EN original
volume_up
{substantif}

original
original (aussi: pattern)
volume_up
originaali {substantif}
The original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.
Originaali on tyypillisesti luovan taiteen tuote, väärennös ei ole.
original
original

Synonymes anglais de « original »

original
origin

Exemples d'usage pour « original » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAs far as the budget is concerned, I insist on the original proposal of EUR 70m.
Rahoituspuitteiden osalta olen vahvasti alkuperäisen 70 miljoonan euron kannalla.
EnglishMr Lannoye says that he has gone back to retable some of the original amendments.
Jäsen Lannoye sanoo ottaneensa muutamia alkuperäisiä tarkistuksia jälleen esiin.
EnglishFirst of all, the budget is near enough double the size of the original amount.
Ensiksikin talousarvio on lähes kaksinkertainen alkuperäiseen määrään verrattuna.
EnglishThe original traditional own resources was the one truly European own resource.
Alun perin perinteiset omat varat olivat ainoa todella eurooppalainen oma vara.
EnglishI should like the vote on the first part of the original paragraph to be repeated.
Haluaisin, että äänestys alkuperäisen kohdan ensimmäisestä osasta toistettaisiin.
EnglishThe Commission would have preferred to retain the original text in these two cases.
Näissä kahdessa kohdassa komissio olisi halunnut säilyttää alkuperäisen tekstin.
EnglishThe Commission, as Mr Karas knows, is keen to stick to the original timetable.
Kuten jäsen Karas tietää, komissio haluaa pitäytyä alkuperäisessä aikataulussa.
EnglishIf you delete a shortcut, only the shortcut is removed, not the original item.
Jos poistat pikakuvakkeen, vain pikakuvake poistetaan, ei varsinaista kohdetta.
EnglishSo we will vote against this amendment and in favour of the original recital.
Äänestämme siis tätä tarkistusta vastaan ja alkuperäisen johdanto-osan puolesta.
EnglishIn the original Directive 92/14 no reference to this list was made whatsoever.
Alkuperäisessä direktiivissä 92/14 ei ollut mitään viittausta tähän luetteloon.
EnglishIn my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Mielestäni tarkistuksen sanamuoto oli alkuperäisen kohdan sanamuotoa parempi.
EnglishThat is why I had to go against my original intention and vote against the Statute.
Siksi jouduin vastoin alkuperäistä aikomustani äänestämään ohjesääntöä vastaan.
EnglishI am pleased that my statement has caused him to retract those original remarks.
Olen iloinen siitä, että lausuntoni on saanut hänet perumaan aiemmat huomautuksensa.
EnglishThe EU is thus skirting the original aim of the package itself, namely job creation.
EU kiertää siten itse paketin alkuperäisen tavoitteen eli työpaikkojen luomisen.
EnglishThis compromise does not contain Amendments 138 and 166 in their original form.
Kompromissiratkaisussa tarkistukset 138 ja 166 eivät ole alkuperäisessä muodossaan.
EnglishI should emphasise that this report deals only with the original 15 Member States.
Korostaisin, että tämä mietintö koskee vain 15:tä alkuperäistä jäsenvaltiota.
EnglishUnfortunately, there is no place for this original truth in the equality ideology.
Valitettavasti tälle lähtökohtaiselle totuudelle ei ole sijaa tasa-arvoajattelussa.
EnglishThere is always a case for exceptions as we have seen in the original regulation.
Kuten olemme nähneet alkuperäisen asetuksen yhteydessä, aina on tilaa poikkeuksille.
EnglishI want you too to feel proud of the original indigenous peoples, who defend life.
Haluan teidän olevan ylpeitä alkuperäiskansoista, jotka puolustavat elämää.
EnglishThe Commission gave its opinion on the original proposal for a statute in June 2003.
Komissio antoi lausuntonsa alkuperäisestä ehdotuksesta säännöiksi kesäkuussa 2003.