« irreplaceable » traduction en finnois

EN

« irreplaceable » en finnois

EN irreplaceable
volume_up
{adjectif}

irreplaceable (aussi: indispensable, invaluable, priceless)
So commerce has an irreplaceable role in the economy and in society.
Kaupankäynnillä on siis korvaamaton merkitys taloudellisella ja yhteiskunnallisella alalla.
Transatlantic relations remain an irreplaceable cornerstone in the Union’s external relations.
Transatlanttiset suhteet ovat edelleen unionin ulkosuhteiden korvaamaton perusta.
You have an irreplaceable role in making the citizens understand what is at stake.
Teillä on korvaamaton tehtävä saada kansalaiset ymmärtämään, mistä oikein on kyse.

Synonymes anglais de « irreplaceable »

irreplaceable

Exemples d'usage pour « irreplaceable » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe European Union is not perfect, but it is irreplaceable in its world role.
Euroopan unioni ei ole täydellinen, mutta sen asemaa maailmassa ei voi korvata millään.
EnglishPilots, technicians and other professionals have irreplaceable experience in this field.
Lentäjillä, teknikoilla ja muilla ammattilaisilla on korvaamatonta kokemusta tältä alalta.
EnglishFirst, EU-US relations are truly unique and irreplaceable.
Ensinnäkin EU:n ja Yhdysvaltojen suhteet ovat ainutlaatuiset ja korvaamattomat.
EnglishDyes are after all hardly essential and irreplaceable additives.
Väriaineet eivät kuitenkaan juuri koskaan ole välttämättömiä ja korvaamattomia lisäaineita.
EnglishIf such rationality does not prevail, we will destroy an important element of the irreplaceable natural world.
Jos tällaisia toimia ei sovelleta, tuhoamme tärkeän osan korvaamatonta luontoa.
EnglishThey must be encouraged to promote these irreplaceable values in their family and professional lives.
Naisia on rohkaistava edistämään näitä korvaamattomia arvoja niin perhe- kuin työelämässä.
EnglishThese millennia-old treasures that are part of our common cultural heritage are irreplaceable.
Nämä vuosituhansia vanhat aarteet, jotka kuuluvat yhteiseen kulttuuriperintöön, ovat korvaamattomia.
EnglishNature has wrought enormous and irreplaceable losses, especially in terms of human life and property.
Luonto on aiheuttanut etenkin ihmishenkien ja omaisuuden valtavia ja korvaamattomia menetyksiä.
EnglishThe contribution made by workers in the voluntary sector is irreplaceable.
EnglishIt is a vital and irreplaceable food for plant life.
EnglishDemocracy and freedom of speech are irreplaceable.
EnglishThese fishing possibilities are irreplaceable.
EnglishMr Liese is absolutely right to say that human life is irreplaceable and that every death is one death too many.
Peter Liese oli aivan oikeassa sanoessaan, että ihmishenkiä ei voi korvata ja että yksikin kuolemantapaus on liikaa.
EnglishIn this regard, I would stress the extremely important and irreplaceable role of the outermost regions in the strategy's success.
Tässä suhteessa korostan syrjäisimpien alueiden äärimmäisen tärkeää ja korvaamatonta asemaa strategian onnistumiselle.
EnglishAs a channel of communication they are perhaps not irreplaceable and their work is not absolutely dependent on Commission support.
Viestintäkanavana ne eivät ehkä ole korvaamattomia eikä niiden toiminta ole ehdottoman riippuvaista komission antamasta tuesta.
EnglishWe should also analyse the irreplaceable values of democracy and people's opinions, which are essential for development.
Olisi analysoitava myös niitä demokratiaan ja ihmisnäkemykseen liittyviä korvaamattomia arvoja, jotka ovat kehityksen kannalta välttämättömiä.
EnglishEnsuring that this comes about is crucial to the Azores, where agriculture is an irreplaceable pillar of the sustainable development model.
Tämän varmistaminen on välttämätöntä Azoreille, jossa maatalous on yksi kestävän kehityksen mallin korvaamattomista pilareista.
EnglishOn numerous occasions Parliament has reaffirmed the specific and irreplaceable roles of NGOs and the importance of their operations.
Monissa eri yhteyksissä parlamentti on vahvistanut kansalaisjärjestöjen erityistä ja korvaamatonta roolia ja niiden toiminnan tärkeyttä.
EnglishThe third aspect - and we want to address this too - concerns the irreplaceable world cultural heritage of the temple complex in this border region.
Kolmas näkökohta - ja haluamme tarkastella tätäkin - koskee raja-alueen temppelikompleksin korvaamatonta maailmankulttuuriperintöarvoa.
EnglishIndeed, Europol's activities must consist of supporting and coordinating the fundamental, irreplaceable work of the various Member States' police forces.
Europolin toimilla on tuettava ja koordinoitava etenkin eri jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten perustavaa ja korvaamatonta työtä.