneesta kehityksestä olisi kuitenkin opposition läsnäolo tässä parlamentissa, mitä ei ole vielä tapahtunut.
EnglishConversely, high-speed trains which have brought about the irrefutable development of railways could not have come into existence in a liberalised system.
Vapautetussa järjestelmässä ei olisi myöskään kehitetty suurnopeusjunia, joiden ansiosta rautatieliikenne on kiistatta kehittynyt.
EnglishWhen decisions of great social significance are to be adopted, they need to be very well grounded; the studies on which they are based have to be irrefutable.
Kun tehdään päätöksiä, joilla on syvällinen sosiaalinen vaikutus, ne on perusteltava hyvin; niitä tukevien selvitysten on oltava kiistattomia.
EnglishI think that this is an irrefutable situation which Mr Pasqua' s anti-American arguments, which are at least 30 years old, cannot bring into question.
Uskoakseni tätä vastaansanomatonta tosiseikkaa eivät parlamentin jäsen Pasquan ainakin 30 vuotta vanhat amerikkalaisvastaiset väittämät mitenkään voi kyseenalaistaa.
EnglishThey are also irrefutable, and raise doubt and the question: can any sort of cohesive policy be built on uncertain scientific arguments put forward by lobby groups?
Ne ovat myös kiistämättömiä ja herättävät kysymyksen: voidaanko mitään yhtenäistä politiikkaa perustaa vaikutusryhmien epävarmoille tieteellisille väitteille?